dinsdag 19 februari 2008

Heersers en Dispositors en Mede-Heersers Astrologie

HEERSERS VAN RAM
-
Heerser : Mars.
Verhoging : Zon, Pluto.
Val : Saturnus.
Vernietiging : Venus.
Affiniteiten : met Jupiter, Uranus.
-
HEERSERS VAN STIER
-
Heerser : Venus.
Verhoging : Maan.
Val: Uranus
Vernietiging : Mars, Pluto
Affiniteiten : met Saturnus, Jupiter.
-
HEERSERS VAN TWEELING
-
Heerser : Mercurius.
Verhoging : Mercurius & Lilith.
Vernietiging : Jupiter.
Val : geen(?).
Affiniteiten : met Saturnus, Uranus.
-
HEERSERS VAN KREEFT
-
Heerser : Maan.
Verhoging : Jupiter, Neptunus, Pluto.
Val : Mars.
Vernietiging : Saturnus, Lilith.
Affiniteiten : met Venus.
-
HEERSERS VAN LEEUW
-
Heerser : Zon.
Verhoging : Neptunus, Lilith.
Vernietiging : Saturnus, Uranus.
Val : Mercurius, Pluto ?
Affiniteiten : met Mars, Jupiter.
-
HEERSERS VAN MAAGD
-
Heerser : Mercurius.
Verhoging : ook Mercurius.
Vernietiging : Jupiter, Neptunus.
Val : Venus.
Affiniteiten : met Saturnus.
-
HEERSERS VAN WEEGSCHAAL
-
Heerser : Venus.
Verhoging : Saturnus.
Vernietiging : Mars.
Val : Zon.
Affiniteiten : met Mercurius.
-
HEERSERS VAN SCHORPIOEN
-
Heerser : Mars, Pluto.
Verhoging : Uranus, Neptunus.
Vernietiging : Venus.
Val : Maan.
Affiniteiten : met Lilith.
-
HEERSERS VAN BOOGSCHUTTER
-
Heerser : Jupiter.
Verhoging : Pluto, Neptunus.
Vernietiging : Mercurius.
Val : ook Mercurius.
Affiniteiten : met Zon, Mars.
-
HEERSERS VAN STEENBOK
-
Heerser : Saturnus, Lilith.
Verhoging : Mars.
Vernietiging : Maan.
Val : Jupiter, Neptunus.
Affiniteiten : Mercurius.
-
HEERSERS VAN WATERMAN
-
Heersers : Saturnus, Uranus.
Verhoging : Pluto
Vernietiging : Zon.
Val : Neptunus, Lilith.
Affiniteiten : Venus.
-
HEERSERS VAN VISSEN
-
Heersers : Neptunus, Jupiter.
Verhoging : Venus,(Pluto?).
Vernietiging : Mercurius.
Val : ook Mercurius.
Affiniteiten : met de Maan.

-
HEERSENDE PLANEET
-
De heersende Planeet voelt zich goed. Deze geeft het
individu, vooral wat de buitenwereld betreft, weinig
problemen. Toch kunnen door tegenstrijdigheden deze
planeten gevaarlijk worden.
Het individu zal zich gemakkelijk in de gebieden van de
betreffende planeet, in de buitenwereld kunnen integreren.
-
PLANEET IN VERHOGING
-
De planeten in verhoging zijn minder sterk dan de
heersende planeten. Toch zijn deze ook belangrijk.
Exalteren betekent: zaken zodanig verheffen dat een vorm
van waardigheid bereikt kan worden. De populaire betekenis
kan ook van toepassing zijn: een geëxalteerde individu
monumentaal zijn...
Deze persoon kan zich gemakkelijk (wat betreft deze
planeet) in de buitenwereld integreren.
-
PLANETEN IN VAL
-
Planeten in val vormen een kracht die zich naar beneden
richt. Het is zowel een sterrenbeeld van zelfbeschouwing,
dieptepsychologie, innerlijke strijd als in andere gevallen
één van mislukking, faillissement of verval.
Het individu kan zich moeilijk, wat betreft deze planeet, in
de buitenwereld integreren.
-
PLANEET IN VERNIETIGING
-
Planeten in vernietiging zouden moeten worden gebruikt als
kracht die men aan anderen geeft. Op deze wijze gebruikt,
zijn deze minder negatief.
Het individu kan zich moeilijk, wat betreft deze planeet, in
de buitenwereld integreren.
-
-DISPOSITOR
-
Een Planeet is Heerser van een Teken in de Horoscoop als de Dispositor op een andere plaats staat.
-
B.v. Jupiter staat in Vissen, en daar is Neptunus Heerser van, en Neptunus is daardoor de Dispositor van Jupiter. Hij zegt als het ware; jij doet mijn werk. Hij stelt a.h.w. zijn Huis te beschikking, aan een Planeet. Wordt de Dispositor door een Aspect verzwakt of staat de Dispositor zelf zwak, dan zal ook de Heerser over dat Teken verzwakken. De éne neemt de andere mee. Een planeet kan niet alleen Dispositor van een andere Planeet, maar ook van Huis. Nl. als hij de Heerser is van het Teken dat op de Cusp van dat Huis staat. B.v. Als het Teken Waterman op de Cusp van het 6de Huis staat, is Uranus daar Dispositor. Daardoor bepaalt hij de stijl van al wat in dat Huis gebeurt, en neemt hij dat Huis mee naar de plaats waar hij zelf staat. B.v Als Heer 8 in een Horoscoop in 2 staat, dan gaat het bezit van anderen naar de eigen geldbuidel, hetzij door erfenis, hetzij door diefstal of wat dan ook. Bij de beoordeling van de Horoscoop is het noodzakelijk, na te gaan waar de Heren van de Huizen blijven.
-
Wat is belangrijker: De Planeet die in een Huis staat, of de Planeet die er Heerser van is!
Dat kan men niet vergelijken, daar ze een verschillende functie hebben. Net zo als de huurder die een andere rol speelt in het huis dan de huiseigenaar, die ergens anders woont. De grote beslissingen komen van de huiseigenaar, maar de dagelijkse beslommeringen komen van de bewoner. B.v. als Heer 6 in 12 komt, raakt men die baan (6), kwijt ( 12), ondanks door het feit dat b.v. met Jupiter in 6, daar altijd aangenaam heeft gewerkt.
-
Men kan in een Horoscoop de baan van de Dispositors volgen.
B.v. in een Horoscoop met Ram op de Ascendant kijkt men waar Mars, Heer 1, is, en blijkt Heer 1 b.v. in Boogschutter in 9, dan is Jupiter zijn Dispositor, en staat die dan b.v. in Kreeft, dan is de Maan Dispositor, zo ontstaat er een lijn van Mars over Jupiter, naar de Maan enzo verder. Dit is het grondpatroon van de gang van zaken van de Ziel, dat Lichaam en Lot. Vaak komt op die manier een Planeet terug naar één die hem voorafging, zodat de baan doodloopt. Men ziet bij zo iemand dan ook vaak de gedachtengang in een kringetje rond draaien en altijd weer op hetzelfde terug komen.
-
MEDE-HEERSER
-
Als er op een Huis nog een 2de Teken staat, dan noemt men die Planeet die over het Teken van die Cusp heerst, Heer van dat Huis, en de andere de Mede-Heerser. Vaak bestaat dan zo'n Huis uit praktisch 2 apart functionerende delen, en vaak komt het ene na het andere aan bod. B.v. 2 beroepen, 2 huwelijken, enz.

God en de 12 Tekens van de Dierenriem

God en de twaalf tekens van de dierenriem.
-
En het was ochtend toen God voor zijn twaalf kinderen stond en in elk van hen de kiem legde van het menselijk leven.
Eén voor één deed elk kind een stap naar voren om zijn toegewezen gave in ontvangst te nemen.
-
"Aan jou, Ram, geef ik als eerste mijn zaad, opdat jij de eer krijgt het te planten. Dat elk zaadje dat je plant zich in je hand tot een miljoen meer moge verveelvuldigen. je zult geen tijd hebben het zaad te zien opgroeien, want alles wat je plant schept meer dat geplant moet worden. Jij zult de eerste zijn die de bodem van de menselijke geest doordringt met Mijn Idee. Maar het is niet je taak de Idee te voeden of in twijfel te trekken. Jouw leven betekent actie en de enige actie die ik aan jou toeschrijf is te beginnen de mensen bewust te maken van Mijn Schepping. Voor je goede werk geef ik je de deugd van Eigenwaarde." Kalm stapte de Ram naar zijn plaats.
-
"Aan jou, Stier, geef ik de kracht om vanuit het zaad de materie te vormen. Jouw taak is groots en vereist geduld omdat je alles moet afmaken wat je begonnen bent, anders zullen de zaden verloren gaan door de wind. ]e zult niet halverwege twijfelen of van gedachte veranderen, noch van anderen afhankelijk zijn bij wat ik je vraag te doen. Hiervoor geef ik je de gave van Kracht. Gebruik hem verstandig." En de Stier stapte terug naar zijn plaats.
-
"Aan jou, Tweelingen, geef ik vragen zonder antwoorden, zodat je iedereen begrip kunt bijbrengen voor wat de mens om zich heen ziet. Je zult nooit weten waarom men spreekt of luistert, maar in je speurtocht naar het antwoord zul je mijn geschenk van Kennis vinden." En de Tweelingen stapte terug naar zijn plaats.
-
"Aan jou, Kreeft, schrijf ik de taak toe de mens te onderwijzen in zijn gevoelens. Mijn Idee voor jou is om hen te laten lachen en huilen zodat alles wat ze zien en denken volheid van binnen brengt. Hiervoor geef ik je de gave van de Familie, opdat je volheid zich moge vermenigvuldigen." En de Kreeft stapte terug naar zijn plaats.
-
"Aan jou, Leeuw, geef ik de taak om Mijn Schepping in al haar glans aan de wereld te laten zien. Maar je moet oppassen niet trots te zijn en je altijd herinneren dat het Mijn Schepping was en niet de jouwe. Want wanneer je dat vergeet zal men je verachten. Er ligt veel vreugde in de taak die ik je geef wanneer je die goed vervult. Hiervoor zul je de gave van Eer ontvangen." En de Leeuw stapte terug naar zijn plaats.
-
"Aan jou, Maagd, vraag ik alles wat de mens met Mijn Schepping heeft gedaan, te onderzoeken, Je zult zijn wegen scherp in de gaten moeten houden en hem aan zijn vergissingen herinneren opdat Mijn Schepping door jou geperfectioneerd moge worden. Om dat te kunnen doen geef ik je de gave van Puurheid van Gedachten." En de Maagd stapte terug naar zijn plaats.
-
"Aan jou Weegschaal, geef ik de opdracht te dienen, opdat de mens zijn verplichtingen tegenover anderen in gedachten houdt. Dat hij moge leren samenwerken en de andere kant van zijn handelingen moge leren zien. Dat zal je overal brengen waar disharmonie is, en voor je inspanningen zal ik je de gave der Liefde geven.'' En de Weegschaal stapte terug naar zijn plaats.
-
