vrijdag 15 februari 2008

Verdeling van de Planeten over de Tekens Astrologie

Als in een Horoscoop alle Planeten zich in Tekens van dezelfde sexe bevinden, ontstaan hierdoor of mannelijke, of vrouwelijke tendensen zonder enige nuanceering. Deze overdadige bezetting van mannelijke tekens zal b.v. voor een vrouw weinig waarde hebben en haar eventueel de allures van een man-wijf verlenen; het tegenovergestelde geval zal voor een man niet gunstig zijn en hem tot een wekeling bestempelen. Men moet bij een beoordeling dan ook goed bovenstaande gegevens bekijken. Is één van de Elementen ( Vuur, Aarde, Lucht, Water) ook overdadig aanwezig, dan zal dit ook zijn weerslag vinden in de karakteraanleg; blijft één van de Elementen, of meerdere, in gebreke, dan is dat eveneens het geval met de er aan verbonden eigenschappen en mogelijkheden. Heeft men b.v. géén Vuur-Tekens bezet, dan is er ook geen Vuur in de spirit, het intellect, in het handelen of voelen.
-
-
Tekens en Planeten.
-
De Planeten "eigenen" zich alle betekenissen van de Tekens en de Huizen toe, waarover zij "Heer" zijn. Hun invloed is bijgevolg méér dan die van de Tekens. Mercurius b.v. duidt door Tweelingen practische intelligentie, brieven, schrifturen, kleine reizen aan, maar houdt, door Maagd, ook verband met de spijsvertering, ziekten of kleine diersoorten. Is hij daar boven op ook Heer van het Derde Huis, dan zal hij door de Tweelingen betekenissen meer naar voren brengen, is hij Heer van het Vijfde Huis, dan zal ook dat gaan aanduiden wat betrekking heeft op kinderen.
-
-
De Overheersende Planeet
-
Dit is altijd die Planeet, welke met de andere Planeten het grootste aantal Aspecten vormt, zodat het haar een plaats van het allergrootste belang doet innemen. De zo met haar verbonden Planeten worden als het ware haar sattelieten, die hun medewerking, in het goede zowel als het "kwade", toezeggen. Alle actie of reactie, die tijdens het leven plaats vindt, is aan haar ondergeschikt, door haar gekleurd. Zij vertegenwoordigt het instinct, de diepte van onze neigingen of tendenzen en is zoveel meer krachtiger, als zij ook nog Heerser is over het Teken dat bij de geboorte rijzend is.
-
-
Een Planeet wiens loop weer Direct wordt.
-
Wanneer een Planeet Retrograde is, kan men in de Ephermeriden zien op welke datum haar loop weer Direct wordt. Wanneer men dan een dag voor een jaar neemt- het tijdsverschil tussen retrogradestand in de Geboorte-Horoscoop en de Directe loop in Dagen, dus in Jaren uitdrukt, zal men in het desbetreffende jaar een gebeurtenis mee maken, waarvan de aard door het karakter van de betreffende Planeet wordt bepaald en die dus ook daardoor van een "eigenaardige" belangrijkheid zal zijn. Voor Venus: Liefde, voor Jupiter: volijverigheid en geluk, voor Uranus dikwijls: Astrologie, voor Saturnus: gewetenswroeging, enz. een en ander natuurlijk nader bepaald door het "kader" van de Horoscoop zelf.
-

Geen opmerkingen: