maandag 17 maart 2008

Horoscoop Opbouw Astrologie

DE OPBOUW VAN EEN HOROSCOOP

DE ALGEMENE BOUW BESTAAT UIT DE BEZETTING VAN DE DIERENRIEMTEKENS EN DE HIERDOOR ONTSTANE ASPECT_VERHOUDINGEN. VOOR ALLES HEEFT DE ALGEMENE BOUW MEER KARAKTEROLOGISCHE BETEKENIS, TERWIJL DE INDIVIDUËLE BOUW DEZE BETEKENIS OVERDRAAGT OP BEPAALDE LEVENSGEBIEDEN, EN ALS ZODANIG EEN BEPAALT NOODLOT SCHEPT.DE TEKENS VAN DE DIERENRIEM, TWAALF IN GETAL, ZIJN OP VERSCHILLENDE MANIEREN TE VERDELEN, ELK DEZER VERDELINGEN HEEFT EEN BEPAALDE BETEKENIS.
-
WE ONDERSCHEIDEN: LENTE _ ZOMER _ HERFST _ EN WINTERTEKENS,
-
RESPECTIEVELIJK RAM / STIER / TWEELINGEN___ KREEFT / LEEUW / MAAGD___WEEGSCHAAL / SCHORPIOEN / BOOGSCHUTTER___STEENBOK / WATERMAN / VISSEN
-
WE KUNNEN HIER EEN VERGELIJKING MAKEN MET WAT IN DE NATUUR GESCHIEDT, BIJ DE INTREDE VAN DE ZON IN RAM. BEGINT DE LENTE ; NIEUWE KRACHT WORDT AAN DE AARDE MEDEGEDEELD, ALLES BEGINT TE ONTBOTTEN EN UIT TE LOPEN, OM IN DE ZOMER TOT GROOTSTE BLOEI TE KOMEN. IN DE HERFST BEGINT LANGZAAMAAN HET AFSTERVEN , WELK PROCES IN DE WINTER ZIJN HOOGTEPUNT BEREIKT.
ANALOOG WIJZEN DE LENTE EN ZOMERTEKENS ( RAM / STIER / TWEELINGEN / KREEFT / LEEUW / MAAGD ) OP ONTPLOOIÏNG VAN KRACHT, OP DAADKRACHT, ACTIVITEIT, OP EEN NAAR BUITEN GERICHT STREVEN, TERWIJL DE HERFST EN WINTERTEKENS EEN MEER NAAR BINNEN GERICHTE UITWERKING TE ZIEN GEVEN, EEN AFWACHTENDE, BESCHOUWENDE NATUUR. DEZE TEKENS WERKEN STERK GEESTELIJK.
-
DE DRIE KRUISEN VERDELEN DE TWAALF TEKENS VOORTS IN VIER HOOFD_ VIER VASTE_ EN VIER BEWEEGLIJKE TEKENS IN GROTE LIJN STAAT HET HOOFDKRUIS VOOR DE WILSINSTELLING . HET VASTE KRUIS DE GEVOELSINSTELLING EN HET BEWEEGLIJKE KRUIS DE VERSTANDSINSTELLING.
-
DEZE VERDELING IS ALGEMEEN, EN DIENT OM EEN VOORLOPIGE RICHTLIJN IN DE HOROSCOOP TE VINDEN.
NAAST EEN STERK VERBAND VAN DE HOOFDTEKENS MET DE WIL, WIJZEN DEZE OP GROTE STUWKRACHT, ZE BEVORDEREN DE ACTIE, HET INITIATIEF, HET ZIJN DE PIONIERS, DE UITVOERDERS . GROTE WERKKRACHT EN ONDERNEMINGSGEEST.