"Aan jou, Schorpioen, geef ik een hele moeilijke taak. Je hebt de gave te weten wat men denkt, maar ik verbied je te spreken over wat je leert. Vaak zal datgene wat je ziet je verdriet doen, en door die pijn zul je je van Mij afkeren en vergeten dat niet Ik, maar de verkrachting van Mijn Idee jouw pijn veroorzaakt. je zult zoveel zien van de mens dat je hem gaat beschouwen als een dier en je zult zo worstelen met 's mensen dierlijke instincten binnen jezelf dat je de draad kwijt raakt, maar wanneer je tenslotte weer naar Mij terugkeert, Schorpioen, heb ik de verheven gave van Vastberadenheid voor je." En de Schorpioen stapte terug.
-
"Boogschutter, jou vraag ik de mensen te laten lachen want te midden van hun wanbegrip voor Mijn Idee worden ze bitter. Door middel van lachen zul je de mens hoop geven, en door de hoop zullen ze weer naar Mij opzien. Je zult vele levens beroeren, al is het maar voor een enkel moment, en je zult de rusteloosheid in elk leven dat je beroert, kennen. Aan jou, Boogschutter, geef ik de gave van de Oneindige Overvloed, opdat je bereik groot genoeg is om elke donkere hoek te verlichten. En de Boogschutter stapte terug naar zijn plaats.
-
"Van jou, Steenbok, vraag ik zware hoofdarbeid, opdat je de mens moge leren werken. Je taak is niet eenvoudig, want je zult al 's mensen arbeid op je schouders voelen, maar voor het juk van je lasten heb ik de verantwoordelijkheid voor de mens in jouw handen gelegd." En de Steenbok stapte terug naar zijn plaats.
-
"Aan jou, Waterman, geef ik het concept van de toekomst opdat de mens andere mogelijkheden moge zien. Je zult de pijn van de eenzaamheid dragen, want ik zal je niet toestaan Mijn Liefde te verpersoonlijken. Maar om de mens te kunnen ombuigen in de richting van nieuwe mogelijkheden geef ik je de gave van Vrijheid, opdat je in vrijheid door kan gaan de mensheid te dienen wanneer dat nodig is." En de Waterman stapte terug naar zijn plaats.
-
"Aan jou, Vissen, geef ik de allermoeilijkste taak. Jou vraag ik om alle zorgen van de mens te verzamelen en die aan mij terug te geven. Jouw tranen zullen tenslotte de Mijne zijn. De zorgen die je zult absorberen zijn het gevolg van het feit dat de mensheid Mijn Idee niet begrijpt, maar jij zult de mens deemoed schenken, opdat hij het opnieuw moge proberen. Voor deze moeilijkste aller taken geef ik je de grootste aller gaven. Jij zult de enige van Mijn twaalf kinderen zijn die Mij begrijpt. Maar deze gave van begrip is alleen voor jou, Vissen, want wanneer je het onder de mensen probeert te verspreiden, zullen ze niet luisteren. En Vissen stapte terug naar zijn plaats.
-
..Toen zij God: "Elk van jullie draagt een deel van Mijn Idee. Je moet niet de vergissing maken dat deel als Mijn gehele idee te zien, noch wensen jouw deel met een ander te ruilen. Want elk van jullie is volmaakt, maar dat zul je pas weten als jullie alle twaalf één zijn geworden. Pas dan zal Mijn totale Idee voor jullie onthuld worden". En de kinderen gingen heen, elk vastbesloten zijn taak zo goed mogelijk te vervullen om de gave te kunnen ontvangen. Maar geen van hen begreep zijn taak of zijn gave helemaal, en toen ze terugkwamen zei God verbaasd: "leder van jullie gelooft dat de gaven van anderen beter zijn. Daarom zal ik je toestaan te ruilen." Op dat moment was elk kind verrukt bij het zien van zoveel meer mogelijkheden binnen zijn opdracht. Maar God glimlachte en zei: "Je zult nog vele keren naar Mij terugkeren en me vragen je opdracht te verlichten en elke keer zal ik je wens inwilligen. Je zult door talloze incarnaties gaan voordat je de oorspronkelijke missie die Ik je heb opgedragen, afgerond hebt. Ik zal je oneindig veel tijd geven om dat te doen, maar alleen wanneer het volbracht is zul je bij Mij kunnen zijn.

