woensdag 9 april 2008

Groei en ontplooiïng in de Astrologie

GROEI EN ONTPLOOIING VANUIT DE ASTROLOGIE
-
Lichamelijke ontwikkeling en het doorlopen van de levensfasen wordt in de astrologie voorgesteld door:
-
1. de cyclus van de 12 huizen als 12 stadia in het leven Het Ascendant punt (de aarde) draait in 24 uur door alle tekens en huizen. Deze beweging van eerste huis naar het twaalfde stelt de 'levensweg' voor.
-
Eerste huis: geboorte en spontaan bewegen,
-
tweede: lichamelijk ontdekken in zuigen, sabbelen en uitscheiden;
-
derde: je leert praten;
-
vierde: de band met de familie;
-
vijfde: je gaat jezelf onderscheiden van anderen en 'ik' zeggen;
-
zesde: je leert een vak;
-
zevende: je kiest een partner;
-
achtste: seksuele ontwikkeling;
-
negende: je slaat je vleugels uit;
-
tiende: je verwerft je een plek in de samenleving;
-
elfde: je bent een spiegel voor anderen;
-
twaalfde: je gaat de betrekkelijkheid van alles inzien en je op spiritueel gebied ontwikkelen. De scherpe kantjes van je karakter lossen (hopelijk) op in wijsheid.
-
2. Saturnus:
-
de levensfasen van steeds 7 jaar:
7 jr tandenwisseling;
14 pubertijd,
21 jong volwassene,
28 jr volwassen.
De omlooptijd van Saturnus is ca 28 jaar.
Om de 7 jaar (4 x 7 = 28) maak je een crisis of groeistuip door en groei je een nieuwe fase in. Volgens de astrologie ben je dus na 28 jaar volwassen. Saturnus heeft dan alle huizen in je horoscoop doorlopen en dus alle ervaringen die het leven brengen kan. Op dat moment begint hij aan een nieuwe ronde.
-
GEESTELIJKE GROEI - VANUIT DE ASTROLOGIE
-
Geestelijke groei gaat niet vanzelf en volgt een tegengestelde richting aan de ontwikkeling zoals die door de Ascendant wordt voorgesteld.Het geestelijke pad volgt de dagelijkse tocht van de Zon aan de hemel. De baan van de Zon langs de hemel en door de nacht levert een archetypisch model voor de tocht van de held en de soort ervaringen die het leven brengt. De held is een van de modellen van het Zelf. De vier kardinale punten (windrichtingen of hoek-huizen) weerspiegelen onontkoombare dilemma's in elk proces. Na de Zonsopgang rijst de jonge Zon in het twaalfde huis en doorloopt de huizen in tegengestelde richting. Het besturen van de zonnewagen is gevaarlijk werk, zoals de mythe van Phaeton, de zoon van Heloios aantoont. Op het pad van de Ascendant kun je hopen, dat de wijsheid met de jaren komt. Op het pad van de Zonnebaan gaat niets vanzelf - er moeten weerstanden overwonnen worden en deskundige hulp is in de verschillende stadia ervan niet te versmaden.
-
12 De reis begint bij de Ascendant . Hier rijst de Zon boven de horizon en leidt de tocht door het twaalfde, dat onze mythische afkomst symboliseert.
-
11 In het elfde worden ons de dromen en verwachtingen van onze cultuur in verhalen en beelden ingeprent.
-
10 Vanuit het elfde betreden we het tiende; de realiteit van de bestaande orde. We leren wat gezag betekent. Er dienen zich nieuwe perspectieven aan, de wijde horizon van het 9e huis lokt.
-
9 In het negende kunnen we verloren raken in de vele mogelijkheden en hoge idealen. Onontkoombaar dient zich de noodzaak aan ons bewust te maken en de vraag naar de diepere zin van dit alles.
-
8 Complicaties veroorzaken een crisis: de held moet kiezen. Hij voelt dat er meer is. Vol twijfel en onvrede en met veel bagage maar met lege handen betreedt hij het zevende.
-