( RAM * KREEFT * WEEGSCHAAL * STEENBOK )
-
DE VASTE TEKENS HEBBEN NAAST DE GEVOELSINSTELLING NOG DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN. EEN STERK BEGEERTEAARD NAAST EEN GROOT WEERSTANDSVERMOGEN EN VOLHARDING. UITERST CONSERVATIEF ZE ZIJN TRAAG DOCH VASTBESLOTEN, HALSSTARRIG. ( STIER * LEEUW * SCHORPIOEN * WATERMAN ) HET EMOTIONELE TYPE.
-
DE BEWEEGLIJKE TEKENS ZIJN PLOOIBAAR, ONSTANDVASTIG, ZEER INTELLECTUEEL. GROTE VERANDERLIJKHEID, BESLUITELOOSHEID, NEIGING TOT KRITIEK. HET ZIJN DE BOODSCHAPPERS, DE AGENTEN, BEMIDDELAARS. ( TWEELINGEN * MAAGD * BOOGSCHUTTER * VISSEN )
-
EEN ANDERE VERDELING IS IN DE VIER TRIGONS OF DRIEHOEKEN , WE ONDERSCHEIDEN DE VUURDRIEHOEK ( RAM * LEEUW * BOOGSCHUTTER ); DE AARDEDRIEHOEK ( STIER * MAAGD * STEENBOK ); DE LUCHTDRIEHOEK ( TWEELINGEN * WEEGSCHAAL * WATERMAN ); EN DE WATERDRIEHOEK ( KREEFT * SCHORPIOEN * VISSEN ).
-
DE VUURTEKENS GEVEN GROTE ACTIVITEIT, DAADKRACHT, MAKEN ENERGIEK, DRIFTIG, IMPULSIEF, HOOPVOL EN IDEALISTISCH. ZE GEVEN EEN CHOLERISCH TEMPERAMENT. GROOT WEERSTANDSVERMOGEN.
-
DE AARDETEKENS MAKEN PRAKTISCH, DEGELIJK, ECONOMISCH, GEDULDIG EN GERESERVEERD, ECHTER OOK KOPPIG EN HALSSTARRIG. HET TEMPERAMENT IS MELANCOLISCH.
-
DE LUCHTTEKENS MAKEN WETENSCHAPPELIJK, INTELLECTUEEL, BEGAAFD,ARTISTIEKE, LITERAIRE NEIGINGEN. HOFFELIJK, VERFIJND, IDEALISTISCH, DE INTUÏTIE IS GEWOONLIJK STERK ONTWIKKELD.SANGUINISCH TEMPERAMENT.
-
DE WATERTEKENS GEVEN GEVOELIGHEID, DROMERIGHEID, ZE MAKEN ROMANTISCH, FANTASTISCH, SCHUW, TIMIDE. DIKWIJLS GEMAKZUCHTIG, VOORAL VISSEN. IN TEGENSTELLING TOT DE VUURTEKENS HEBBEN DEZE TEKENS WEINIG WEERSTANDSVERMOGEN ( SCHORPIOEN UITGEZONDERD ). HET TEMPERAMENT IS FLEGMATISCH.
-
ALHOEWEL HIER DE TEMPERAMENTEN MEDE AANGEGEVEN ZIJN, ZAL MEN ZELDEN OF NOOIT EEN ZUIVER TYPE ONTMOETEN. WIJ ZULLEN STEEDS MENGVORMEN AAN TREFFEN, WAARBIJ DAN TEVENS AAN TE GEVEN IS, HET OVERWEGEN VAN POSITIEVE OF NEGATIEVE TEKENS.
-
POSITIEVE TEKENS ZIJN * RAM * TWEELINGEN * LEEUW * WEEGSCHAAL * BOOGSCHUTTER * WATERMAN
-
NEGATIEVE TEKENS ZIJN * STIER * KREEFT * MAAGD * SCHORPIOEN * STEENBOK * VISSEN
-
DE POSITIEVE TEKENS WORDEN OOK WEL EENS MANNELIJKE OF ELECTRISCHE TEKENS GENOEMD, ZE OEFENEN EEN POSITIEVE WERKING UIT, ZE STRALEN UIT, ZE HEERSEN.