maandag 18 februari 2008

Parallel - Contra-Parallel, Declinatie, OOB Astrologie


Parallel: is een Aspect tussen 2 Planeten die dezelfde hoek-afstand hebben in de Noordelijke of Zuidelijke Evenaar. ( De Aarde Evenaar geprojecteerd in de Ruimte) en als ze aan dezelfde kant staan met een maximale orb van 1°. 2 Planeten met dezelfde "Declinatie" worden Parallel genoemd. Dit Aspect zo zegt men werkt uit als een Conjunctie als 2 Planeten dezelfde Declinatie hebben en aan dezelfde kant staan van de Evenaar ( in Parallel).

-
Contraparallel: is een Aspect tussen 2 Planeten die samen dezelfde hoek hebben in de Noordelijke en Zuidelijke Evenaar. en een Oppositie maken met een maximale Orb van 1°. 2 Planeten in Oppositie zegt men staan Contra-Parallel. Dit Aspect werkt uit zoals een Oppositie als ze dezelfde "Declinatie" hebben aan de Oppositie kant van de Evenaar. ( Contra-Parallel).
-
Declinatie: in het coördinatie systeem van de Evenaar, met dezelfde hoek als een object dat boven of onder de Aarde is geprojecteerd in de Ruimte. Deze coördinatie correspondeerd met de breedte op Aarde. De andere coördinatie in dit systeem noemt men "Rechte Klimming".
Dank zij de Declinaties kennen wij seizoenen en dus ook een levenscyclus. Zonder Declinaties zou de Westerse Astrologie samenvallen met de Siderische astrologie. Zonder Declinaties zouden de Kardinale Punten en de Solstitia wegvallen, zouden dagen en nachten aan elkaar gelijk zijn.Vandaar dat Declinaties de basis zijn van onze Westerse astrologie.
-
Declinatie komt van het latijn "Declinatio" en betekent "afwijking" en verwijst naar de schuine stand van de Aarde. Deze bedraagt 23°26' . Het is de schuine stand van de Aarde die maakt dat we de Zon lager zien staan aan de hemel in de winter dan in de zomer. Vandaar dat we spreken van de Declinatie van de Zon. Deze loopt van +23°26' N (als de Zon deze declinatie heeft staat ze in longitude = breedte, op 0° Kreeft) tot -23°26' Z (dan staat de Zon in longitude op 0° Steenbok). De Maan en alle andere Planeten hebben eveneens een bepaalde Declinatie ten opzichte van de Aarde . Als deze nu een Declinatie hebben die hoger ligt dan de maximum Declinatie van de Zon (in dat jaar), dan zeggen we dat deze Out of Bounds staan.
-
Out-of-bounds Planeten zijn letterlijk; uit het systeem van de bescherming van het Ecliptica Zonne-patroon, wat erop wijst dat een persoon die geboren is met een dergelijke Planeet niet zijn grenzen / belemmeringen herkent; iemand die gelooft dat zij zich niet gebonden moeten voelen door de gewone beperkingen. Het geeft de wens aan en het vermogen om de grenzen te overstijgen van de grafiek en de uitoefening van de vrije wil. Een Planeet, zo is gezegd, wordt Out-of-Bounds wanneer zij boven de + of de - van 23° 26"28 ', Declinatie, Noord of Zuid staan.
-
Als je ook de Maan in zijn Declinatie bestudeert, dan sta je verwonderd over deze koningin van de nacht. De Maan is in haar gedragingen veel complexer dan de Zon, en het is dan ook niet meer als normaal, dat ze heerst over ons onbewuste, over de nacht, over onze dromen. De Maan kan OOB gaan van 23 N/Z 26-28 (de grenslijn) tot 28 N/Z 30 (het maximum). Je kan zien dat de Maan een 5 tal graden boven de Ecliptica (de schijnbare baan van de Zon) kan komen zowel in het Noorden als in het Zuiden.De Maan is wat betreft invloed het meest diepgaand voor ons. Ze beweegt de zee, eb en vloed. Wijzelf, mensen bestaan voor ruim 90% uit water. Het ligt dan ook voor de hand dat deze Maan wel degelijk een "invloed" heeft. Als de Maan OOB stond bij je geboorte dan zal deze Maan ook een "buitengewone" betekenis hebben. Normaal associëren we met de Maan begrippen zoals "basiszekerheid, veiligheid, verzorgen, grootbrengen, moeder, roots, verleden, …". Met een OOB Maan kunnen we stellen dat de basiszekerheid van de persoon op elk niveau onder druk wordt gezet (bedreigd wordt): emotioneel, fysiek, materieel, spiritueel en mentaal. Mensen met een OOB Maan lijden onder de druk van het turbulente van de Maan, en er is dikwijls een gevoel van verlies of van onzekere voorwaarden, vooral dan op, familievlak en i.v.m. lotsbestemmingen.
-
Kenmerken bij deze mensen met een OOB Maan in de "goede" richting zijn als volgt: "uniek, " "onafhankelijk", "toegewijd", "vrijheidslievend", "met een behoefte aan afzondering en eenzaamheid". Ze willen zich niet beperkt voelen door eender wat!
-
Als de Planeten OOB gaan, dan staan ze in longitude normaal gezien in de tekens die grenzen aan de Solsticepunten. Dit zijn de punten waar de Zon de maximum Declinatie bereikt: in de zomer is dat op 0° Kreeft en in de winter op 0° Steenbok; de Zon staat dan in Declinatie stil vandaar het woord Solstice punt (van het Latijn Sol = de Zon en stice = stilstaan): de Zon staat stil! Deze aangrenzende tekens zijn Steenbok, Boogschutter, Kreeft en Tweelingen: dus hoofd en beweeglijke tekens. Deze tekens zijn het meest geschikt om het "abnormale" gedrag van de OOB conditie aan te kunnen. Hoofd Tekens lossen problemen op door initiatief te nemen, Beweeglijke Tekens door zich aan te passen of een stap opzij te zetten. Echt non-conformistisch gedrag van de OOB Planeet doet zich voor als de Planeten tijdens hun OOB uitstap in longitude in de Vaste Tekens reizen. Dergelijk non-conformistisch gedrag vinden we terug bij Pluto, en zoals gezegd ook bij Venus, Mars en natuurlijk ook de Maan. De OOB conditie wordt dan nog versterkt. Immers de Planeet gaat steeds verder OOB, en de energie gaat meer en meer vrij, een factor die dramatisch tegengesteld is aan de inertia ( langzaamheid ) die geassocieerd wordt met Vaste Tekens. De openstelling aan kwetsbaarheid en het gebrek aan beheersing van de OOB conditie heeft een afkeer van de vaste stabiele zijnswijze. Hier is de energie betwistbaar, totaal niet gericht op natuurlijke veranderingen, oncomfortabel daarmee, gezien de behoefte om vast te houden en te bewaren.