7 Het zevende is het huis in het westen; de toegang tot de onderwereld. Avalon en Eressea. De Descendant vormt de grens tussen zeven en zes. Alvorens zijn schaduwen te bevechten, moet de held worden voorbereid. De Egyptenaren gaven de Zon hier een boot (de Maan) mee om de vreselijke tocht door de mythologische wateren van de onderwereld te doorstaan. Er worden helpers aangesteld, Ariadne schenkt een rode draad, klein duimpje een zak met steentjes. Partners en intieme vrienden kunnen hier zowel helpen als hinderen, soms vervult een goeroe die rol. Bij de overgang van zeven naar zes neemt de zwarte fase een aanvang: het nigredo, 'de zwarte nacht van de ziel'.
-
6 De afdaling, een tijd van desoriëntatie, een weg van verdriet en stof en as en vernedering en van alles achterlaten wat hier dient tot niets. De held wordt gereinigd en gelouterd; hij leert anderen dienen en dient daarmee zichzelf. Het simpelste werk kan hier worden tot een heilige handeling: een ritueel.
-
5 Tussen de zwarte en de witte fase onderscheidt de alchemie een blauwe fase. Hier kunnen anima en animus gestalten opdoemen uit het duister en dus diverse vormen van liefde en verliefdheid. Het vijfde is het vinden van helpers en het ontdekken, uittesten en dienen van de eigen kracht die blijkt te bestaan uit hartenergie en verlangen. In dit laatste dient zich het vierde huis al aan: de witte fase of het albedo: de witwassing.
-
4 Het huis van de Moeders en de voorouders; de zuigkracht van het verleden en het verlangen naar bescherming en een veilige baar-moeder. Deze wereld verkennen en tenslotte achter je laten is de ommekeer; het begin van de terugreis. Heel langzaam dringt het besef door dat hier niet de eind-bestemming ligt; ook het huis van Moeders moeten we tenslotte verlaten. Maar zoals Herakles in zijn gevecht met de Hydra ondervond: het verlangen blijft. De Egyptenaren noemden dit punt "Aker" - twee leeuwen, elk een andere kant opkijkend symboliseren de keus voor dood of leven, doorvechten of opgeven. Het IC ligt op de grens tussen het vierde en derde; diep onder de aarde in het noorden. Je komt hier alleen maar vandaan met de zegen van de oermoeders - dat betekent zilver poetsen en nog eens zilver poetsen, tot de geschenken zichtbaar worden.
-
3 Als de goden welgezind zijn, is de reis terug een zegetocht; onder hun bescherming. Maar soms is het een vlucht, achtervolgd door wraakgodinnen (Oidipous, Orestes): er moet nog een schuld gedelgd; een proces gevoerd, een compromis gesloten worden. Om hier weg te komen moeten we onze joker inzetten.
-
2 Rijping, wachten, je geld en je talenten tellen. Odysseus wachtte hier negen jaar verlangend naar huis. De held kan die tijd benutten door zijn innerlijke fluitspeler te ontwikkelen: zichzelf genoeg en genietend van het leven en alles wat het hem bracht.
-
1 De terugkeer: de held moet de wereld van de archetypen achter zich laten en zich weer onder de mensen begeven, maar hij heeft iets extra's; hij is herboren.Het veld van roem en eer (tiende huis) bereikt de held pas als hij zijn verworven inzicht deelt met anderen (twaalfde en elfde huis). Hij kan zich nu niet meer op zijn boot verlaten; hij moet een nieuwe vorm vinden, een sterk omhulsel, een persoonlijkheid om bij het aanbreken van de dag het licht te kunnen dragen en in de wereld te zijn. Als je bij de overgang van het eerste naar het twaalfde geen persoonlijkheid hebt opgebouwd, zul je jezelf in het twaalfde gemakkelijk kunnen verliezen, getuige het lot van Phaeton, de zoon van de Zonnegod Helios die jammerlijk verbrandde toen hij zijn vaders kar zonder voorafgaande training langs de hemel wou trekken.