-
DE NEGATIEVE TEKENS OOK WEL VROUWELIJKE OF MAGNETISCHE TEKENS GENOEMD, VERTONEN EEN NEGATIEVE WERKING. DEZE ZIJN ONTVANKELIJK, ZE TREKKEN KRACHT AAN, EN WORDEN GEMAKKELIJK BEHEERST.
-
VRUCHTBARE TEKENS; STIER * KREEFT * SCHORPIOEN * VISSEN, DE TEKENS VAN DE WATERDRIEHOEK. HUN AARD IS VRUCHTBAAR, VOLGENS DE ERVARING GEVEN VOORAL KREEFT EN VISSEN OP DE HOORN VAN HET 5DE HUIS VEEL KINDEREN.
-
ONVRUCHTBARE TEKENS ; RAM * LEEUW * MAAGD * STEENBOK * WATERMAN, DEZE GEVEN OP DE CUSP VAN HET 5DE HUIS WEINIG OF GEEN KINDEREN.
-
BIJ DEZE BEIDE REGELS SPELEN NATUURLIJK NOG ANDERE FACTOREN MEE, HET KAN ECHTER EEN AANWIJZING ZIJN VOOR VRUCHTBAARHEID OF ONVRUCHTBAARHEID
-
WETENSCHAPPELIJKE TEKENS ; TWEELINGEN * MAAGD * WEEGSCHAAL * SCHORPIOEN * WATERMAN DOOR DE ERVARING WETEN WE, DAT DEZE TEKENS HET INTELLECT ZEER STERK STIMULEREN. EEN STERKE BEZETTING VAN DEZE TEKENS KOMT VEELAL VOOR BIJ MENSEN VAN MEER DAN NORMALE, WETENSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING.
-
REDENAARSTEKENS ; TWEELINGEN * MAAGD * WEEGSCHAAL * WATERMAN BEVORDEREN DE GAVE TOT REDENEREN EN DEBAT, GROTE SPREKERS WORDEN ONDER DEZE TEKENS GEVONDEN.
-
STOMME TEKENS ; KREEFT * SCHORPIOEN * VISSEN VEROORZAKEN EEN MOEILIJK ZICH KUNNEN UITEN, ER SCHIJNT NIET VOLDOENDE WOORDENKEUS TE ZIJN, OFWEL HET VERSTAND REAGEERT NIET SNEL GENOEG OP DE GEVOELENS. VOORAL VISSEN IS IN DIT OPZICHT ZEER GEHANDICAPT. SCHRIFTELIJK KUNNEN ZIJ ZICH ECHTER UITSTEKEND UITEN. OOK HIER ZAL EEN MOOIE POSITIE VAN MERCURIUS NATUURLIJK WEL LEIDEN TOT SPREEKTALENTEN.
-
DUBBELE TEKENS ; TWEELINGEN * BOOGSCHUTTER* VISSEN GEVEN DIKWIJLS HERHALINGEN AAN VAN REEDS BELEEFDE DINGEN, ZO ZULLEN TEKENS OP DE CUSP VII GEWOONLIJK OP MEER DAN 1 HUWELIJK WIJZEN.
-
HEFTIGE TEKENS; RAM * SCHORPIOEN * STEENBOK * WATERMAN DEZE TEKENS IN HET LEVEN IS IN ALLE OPZICHTEN HEFTIG. ZE VEROORZAKEN EXPLOSIEVE GEBEURTENISSEN IN HET LEVEN. EEN VAN DEZE TEKENS OP CUSP VIII KAN MEDE EEN DER AANWIJZINGEN ZIJN VOOR EEN GEWELDDADIGE DOOD.
-
MUZIKALE TEKENS. STIER*KREEFT*LEEUW*BOOGSCHUTTER*WATERMAN*VISSEN DEZE TEKENS KUNNEN OP BELANGRIJKE PLAATSEN VAN DE HOROSCOOP WIJZEN OP MUZIEK_BEGAAFDHEID.