-
Wat is men daar nu mee? En waar vind men dat terug!

-

Simpel::: Op de site van http://www.astro.com/, link onderaan deze pagina, kun je gratis een formulier afdrukken van je GeboorteHoroscoop. Naast de Positie's van de Planeten en eventuele Astroïden, vind je de kolom Breedte, Breedte is in het Engels "Latitude", en daarnaast de kolom "Declinatie". Zo zie je al in 1 oogopslag welke Planeten dezelfde Latitude hebben en welke Planeten dezelfde Declinatie hebben.
-
De N naast de Declinatie staat voor North = Zomer
-
De S naast de Declinatie staat voor South = Winter
-
Bij mij b.v. staat Mars op 22°13'02" N
-
en Saturnus staat op 22°35'16" S
-
Dit is een Contra-Parallel met een Orb van 22 Min. en 14 Booggraden
-
Jupiter staat op 23°09'42 S
-
en Saturnus op 22°35'16 S
-
Dit is een Parallel met een Orb van 1° 24"26', dit is iets meer dan de gebruikelijke Orb, maar toch gebruik ik die omdat het gaat over Buiten Planeten.
Deze gegevens worden dan bij elkaar gezet en "gelezen" zoals een gewone Horoscoop, dus met de Conjunctie, samenwerking, en met de Oppositie, strijd.
Jupiter staat bij mij op de Grens van OOB, en hij staat in eigen Teken Boogschutter. Ik krijg dus heel veel met Jupiter te maken. Zowel in "goede" als in "kwade" zin. Ook weet men hier mee dat als er een ongaspecteerde Planeet in de Geboorte Horoscoop staat deze toch een Conjunctie of Oppositie kan maken in Declanatie. Zo is deze Planeet niet meer ongeaspecteerd, en kan ze geduid worden zoals het hoort.

Transits Astrologie

Transits zijn de Dagelijkse bewegingen van de Planeten, zoals wij ze zien aan de hemel. Deze zijn goed te volgen in de Efemeriden. Wanneer we deze bewegingen in onze Geboorte Horoscoop zetten, dan zien we dat ze Aspecten kunnen maken met onze Geboorte Planeten. B.v. U wilt weten of er volgende maand iets te gebeuren staat, dan kunt u de Planeet standen van volgende maand in uw Geboorte Horoscoop zetten, en zo de Aspecten, die de Transiterende Planeten maken met uw Geboorte Planeten, invullen. Deze methode werkt net hetzelfde als u de gewone Aspecten interpreteert van uw Geboorte Horoscoop. Ze verwijzen daarmee dus naar gebeurtenissen, kansen en mogelijkheden voor die periode. We kunnen dan zien wanneer er perioden samenvallen met belangrijke gebeurtenissen.
Het kan zijn dat zulke Transits samen vallen met, verandering van beroep, van relatie's, een verhuizing, ziekte, enz. De belangrijkste Transits zijn die van de 5 buitenste Planeten en dat gaat zeker op voor de grote ontwikkelingslijn in ons leven. De persoonlijke Planeten zijn; Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Deze Planeten staan voor onze eigen werkelijkheid en verwijzen naar onze persoonlijkheid. Zon en Maan worden Lichten genoemd, Mercurius, Venus en Mars worden Binnen Planeten genoemd. De grote Astroïdengordel die zich tussen Mars en Jupiter bevindt wordt gezien als de afscheiding van de Binnen- en Buiten Planeten. Buiten Planeten zijn dan; Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Ik persoonlijk kijk ook naar de Binnen Planeten omdat die vlugger lopen dan de Buiten Planeten en dus eerder aangeven dat er wat te gebeuren staat.

zondag 17 februari 2008

Secundaire Progressie's Astrologie

De Secundaire Progressies hebben te maken met de overeenkomst die er bestaat tussen de beweging van de Aarde om zijn as en om de Zon. De Aarde draait in 24 uur om zijn as (zonnedag) en in 365,24221 dagen om de zon. Daar heeft men uit afgeleid dat 1 dag in de efemeriden overeenkomt met 1 jaar in iemands leven. Een van de eersten die daar gebruik van maakte, was Placidus in 1637. Achteraf is er gekonstateerd dat er overeenkomstige verwijzingen in de bijbel staan, in Ezechiël en Numeri.
-
-
-
In dit stukje vind je de berekeningsmethode om zonder computer, maar wel met efemeriden voor middernacht de secundaire directies uit te rekenen. Het heeft geen enkele zin om dit te lezen en te proberen als je niet in staat bent om een gewone geboorte horoscoop te berekenen.
-
1 dag voor 1 jaar
-
De aarde draait in 24 uur om haar as en maakt in 1 jaar een volledige rondgang om de zon, dit is het uitgangspunt van de secundaire directie. Alle aspecten die zich in 1 dag vormen gelden voor de periode van een jaar. Je begrijpt dus, als we uitgaan dat iemand 90 jaar wordt, deze directies in de 90 dagen na de geboorte gevormd worden.
De directies die de planeten en huizen in één dag maken geven de trends aan voor het betreffende jaar.
Voor een geboorte horoscoop is de meest logische datum voor deze progressieve horoscoop de verjaardag van het jaar welke men wil bekijken.
Hoewel er nog tussenliggende standen berekend moeten worden is de berekening eenvoudig, wil je bijvoorbeeld het 31e levensjaar bekijken, dan tel je 31 dagen bij de geboortedag en bereken de Progressieve Horoscoop op precies dezelfde manier als een Geboorte Horoscoop, je gebruikt echter de Planeetstanden en de Sterrentijd van die betreffende dag, in elk computerprogramma gaat dit sneller dan dat je met je ogen kunt knipperen, maar nu zonder computer.
-
Tabel Dag
-
Het is ook mogelijk om met een tabel dag te werken, hierdoor kunnen we eenvoudig de planeetstanden uit de Efemeriden overnemen. Het nadeel van deze methode is, dat ze minder nauwkeurig is, waardoor een verschil van ongeveer een dag kan ontstaan, maar deze is niet zo van invloed bij deze Secundaire Progressies.
De Planeetstanden worden in de verschillende Efemeriden aangegeven voor 's middags 12:00 uur of middernacht 24:00 uur in Greenwich Mean Time (Wij gebruiken de Amerikaanse efemeriden, welke op middernacht beginnen). Dit is natuurlijk meestal niet de tijd waarop de berekening moet plaatsvinden en er moet helaas bijna altijd gerekend worden. Hoe moeten we daarbij te werk gaan.
Bekijken we de volgende tabel en we gaan uit dat 1 dag gelijk is aan 1 jaar, dan kun je heel simpel andere tijdseenheden berekenen.....