Planeten in de Huizen astrologie

WANNEER ER GEEN PLANEET IN EEN HUIS STAAT
-
WANNEER ER IN EEN BEPAALD HUIS GEEN PLANETEN STAAN, DAN ZAL DE AARD EN TOESTAND VAN DE HEERSER VAN HET TEKEN, DAT OP DE HOORN VAN DAT HUIS STAAT, OP DE BETEKENISSEN VAN DAT HUIS INWERKEN.
B.V. WANNEER HET TEKEN KREEFT DE CUSP VAN HET TWEEDE HUIS IS TERWIJL ER VERDER GEEN PLANEET IN DIT HUIS VOORKOMT, DAN KUNNEN WIJ OVER DE AANGELEGENHEDEN VAN HET TWEEDE HUIS OVER DE FINANCIEËN UITSLUITSEL KKRIJGEN DOOR DE POSITIE NA TE GAAN VAN DE MAAN, HEER VAN KREEFT EN HAAR ASPECTEN. STAAT DE MAAN IN DAT GEVAL IN EEN GOED TEKEN B.V. IN STIER WAAR DE MAAN VERHOOGD STAAT, DAN ZAL DE FINANCIEËLE TOESTAND DAARDOOR GUNSTIG WORDEN BEINVLOED. STAAT DAARENTEGEN DE MAAN IN STEENBOK ( IN VERNIETIGING ) DAN WORDT DE FINANCIEËLE TOESTAND HIERDOOR ONGUNSTIG BEINVLOED. HET HUIS WAARIN DE MAAN STAAT, GEEFT DAARBIJ NOG HET VERBAND, DAT DIT HUIS HEEFT MET FINANCIEËN, B.V. MAAN IN HET ZEVENDE HUIS ZOU KUNNEN WIJZEN OP EEN WISSELVALLIGE FINANCIEËLE POSITIE ( AANGEWEZEN DOOR DE MAAN ALS HEER TWEE) WELKE VOORAL DOOR DE ECHTGENOTE ( MAAN (VR) IN ZEVEN) ZEER WISSELVALLIG WORDT. DE WIJZE WAAROP DIT PLAATS VIND IS DAN WEER TE VINDEN UIT DE ASPECTERING EN STAND VAN DE DISPOSITOR VAN DE MAAN.
-

WANNEER ER 1 PLANEET IN EEN HUIS STAAT
-
WANNEER EEN BEPAALDE PLANEET IN EEN BEPAALD HUIS STAAT, DAN BESLIST DEZE PLANEET OVER DE AL OF NIET UITWERKING VAN EIGENSCHAPPEN OF GEBEURTENISSEN, DIE DOOR DIT HUIS WORDEN AANGEWEZEN. IN DE TWEEDE PLAATS KOMT DE HEERSER VAN HET TEKEN OP DE CUSP VAN DAT HUIS.B.V. MARS IN HUIS IV. MARS IS ONGEASPECTEERD ZONDER DE COSMISCHE POSITIE VAN DIE MARS TE BEKIJKEN, KUNNEN WE AL DE WERKING VASTELLEN VAN MARS IN IV. HET VIERDE HUIS HEEFT TE MAKEN MET DE OUDERS, VOORAL DE MOEDER, VERDER MET DE VERHOUDING VAN DE GEBOORTEPLAATS, HUISELIJK LEVEN, DE OUDE DAG ( OMGEVING ) ENZ. DE AANWEZIGHEID VAN MARS IN DIT HUIS NU HEEFT EEN WERKING OP DEZE AANGELEGENHEDEN, WELKE OVEREEN KOMT MET DE AARD VAN MARS. DUS GROTE ACTIVITEIT, IMPULSIVITEIT, DRIFTLEVEN, MOED, HEFTIGHEID. WANNEER WIJ EEN COMBINATIE MAKEN DAN ZOUDEN WE KRIJGEN: CONFLICTEN MET DE OUDERS (VOORAL DE MOEDER ) DOOR TE GROTE HEFTIGHEID EN IMPULSIVITEIT, CONFLICTEN WELKE DOOR HET EDELMOEDIGE KARAKTER WEER SPOEDIG WORDEN GOEDGEMAAKT. HET HUISELIJKE LEVEN ZAL STEEDS GEPAARD GAAN MET STRIJD, ALHOEWEL ER MET GROTE ACTIVITEIT AAN HET HUISELIJK LEVEN ZAL WORDEN GEWERKT. DE OUDE DAG ZAL ZICH KENMERKEN DOOR GROTE WERKKRACHT, MEN ZAL ZICH GEEN RUST GUNNEN.
-
TWEE OF MEER PLANETEN IN 1 HUIS
-

MEERDERE PLANETEN IN HETZELFDE HUIS WERKEN TESAMEN IN DE ZIN VAN DE BETEKENIS, AANGEWEZEN DOOR DAT BEPAALDE HUIS. ELK VAN HEN MOET WORDEN BESCHOUWD VOLGENS ZIJN WEZENLIJKE NATUUR, ZIJN COSMISCHE POSITIE, ZIJN LOCALE POSITIE, ZIJN DOMINANTIE EN ASPECTEN. DIT ONDERZOEK MOET DAN UITWIJZEN, WELKE VAN DE GROEP PLANETEN DE STERKSTE MACHT BEZIT, OM DE BETEKENIS VAN HET BEDOELDE HUIS TE VERWEZENLIJKEN OF TE VERHINDEREN; OFWEL DE REEDS INGETREDEN VERWEZENLIJKING WEER TE VERSTOREN OF DOOR DE GEVOLGEN DEZE UITWERKING TE MAKEN TOT EEN BRON VAN ONGELUK. DE SAMENSCHOLING VAN PLANETEN / ASTROLOGISCH GEZEGD " EEN BLOKKADE " IS HEEL MOEILIJK TE ONTLEDEN. DE ONTLEDING ZAL HET ZWAARST ZIJN WANNEER ER PLANETEN BIJ ELKAAR STAAN, DIE ELKAAR TEGENWERKEN, WE MOETEN DAN GOED UITZOEKEN WELKE VAN DE PLANETEN DAN TOCH DE STERKSTE WERKING WERKING TOEKOMT.WANT, WANNEER ALLE PLANETEN DIE BIJ ELKAAR STAAN, TOT EEN EN DEZELFDE CATEGORIE BEHOREN DAN IS HET OORDEEL VEEL MINDER MOEILIJK. HOE MEER PLANETEN IN 1 HUIS STAAN, HOE MEER DEZE VERENIGING IETS BUITENGEWOONS VOORSPELT MET BETREKKING TOT DE DINGEN DIE DOOR DIT HUIS WORDEN AANGEGEVEN.DE MACHTIGSTE WERKING IN DE ZIN VAN DE BETEKENIS VAN HET BETREFFENDE HUIS KRIJGT DIE PLANEET DIE GELIJKTIJDIG HEER IS VAN DAT HUIS; DAARNA DIE WELKE IN VERHOGING STAAT, DAARNA DIE WELKE DE GROOTSTE NATUURLIJKE OVEREENKOMST VERTOONT MET DAT HUIS.IEDERE PLANEET WERKT ALTIJD IN VERBINDINGMET HET DIERENRIEMTEKEN WAARIN HIJ STAAT.
-

WAT IS DE WAARDE VAN DE PLANETEN IN ZWAKKE POSITIE?
-
DE WERKELIJKE ZWAKTE VAN EEN PLANEET ( - 4 of – 5 ) IS DAN SLECHTS BEPALEND, WANNEER HIJ SLECHTE ASPECTEN HEEFT OF ASPECTEN MET PLANETEN OF HUIZEN, WAAR HIJ IN VAL STAAT. DE PLANEET HOEFT DUS ZELF NIET IN VAL TE STAAN, EEN VIERKANT OP DIE PLANEET, DIE IN HET TEKEN STAAT WAAR DEZE PLANEET IN VAL STAAT IS OOK SLECHT. B.V. STEL DAT HET TEKEN LEEUW RIJZEND IS, DAN IS DAT HET TEKEN VAN VAL VAN SATURNUS. NU ZAL LEEUW TEGENGESTELD WERKEN AAN DE AARD VAN SATURNUS. IN DE AARD VAN LEEUW ZULLEN WIJ ABSOLUUT GEEN SATURNUS UITINGEN VINDEN. NU ZEGT DE REGEL DIT: WANNEER IN DIT GEVAL SATURNUS EEN SLECHT ASPECT WERPT OP LEEUW (HET TEKEN VAN ZIJN VAL) DAN IS DIT VIERKANT SLECHTER DAN WANNEER HET EEN ANDERE PLANEET WAS. ZO ZAL MARS RIJZEND KUNNEN ZIJN HIERIN STAAT B.V. VENUS IN VAL, WANNEER NU VENUS EEN VIERKANT MAAKT MET DE ASCENDANT RAM , DAN ZAL DIT VIERKANT ZWAARDER UITWERKEN DAN B.V. SATURNUS VIERKANT RAM STOND.STAAT EEN PLANEET PEREGRIN (VREEMD = 0) DAN IS DAT EEN TUSSENSTAND TUSSEN EEN GOEDE EN SLECHTE COSMISCHE POSITIE. DE PLANEET HEEFT DAN GEEN UITWERKING.