-
ZWAKKE TEKENS. KREEFT*MAAGD*STEENBOK*VISSEN GEVEN WEINIG LEVENSKRACHT. RIJZEND BIJ GEBOORTE. OF ZON*MAAN IN EEN VAN DEZE TEKENS ZIJN EEN VAN DE VOORWAARDEN VOOR GERINGE VITALITEIT. WELK ZICH DAN KAN UITEN TOT EEN VROEGTIJDIG OVERLIJDEN.
-
STERKE TEKENS. RAM*STIER*LEEUW*SCHORPIOEN*BOOGSCHUTTER GEVEN BUITENGEWONE LEVENSKRACHT EN VITALITEIT EN ZIJN IN DIT OPZICHT GUNSTIG VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR.-
--
DE INDIVIDUËLE BOUW
-
IS DE VERDELING VAN PLANETEN EN DIERENRIEMTEKENS OVER DE HUIZEN, EN DE ASPECTEN OP ASCENDANT EN M.C.
-
WE KIJKEN EERST NAAR DE VIER KWADRANTEN, WELKE ONTSTAAN UIT DE HORIZONLIJN EN DE MERIDIAAN. DE HORIZONLIJN VERDEELT DE FIGUUR IN TWEE HELFTEN, EEN DAGHELFT, GEDURENDE WELKE DE ZON BOVEN DE HORIZON IS, EN EEN NACHTHELFT, WANNEER DE ZON BENEDEN DE HORIZON IS.
-
BIJ DAG KOMT HET LEVEN ZELF TOT VOLLE WERKING, ALLES IS DRUK EN IN ACTIVITEIT. IEDEREEN TRACHT OVERDAG IETS TE BEREIKEN OF IETS TE VERDIENEN.
ANALOOG HIERMEE WIJST EEN STERKE BEZETTING VAN DE DAGHELFT, OP EXTRAVERSIE, OP EEN NAAR BUITEN GERICHT STREVEN, HETWELK HOOFDZAKELIJK VERBAND HOUDT MET HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN, MET HETGEEN TE BEREIKEN IS IN DE KRING, IN HET MILIEU, WAARIN WE GEPLAATST ZIJN. HET IS DE EXTRAVERSE WILSUITING, WELKE HIER NAAR BOVEN KOMT
-
BIJ NACHT KOMT DE AARDE TOT RUST, HET WERK WORDT GESTAAKT, ER IS NU TIJD OM GEESTELIJKE PROBLEMEN OP TE LOSSEN, MEN KOMT TOT INKEER.
ANALOOG HIERMEE WIJST EEN STERKE BEZETTING VAN DE NACHTHELFT OP INTROVERSIE, OP EEN NAAR BINNEN GERICHT STREVEN.DEZE MENSEN KOMEN NIET ZO UIT HET LEVEN, ZE BLIJVEN MEER OP DE ACHTERGROND, IN TEGENSTELLING MET DE DAGTYPEN, DIE ZICH GAARNE OP DE VOORGROND PLAATSEN. BIJ DE NACHTTYPEN ZIEN WE MEERMAALS DE NEIGING ZICH IN HET ZIELE_OF GEESTESLEVEN TE VERDIEPEN, NEIGING TOT STUDIE DEZE MENSEN KUNNEN B.V. IN GELEERDE OF WETENSCHAPPELIJKE KRINGEN WELISWAAR EEN VOORAANSTAANDE PLAATS INNEMEN, DOCH ZULLEN ZELDEN EEN WERELDVERMAARDHEID BEREIKEN.
-
EEN ANDERE VERDELING IN TWEE HELFTEN WORDT DOOR DE MERIDIAAN VOORGESTELD. WE HEBBEN DAN EEN LINKER HELFT , BESTAANDE UIT DE KWADRANTEN 4 EN 1 EN EEN RECHTERHELFT MET DE KWADRANTEN 2 EN 3. OOK HIER KUNNEN WE WEER DE DAGELIJKSE ZONNELOOP ALS VOORBEELD NEMEN VOOR DE VERKLARING VAN DE OOST_ (LINKER) EN WEST (RECHTER ) HELFT.