................1 Dag...........................1 Jaar

-------------------------------------

................24 uur..........................12 Maanden

................12 uur.............................6 Maanden

..................2 uur..............................1 Maand

..................1 uur..............................15 dagen

..................4 minuten......................24 uur of 1 dag

-
-

Met behulp van deze gegevens kunnen wij een zogenaamde tabel dag samenstellen, waarbij we dan in de efemeriden direct de lijn met planeet standen kunnen gebruiken.
Bijvoorbeeld: iemand is geboren op 22 mei 1944 in Leiden om 18:45 uur M.E.Z.T. Dit is 16:45 uur GMT.
Deze GMT moeten wij aanhouden, omdat de efemeriden voor deze tijden zijn samengesteld.
Wanneer wij efemeriden hebben met standen voor middernacht dan krijgen we de volgende berekening: De geboorte vond plaats om 16:45 uur GMT, dus middernacht is 07:15 uur later.
1 uur = 15 dagen, dus 7 uur is 105 dagen.4 minuten is 1 dag, dus 15 minuten is 3 ¾ dag.Om met een rekenmachientje te doen: (G.M.T.) 16:45 uur : 24:00 uur x 365 dagen.
Totaal is dit 108 ¾ dagen, afgerond 109 dagen.
De eerstvolgende middernacht stand in de efemeriden van 23 mei 1944 + 109 dagen, geldt dus voor 9 September 1944, dit noemen we de tabeldag.
De standen in de efemeriden die dus golden op 23 mei 1944 om middernacht zijn voor de Progressieve Horoscoop telkens ruim 109 dagen later. In dit geval gelden ze dus steeds voor 9 September van de jaren na 1944.
Met het uitgangspunt 1 dag voor 1 jaar geven de lijnen om middernacht in de efemeriden de volgende data:
23 Mei 1944 = 9 September 194424 Mei 1944 = 9 September 1945, 25 Mei 1944 = 9 September 1946 etc.
-
Wil je nu de Progressieve Secundaire posities berekenen voor een bepaald jaar, dan hoef je alleen maar het aantal dagen bij de geboortedag + 1 op te tellen, waarna je direct de planeetstanden af kunt lezen.
-
Stel dat we de Secundaire Progressies voor het 33e levensjaar willen berekenen, dan moeten we 33 dagen bij de geboortedag optellen. We komen dan op de datum 24 Juni 1944.Voor de tabel dag gaan we uit van de middernacht stand van de dag na de geboorte, in ons geval is dit dan 25.6.1977.
We zien hier de Maan 22° in het teken Leeuw staan, Mercurius ongeveer 25° Tweelingen, Venus ongeveer 02° Kreeft, Mars ongeveer 19° in Leeuw en Jupiter 24° Leeuw. Zet je deze standen rond de geboortehoroscoop, dan kun je met deze gegevens bepalen onder welke invloeden de geborene dat jaar staat.
De ascendant, M.C. en de huizen van deze progressieve horoscoop vinden we door de sterrentijd van die betreffende dag op te tellen bij de G.M.T. van de geboorte horoscoop, waardoor we de nieuwe standen voor het betreffende jaar in de huizen tabel kunnen vinden.
In ons voorbeeld willen we de stand uitrekenen van het 33e levensjaar, dit is dus tussen 24.6.1944 en 25.6.1944.
-
Grote veranderingen zijn vaak te vinden, doordat de Zon, Maan, Ascendant of M.C. van teken veranderen in de Geboorte Horoscoop, je ziet de Geboorte Horoscoop is altijd de basis.
Een Progressieve Horoscoop is dus altijd een persoonlijke hulp Horoscoop en kan nooit los gezien worden van de Geboortehoroscoop.