-
’S NACHTS OM 12 UUR PASSEERT DE ZON DE I.C. OF DE CUSP VAN HUIS IV, OM ZICH WEER TE BEWEGEN NAAR DE ASCENDANT. HET M.C. OF DE CUSP VAN X WORDT BEREIKT ’S MIDDAGS OM 12 UUR. WANNEER DE ZON DUS LOOPT DOOR DE OOSTELIJKE HELFT, DAN IS HIJ OP WEG NAAR HET CULMINATIEPUNT, DE KRACHT VAN DE ZON WORDT STEEDS TOENEMEND. ZO ZAL IEMAND MET HET MERENDEEL VAN DE PLANETEN OOSTELIJK, VROEGER VAN ONTWIKKELING ZIJN DAN HET WESTTYPE, EEN SNELLERE RIJPHEID VERTONEN. HIERNAAST ONTWIKKELT ZICH EEN STERKE DAADKRACHT EN ACTIVITEIT, WELKE TOENEMEN NAARMATE DE PLANETEN MEER IN HET EERSTE KWADRANT STAAN. ( TUSSEN ASCENDANT EN HUIS X ).
DE MOOISTE COMBINATIE VOOR EEN ZUIVER OOSTTYPE ZAL DUS ZIJN WANNEER NIET ALLEEN DE MEESTE PLANETEN IN DE OOSTHELFT STAAN, MAAR DEZE ZICH OOK IN DE LENTE_ EN ZOMERTEKENS BEVINDEN. STAAN ZIJ IN HET ANDERE GEVAL IN DE HERFST_ EN WINTERTEKENS, DAN ZAL HET TYPE HIERDOOR VEEL VERLIEZEN VAN ZIJN DADENDRANG EN ACTIVITEIT.
WANNEER DE ZON CUSP X GEPASSEERD IS, GAAT HIJ ONDER OP DE DESCANDANT, OM ’S NACHTS OM 12 UUR. HET DIEPSTE PUNT TE BEREIKEN.
-
ANALOOG HIERMEE ZAL HET WESTTYPE, MET OVERWEGEND PLANETEN IN DE WESTELIJKE HELFT, MEER EEN LAAT ONTWIKKELINGSTYPE ZIJN, EEN LATE RIJPHEID VERTONEN; DIT TYPE ZAL EEN MEER PASSIEVE, AFWACHTENDE HOUDING VERTONEN. OOK HIER WORDT DE INVLOED GESTIMULEERD, WANNEER DE PLANETEN BOVENDIEN IN DE HERFST_ EN WINTERTEKENS STAAN, TERWIJL ANDERSOM WEER MEER DADENDRANG EN STOOTKRACHT HET KARAKTER TEN GOEDE KOMT.
-
HET MERENDEEL VAN DE PLANETEN OOSTELIJK GEEFT DUS: DADENDRANG, VROEGE INZET VAN DE KRACHTEN, EEN VROEG INTREDEN VAN DE LEVENSGEBEURTENISSEN. PRAKTISCHE NEIGINGEN.
-
HET MERENDEEL VAN DE PLANETEN WESTELIJK GEEFT : GERINGE ACTIVITEIT, REFLECTIEF THEORETISEREN, EEN LATE ONTWIKKELING EN DIENOVEREENKOMSTIG LAAT INTREDEN VAN DE LEVENSGEBEURTENISSEN. THEORETISCHE NEIGINGEN.
-
EVENALS DE TWAALF DIERENRIEMTEKENS VERDEELD WERDEN IN 3 KRUISEN EN IN 4 DRIEHOEKEN, KAN DIT OOK MET DE 12 HUIZEN GESCHIEDEN.

Geen opmerkingen: