vrijdag 15 mei 2009

Quintielreeks Astrologie


Ouintiel reeksen


Quintielreeks
72° - 144° ( Biquintiel)- 216° - 288° - 360°
Addey brengt het hele Kwintiel gebeuren in verband met het gebruik en misbruik van gezag. Hij heeft ook een samenhang gevonden tussen de aspecten van deze reeks en een uitgesproken tendens tot eenzijdige belangstelling en een sterke gedrevenheid tot specialisatie. In één van zijn onderzoeken bleek de destructieve kant van de kwintielserie sterk naar voren te komen in de horoscoop van mensen die crimineel gedrag vertoonden, slachtoffers van geweld, revolutionaire figuren, (Robbespierre, Danton) en dictators (Hitler). De constructieve kant van de kwintielen serie kwam positief tot uiting in de horoscoop van schrijvers, kunstenaars, (Mozart), en wetenschappers, (Einstein). De kwintiel zou een weerspiegeling zijn gezien van de vereiste overeenstemming tussen de ziel van de aspirant en de Kosmische Wil, wat zou aangeven dat aan Kwintielen occulte en transcendente (het feit van boven en buiten de wereld te zijn) ondertonen moeten worden toegeschreven. De Kwintiel valt samen met de 5DE Harmonische, en dan mag het duidelijk zijn dat aan de wil van de ontzagwekkende, ondoorgrondelijke Kosmos niet gemakkelijk gehoor wordt gegeven door het gewoonlijk fragmentarische bewustzijn (uit brokstukken bestaand, niet samenhangend) van de gemiddelde mens, gebonden als hij is aan de enge grenzen van zijn egocentrische wil. Kwintielen lijken vermogens aan te geven die gewoonlijk als uitzonderlijk of als zekere begaafdheden worden beschouwd, alsmede vermogens die niet tot ontwikkeling zijn gekomen onder invloed van onze ervaringen in de buitenwereld, maar die een oorsprong vinden in een verborgen bron in onszelf.Om de belofte van een Kwintiel te kunnen waarmaken, moeten we misschien eerst leren begrijpen en accepteren dat geest en stof in wezen één en dezelfde zijn. Kwintielen hebben niet uitsluitend te maken met onze allereerste scheppingsdrang; ze kunnen ook onze verstandelijke waarneming of onze kennis verbeteren van de creatieve elementen in een abstract idee of concreet object. Maar misschien is het nodig dat we onze technieken en vaardigheden verfijnen voordat we van onze kwintielen de vruchten kunnen plukken. We moeten ons bij het analyseren van het kwintiel derhalve wat behoudend opstellen, omdat hun brandpunt wel eens meer kosmisch dan aards zouden kunnen zijn. Het zou niet verrassend zijn als bleek dat kwintielen voor de meeste van ons alleen werkzaam zijn in dromen, momenten van diepe meditatie of andere toestanden van veranderd bewustzijn. Met bettekking tot het algemene thema van de kwintielen, d.w.z. verruimde waarneming, merkt Addey op dat de kwintielserie mogelijk sterk is verbonden "met de geest en met gnostische vermogens". Anders gezegd, ze houden verband met het vermogen tot weten en met de manier waarop we kennis en informatie ontvangen en doorgeven. Addey is van mening dat sterke verbindingen met Saturnus en Uranus in de 5DE harmonische een aanwijzing vormen voor de "geboren astroloog". Addey heeft de 5DE harmonische ook in verband gebracht met een belemmering van de krachten en vermogens die betrekking hebben op de overdracht van kennis, mogelijk resulterend in hersenbeschadiging, zenuwstoornissen en aandoeningen van de zintuigen (b.v. blindheid) en de spraakorganen.
-
Septielen
-
51°42´85 – 102°85´70 – 154°28´´55 – 205°71´40 – 257°14´25 – 308°57´10 – 359°99´95
-
Het Septielaspect correspondeert met het getal 7 en dus met de 7e harmonische. Door de eeuwen heen is het getal 7 in verband gebracht met gewijde en heilige zaken. De numerologie geeft aan het getal 7 een sterk occulte betekenis. Het heeft te maken met zelfkennis, de analyse van het innerlijke, het zoeken naar de ultieme wijsheid en zin, en met studie’s waarbij introspectie (innerlijke zelfwaarneming) of ander "speurwerk" een belangrijke rol speelt. Vervolgens hebben aspecten uit de Septielreeks in de horoscoop "een natuurlijke predispositie (aanleg), voor het occulte, paranormale of het mystieke. Ze schijnen gepreoccupeerd (ddor bepaalde gedachten voortdurend in beslag genomen), met het idee van een intellectueel of onverbiddelijke goddelijk vertrouwen. Tot slot ziet men het Septiel als een weerspiegeling van de "onvoorstelbare, irrationele elementen van ervaring, die het vermogen symboliseren om aan de roep van onze bestemming gehoor te geven, en ongeschikt of overgebleven.... materiaal te gebruiken voor de vervulling van een welbepaald doel met een karmische aard.
-
Noviel
-
40° - 80° - 120° (Driehoek) – 160° - 200° - 240° - 280° - 320° - 360°
Het novielaspect vertegenwoordigt de 9e harmonische. De numerologie brengt het getal 9 in verband met Neptuniaanse principes, het is het getal van onbaatzuchtigheid en komt tot uitdrukking in zaken als mededogen, vergevingsgezindheid, vrijgevigheid, en de bereidheid persoonlijke offers te brengen. Evenals het getal 7 is 9 het getal van spirituele voltooiing en vervulling, het is allesomvattend en houdt verband met onafgemaakte zaken omdat het de laatste fase van de levenscyclus symboliseert. Het noviel zou kunnen duiden op een "spirituele wedergeboorte" of op een inwijding op het terrein wat door de betreffende planeten wordt aangegeven. Het is moeilijk informatie over het noviel te vinden, het lijkt erop dat de novielserie in ieder geval te maken heeft met een subtiele, mystieke invloed.
Een voorlopige conclusie van de werking van het novielaspect zou kunnen zijn dat dit een aspect is dat de diepte van onze vermogens aftast en op een veelal onbewust niveau zijn uitwerking heeft. Het noviel toont ons potentieel om de zin der dingen te ontdekken.
-
Vingtiel
-
18° - 36° - 54° - 72° (Quintiel) – 90° (Vierkant) – 108° (Trediciel) – 126° - 144° (Biquintiel) – 198° – 216° - 234° - 252°

-
Half Octiel
-
22°30 – 44°60 – 66°90 – 89°20 – 111°50 – 133°80 – 156°10 – 178°40 – 200°70 – 223°00 – 245°30 – 267°60 – 289°90 – 312°20 – 334°50 – 356°80
-
II. WAT ZIJN HARMONICS NU PRECIES?
Volgens mijn begrip ervan is het werken met Harmonics niet meer en niet minder dan een heel verfijnde, gedetailleerde vorm van aspect-analyse, waaraan de Pythagorese getallenleer en enkele op de Hindu-leer gebaseerde filosofische concepten aan ten grondslag liggen.
Omdat er met Harmonics een heleboel ‘hulphoroscopen’ gecreëerd kunnen worden, zijn de Harmonics een eigen leven gaan leiden, die in wezen afleiden van waar het werkelijk om gaat: een microscopische blik op de aspecten in de horoscoop.
In Nederland (en ook wel daarbuiten) werd speciaal de ‘Navamsja-horoscoop" gebruikt (geïnitieerd door Wim van Dam), die slechts één van de hulphoroscopen is. De Navamsja-horoscoop, (een begrip uit India), laat specifiek de werking van het noviel-aspect zien van 40º. Dit aspect komt tot stand door de horoscoopcirkel te delen door het getal 9, en de navamsja-horoscoop is dan ook de 9e harmonic van de radixhoroscoop. Deze navamsja-hulphoroscoop is in India een begrip apart, geen enkele zichzelf respecterende Hindu-astroloog stelt het klaarblijkelijk zonder de Navamsjahoroscoop, maar doet dit wel in samenhang met zijn eigen Hindu-systeem van horoscopie bedrijven, een systeem dat geheel anders is dan ons systeem, waar de Westerse tropische zodiak aan ten grondslag ligt, en waar de transsaturnale planeten Uranus, Neptunus en Pluto wel een rol spelen (in tegenstelling tot de astrologie van India).
Andere hulphoroscopen zijn de 4e harmonic, de 5e en de 7e harmonic.
De 4e harmonic geeft een hulphoroscoop aan waar alle aspecten gebaseerd op het getal 4 verfijnd weergegeven kunnen worden, en deze harmonic sluit heel nauw aan bij het systeem van de halfsommen. De Ebertin-school werkt in feite uitsluitend met de 4e harmonic, zo zou het wel gesteld kunnen worden.
De 5e en 7e harmonic belichten aspecten die in de traditionele astrologie nauwelijks gebruikt worden, te weten het quintiel en het septiel.
-
III. BEREKENEN VAN DE HARMONICS
Het berekenen van de Harmonics is heel eenvoudig, maar vergt alleen veel tijd of werk (zoals bijna alles m.b.t. de astrologie, lijkt het wel). Computers rekenen de harmonics in een oogwenk uit, als je met de hand rekent of met een calculator dan is dit de rekenmethode:
Vermenigvuldig alle radixfactoren van de horoscoop met een bepaalde factor. Bijvoorbeeld: met de factor 4 als je de 4e harmonic wilt berekenen.
Met de factor 5 als je de 5e harmonic wilt berekenen.
Met de factor 7 als je de 7e harmonic wilt berekenen.
Trek van de uitkomsten net zo vaak het getal 360 af, tot er een getal ontstaat dat onder de 360 ligt.
Het getal dat dan ontstaat is de ‘zoveelste harmonic’ van de radixplaneet, en is dus de uitkomst.
Een voorbeeld (want hoe ‘vermenigvuldig’ je nu een radixfactor?)
In Krishnamurti’s horoscoop staat de Zon op 20º48’ Stier. 0º Stier is hetzelfde als 30º van de gehele dierenriem. In termen van de dierenriem gesproken staat de Zon van K. dan op 50º48’. Bij het berekenen van de ‘9e harmonic’ kan dit getal (50º48’ dus) dan met 9 vermenigvuldigd worden (hetgeen met een calculator makkelijker is dan zonder natuurlijk), en de uitkomst is dan: -
457º12’. Hier trekken we 360º van af:
360º00
=97º12
In termen van de gehele dierenriem is deze uitkomst hetzelfde als 7º12’ Kreeft, en dit is dan de zg. ‘navamsja-positie’ van de Zon van K. (oftewel : de 9e harmonic).
Nog een voorbeeld: K’s Maan staat op 25º16’ Boogschutter. 0º Boogschutter is hetzelfde als 240º in de gehele dierenriem., en 25º16’ Boogschutter wordt dan 265º16’. Als we dit met 9 vermenigvuldigen is de uitkomst: 2387º24’.
Hier trekken we net zo lang 360ºaf tot we onder de 360º uitkomen:
2387º24’
360º00
2027º24’
360º00
1667º24’
360º00
1307º24’
360º00
947º24’
360º00
587º24’
360º00
227º24’ , hetgeen hetzelfde is als 17º24’ Schorpioen.
En zo kunnen we alle radixfactoren vermenigvuldigen met 9 om de navamsja horoscoopposities te verkrijgen. Of we kunnen de 4e harmonic berekenen, of de 5e, of de 7e.
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden om hiermee te werken, mogelijkheid nr. 1 is dat de nieuwe posities om de radixhoroscoop geplaatst worden, en mogelijkheid nr. 2 is om een nieuwe hulphoroscoop te creëren. Om met dit laatste te beginnen: David Hamblin was een sterk voorstander van het creëren van nieuwe hulphoroscopen. Als hij een krachtige nieuwe aspectstructuur ziet in de nieuwe hulphoroscoop, bijvoorbeeld de 4e of de 5e, dan stelt hij dat de 4e harmonic horoscoop bijzonder krachtig is van een bepaald persoon. De betekenis heeft dan vervolgens te maken met het getal 4. Wat betekent het getal 4 eigenlijk? Zoals we van de halfsommentheorie al weten, heeft het getal 4 met daadkracht, uitdaging en verwerkelijking te maken.
Een ‘krachtige 5e harmonic horoscoop’ betekent dan iets in de trant van een sterk ‘creatieve persoonlijkheid’, omdat dit de betekenis is die met het getal 5 te maken heeft.
Mijn persoonlijke bezwaar tegen deze methode is, dat de hulphoroscoop je makkelijk uit het oog doet verliezen waar het werkelijk om gaat: namelijk om een bepaalde aspectstructuur die je onderzoekt. En het maken van nieuwe hulphoroscopen leidt tot het maken van nieuwe huizen, en nieuwe ascendanten, en dan ontstaan er vierkants-aspecten in de nieuwe 5e harmonic-horoscoop en zo zie je door de bomen het bos niet meer.
Maar laat mijn ‘persoonlijke bezwaar’ niemand ervan weerhouden om hiermee te experimenteren; vooral als je geïnteresseerd bent in de getalsmatige wetten van de kosmos kan deze methode je tot bepaalde inzichten brengen, die volgens mij uiteindelijk neerkomen op een beter inzicht in de ‘vibratie’ die elk aspect met zich meedraagt.
Een conjunctie in een ‘harmonic-hulphoroscoop’ is in feite het aspect dat in de radixhoroscoop al staat, maar dan niet als conjunctie maar als quintiel bijvoorbeeld (72º), als we het over een 5e harmonic hulphoroscoop hebben. Zo staat in Krishnamurti’s 5e harmonic Saturnus conjunct de 5e harmonic Descendant. Als we teruggaan naar de radix zien we dat Saturnus 72º van de Descendant verwijderd is, hetgeen het quintiel aspect is.
Een andere methode om met bijvoorbeeld de ‘navamsja’ posities (9e harmonic) te werken is om deze rondom de radix te plaatsen. Conjuncties schijnen dan zeer bepalend te zijn voor het lot in je leven (9e harmonic). De navamsja heeft iets met ‘vervulling’ te maken, volgens het basisprincipe van het getal 9. Het getal 9 namelijk is opgebouwd uit 3 x 3. Harmonie x Harmonie zou je mogen stellen: leidend tot volledigheid en vervulling. Ook wel eens naar het aardse vlak getrokken en in verband gebracht met het Huwelijk (in India).
-
IV. HET GETAL IN DE ASTROLOGIE
De belangrijkste bijdrage van John Addey, en ook van Charles Harvey en David Hamblin in dit verband met betrekking tot de theorie van de ‘Harmonics’ is m.i. de koppeling tussen een bepaald aspect en de kwaliteit van het getal dat er aan ten grondslag ligt: een fundament dat inderdaad door Pythagoras gelegd was. In deze maatschappij zijn wij de ‘kwaliteit’ van de ‘kwantitatieve factor’ een beetje vergeten. Elk getal draagt een ‘vibratie’ met zich mee die zich sterker en sterker verfijnt. Het getal 1 staat voor heelheid, en eenheid, het getal 2 (de oppositie voor bewustwording van de tegenpool, het getal 3 door "ik, jij en de omgeving", in harmonie met elkaar (vlg. Hamblin), het getal 4 (het ‘vierkant’), is opgebouwd uit 2 x 2, geeft strijd en stoffelijke werkelijkheid of verwerkelijking aan, en het getal 5: het quintiel, is het getal van de Mens. De Mens als middelaar tussen Aarde en Kosmos: het getal 5 staat precies tussen 1 en 10 in. (In dit verband is het uitermate boeiend je te realiseren dat ons muntenstelsel met kwartjes van het materiele getal ‘4’ is veranderd naar het getal ‘5’ , met 20 cents muntstukken nu de Euro in Europa is ingevoerd!) We hebben niet voor niets zo’n moeite met deze munten, de vibratie ervan is totaal anders dan we gewend zijn.
Het getal 6 is 2 x 3: zowel strijd als werkzaamheid in harmonie (het sextiel: de harmonie waaraan gewerkt wordt). Het getal 7, het septiel, is 3 en 4 opgeteld, harmonie en werkzaamheid, het getal 8 is 2 x 2 x 2, hetgeen ook weer te maken heeft met stoffelijke manifestatie, en het getal 9 tenslotte: 3 x 3: de voleinding, de volledigheid.
Nu kunnen we de getallen eindeloos verfijnen en nog met veel hogere harmonics werken: de 40e of de 80e, en sommige astrologen deden hier wel onderzoek mee. Charles Harvey heeft geopperd dat we voor ons 40e levensjaar ook de 40e harmonic kunnen maken, voor ons 41e levensjaar de 41e harmonic, enzovoorts.
In de praktijk blijkt dat niet veel mensen met harmonics blijven werken, en toch ‘zit er wel wat in’. Nu, dat ‘wat er in zit’ heeft volgens mij te maken met de trilling of vibratie van het ‘getal’, een concept dat we ook in de aspectentheorie van de CHTA lessen tegenkwamen, en in werkelijkheid een concept is dat ik van John Addey’s filosofie heb meegekregen, nadat ik met harmonics en halfsommen gewerkt had. M.a.w.: wat mij betreft: de harmonics hebben bijgedragen tot een beter inzicht in hoe aspecten nu precies werken, en alleen al dat is de moeite waard om er eens mee te experimenteren!

woensdag 13 mei 2009

Aardepunt Astrologie

HET AARDEPUNT

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ASTROLOGEN HEBBEN ZICH LANG SCHULDIG GEMAAKT AAN HET FEIT, OM DE POSITIE VAN DE AARDE TE NEGEREN IN EEN RADIXHOROSCOOP. WE VOELEN SINDS DAT WE GEBOREN ZIJN OP DEZE PLANEET, DAT HET ZOU MOETEN AANGEGEVEN ZIJN OP ELKE KAART. NET ZO ALS WE WERKEN MET DE ZON EN DE MAAN EN DE ANDERE PLANETEN.
-
DE POSITIE VAN HET AARDETEKEN VIND MEN ZO:

-
TEKEN + HUIS DAT EXACT 180° VAN DE ZON LIGT ( DUS IN OPPOSITIE ).

-
HET AARDETEKEN IS EEN O MET EEN + IN, DE CIRKEL VAN HET GELUKSPUNT IS NORMAAL EEN O MET EEN X IN

-
ZELFS ALS WE DE HOROSCOOP IN 2 DIMENTIE’S OP EEN BLAD PAPIER ZETTEN, MOETEN WE REALISEREN DAT HET AARDETEKEN ZIJN DAGELIJKSE ROTATIE, NET ALS DE JAARLIJKSE ROTATIE ROND DE ZON DOET.

-
ALS WE ZEGGEN DAT DE ZON IN KREEFT IS, WIL DAT ZEGGEN DAT WE OP AARDE DE ZON ZIEN VANUIT HET ZODIAKALE TEKEN STEENBOK. ALS JE DE POSITIE VAN DE AARDE ACCEPTEERT, GA DAN EEN STAP VERDER, EN BEKIJK HEM DAN ALS HEERSER VAN STIER. VENUS IS DE PLANEET VAN HET TEKEN STIER.TRADITIEGETROUW ALS HEERSER VAN STIER, IS VENUS LICHT, AARDELIJK, EN VRIENDELIJK EN HEEFT EEN GROTE RELATIE MET DE PRAKTISCHE_ AARDSE, STABIELE STIER. DIT VIND MEN TERUG ALS VERWANTSCHAP MET DE PLANEET WAAROP WE LEVEN. STIER EN HET AARDETEKEN ZITTEN OP DEZELFDE GOLFLENGTE.
ER ZIJN ENKELE STIEREN DIE HUN VOETEN NIET OP DE GROND HEBBEN, ZE ZIJN ZICH ALTIJD BEWUST VAN HET FYSIEKE LICHAAM, EN ZIJN ALTIJD BEZORGD OM HUN GEZONDHEID. ZE ZIJN FLEGMATHIEK, GEFIXEERD, EN NORMAAL PRESENTEREN ZE EEN ONBEWOGEN GEZICHT NAAR DE BUITENWERELD TOE. MAAR ALS ZE ONDERHEVIG ZIJN AAN STRESS, KUNNEN ZE TEKEER GAAN ALS EEN DOLLE STIER, EN VERNIELEN ALLES WAT OP HUN WEG KOMT. HETZELFDE ZOALS DE AARDE DOET ALS DE ATMOSFERISCHE CONDITIE’S SLECHT ZIJN. ( OVERSTROMINGEN, AARDBEVINGEN, ENZ. )
DE AARDE LAAT ONS ONZE MISSIE ZIEN IN HET LEVEN. WAAR, EN HOE WE DE WERELD ONTMOETEN OP ONZE EIGEN MANIER.
WAAR HET AARDETEKEN STAAT OP DE KAART, KUN JE, JE GROOTSTE PRODUKTIEVE VERMOGENS VINDEN, WANT ALS WE HEM ACCEPTEREN ALS DE HEERSER VAN STIER, HEERST HIJ OVER HET TWEEDE HUIS VAN HET GEBOORTETALENT EN ZELFWAARDERING.
B.V. FARAH FAWCETTE: BIJ HAAR STAAT HET AARDETEKEN IN HET TWEEDE HUIS IN LEEUW, CONJUNCT PLUTO. HET TOONT AAN: HAAR PLOTSELINGE, DRAMATISCHE BEKEND_ EN BEFAAMDHEID ( DOOR LEEUW ) MAAR OOK, OMDAT PLUTO CONJUNCT HET AARDETEKEN STAAT, WAREN ER FINANCIËLE PROBLEMEN ONDERWEG.
B.V. IN WALT DISNEY’S HOROSCOOP STAAT HET AARDETEKEN IN TWEELINGEN, IN HET NEGENDE HUIS.EN HET AARDETEKEN HEERST OVER HET NEGENDE HUIS, ALS DE HEERSER VAN STIER. DIT WAS ZIJN GELUK, WANT DAAROM KON HIJ ZIJN FANTASIEWERELD OMZETTEN IN HET ZAKENLEVEN. HET GEBRUIK VAN HET NEGENDE HUIS EN VOOR ZIJN HANDEN ( TWEELINGEN ) EN ZIJN DROMEN. (NEGENDE HUIS ).
ER ZIJN VERSCHILLENDE THEORIEËN OVER DE BELANGRIJKHEID VAN HET AARDETEKEN IN DE RADIXHOROSCOOP. SOMMIGE ASTROLOGEN MENEN DAT HET AARDETEKEN REGEERT OVER KREEFT ( MOEDERAARDE ). MAAR NA ONZE STUDIE, ZIJN ER VEEL PUNTEN DIE OVEREENKOMST VERTONEN MET HET TEKEN STIER.
MAAR ZOALS ELKE THEORIE, ALS ER NIET GEEXPERIMENTEERD WORDT VOOR EEN HEEL LANGE TIJD, KAN ER OOK GEEN DEFINITIEVE CONCLUSIE GESTELD WORDEN.
WIJ HEBBEN ER VELE JAREN OVER GEDAAN OM HET AARDETEKEN TE ONDERZOEKN, EN HEBBEN ONDERVONDEN, DAT HET AARDETEKEN IN STIER, HEEL GOED WERKT.
VEEL ONDERZOEK IS NOG WEL NODIG, OMDAT HIJ OOK IN ANDERE TEKENS KAN STAAN EN DAN HEERSER IS OVER DAT HUIS.

Transits Astrologie

De transits kondigen gebeurtenissen aan waar we klaar voor zijn.Ze veroorzaken ze niet.
-
De transits zijn de dagelijks voortschrijdingen van de planeten zoals wij ze kunnen waarnemen aan de sterrenhemel. Wanneer we de transiterende planeten intekenen in de geboortehoroscoop, dan zien we dat ze verbindingen (aspecten) kunnen maken met de planeten in de geboortehoroscoop. Ze verwijzen daarmee naar gebeurtenissen, kansen en mogelijkheden voor die periode. Met de transits kunnen we kijken naar veranderende psychologische instellingen, sterke emoties en veranderende omstandigheden. We zien perioden van groei, verandering en stagnatie. Het komt voor dat transits samenvallen met belangrijke gebeurtenissen zoals verandering van beroep, van relatie, een verhuizing, ziekte en gezondheid enz. De belangrijkste transits zijn die van de vijf buitenste planeten en dit geldt zeker voor de grote ontwikkelingslijn in ons leven.

-
De persoonlijke planeten

-
De persoonlijke planeten in de horoscoop zijn Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Zij verwijzen naar ons karakter, onze eigenschappen en de mogelijkheden om bewuste keuzes te maken die effect hebben op ons persoonlijke leven. Deze planeten staan voor onze eigen werkelijkheid en verwijzen naar onze persoonlijkheid. De Zon en de Maan zijn de zogenaamde lichten, de planeten Mercurius, Venus en Mars worden de binnenplaneten genoemd. De grote Asteroïdengordel die zich tussen Mars en Jupiter bevindt wordt gezien als een afscheiding tussen de binnenplaneten en de zogenaamde buitenplaneten Jupiter tot en met Pluto. De planeten Jupiter en Saturnus worden ook wel de onpersoonlijke planeten genoemd omdat ze ook verwijzen naar onze verbinding met de andere leden van onze eigen generatie. De persoonlijke planeten beheersen onze bewuste zichtbare wereld.
-
De transits van de Zon

-
De Zon brengt licht en duidelijkheid tijdens zijn jaarlijkse rondgang door de horoscoop. Conjuncties van de transiterende Zon zijn uitermate geschikt om de betreffende planeten en punten bewuster te integreren en onder de aandacht te brengen. Ze staan nu in de volle schijnwerpers zodat verborgen inhouden ons nu duidelijker kunnen worden.
Aspecten naar de Zon: Ego / wilskracht / leiderschap / maatschappij / autoriteiten

-
De transits van de Maan

-
De Maan beïnvloedt onze emoties en stemmingen. Ze richt onze aandacht naar binnen en naar het verleden. Conjuncties van de transiterende Maan stemt ons innerlijk af op de betreffende planeten en punten zodat we die inhouden gevoelsmatig kunnen verwerken. De Maan staat 2 tot 3 dagen in hetzelfde teken en ze maakt in ongeveer 1 maand een volledige rondgang door de horoscoop.
Aspecten naar de Maan: vertrouwde omgeving / het verleden / gevoelens / emoties / thuis / familieVoid of Course Maan betekent dat de Maan geen aspecten meer maakt voor zij het teken waar zij in staat verlaat. Je zou het een rustperiode voor de Maan kunnen noemen.

-
De transits van Mercurius

-
De transits van Mercurius zetten ons aan tot communiceren en handelen. Aangezien Mercurius ook verwijst naar vervoermiddelen en korte reizen, zullen de conjuncties van Mercurius de behoefte doen ontstaan aan afwisseling en verandering van de dagelijkse omgeving. Via deze planeet verkennen we onze buitenwereld, ook door te leren en het opdoen van kennis. Dus ook de instrumenten die we gebruiken om te leren, zoals boeken, kranten, televisie e.d. worden tijdens de transits van Mercurius sterker onder onze aandacht gebracht.
Aspecten naar Mercurius: ideeën / gedachten / leren / uitdrukken / communicatie / winkelen

-
De transits van Venus

-
Venus kan onze scherpe kanten wat verzachten en haalt onze zachte, mooie kant wat op. Aangezien Venus verwijst naar evenwicht en overeenkomst, hebben we tijdens de transits van Venus ook meer behoefte aan evenwicht. Venus inspireert onze liefdegevoelens en verhoogt onze aantrekkingskracht. Tijdens de transits van Venus zijn we beter in staat om met diplomatie en gevoeligheid te werken aan onze relaties met anderen.
Aspecten naar Venus: geld / waardepatronen / zekerheid / liefde / waardering / schoonheid

-
De transits van Mars

-
De planeet Mars geeft stuwkracht en maakt actief, maar de transits van Mars kunnen ook driftig maken en hartstochtelijk. Mars staat voor energie en daadkracht, zijn transits maken ons ondernemingslustig en geven moed. Tijdens de transits van Mars zijn we heel goed in staat om zaken die zijn blijven liggen energiek aan te pakken. Mars heeft 2 jaar nodig om een volledige rondgang door de horoscoop te maken.
Aspecten naar Mars: energie / motivatie / activiteiten / sport / passie

-
De transits van Jupiter

-
De cyclus van Jupiter duurt ongeveer 12 jaar waarin hij om de 3 jaar een hard aspect met zichzelf maakt in de geboortehoroscoop. We kunnen deze cyclus van Jupiter gebruiken als een meetlat om onze persoonlijke vooruitgang te meten en aanpassingen aan te brengen. We kunnen alle transits van Jupiter toe passen in ons leven door ons af te stemmen op groei en nieuwe mogelijkheden wanneer hij aspecten met de planeten en punten in onze geboortehoroscoop maakt. Dit zijn perioden die je zaaitijden kunt noemen. Het kan een beginpunt zijn dat later vruchten draagt. Jupiter zet ons aan tot het ondernemen van nieuwe dingen, tot experimenteren en we zoeken het avontuur. Meestal doen zich tijdens een transit van Jupiter nieuwe mogelijkheden voor. Ons begrip voor de levensgebieden waar Jupiter in werkt kan worden verhoogd. De functies die Jupiter vertegenwoordigt zijn groei, ontwikkeling en bewustzijnsverruiming. Hij geeft aan dat het leven met plezier verrijkt zal worden en hij vergroot alles waarmee hij in aanraking komt. Heel belangrijk is dat we ons tijdens de transits van Jupiter bewust zijn van onze mogelijkheden. Indien we open staan voor groei en onze mogelijkheden zelf weten te creëren, des te meer kunnen we gebruik maken van de uitbreidende kracht van Jupiter. Deze planeet opent deuren en geeft nieuwe inzichten.
Aspecten naar Jupiter: geld / succes / rechten / religie / studeren / medewerking

-
De transits van Saturnus

-
De cyclus van Saturnus duur ongeveer 28 jaar waarin hij om de 7 jaar een hard aspect met zichzelf in de geboortehoroscoop maakt. De functies van Saturnus zijn verhelderen, verstevigen, organiseren en structureren. Hij staat bovendien voor hard werken om succes te behalen. Traditioneel wordt Saturnus door veel astrologen een boosdoener genoemd die beperkt en onderdrukt. En als het tijdens een transit van Saturnus lijkt alsof er een donkere wolk boven ons hangt dan zullen we zeker ook bezig zijn met teveel verantwoordelijkheid of werk. Tijdens een transit van Saturnus maken we ons vaak druk om succes, levensdoel en verplichtingen. We verlangen naar prestaties en we zien veel zwart/wit. De positieve kant van Saturnus is dat we tijdens zijn transits in staat zijn om zaken op te helderen die eerst vaag bleven en we kunnen degelijk en diepgaand werken. Onder de transits van Saturnus kunnen we het soort succes behalen dat geleidelijk tot stand komt en lang blijft bestaan. Ook de inhouden van Saturnus hebben we zelf in de hand. Afhankelijk van onze eigen reacties en keuzes, kan een transit van Saturnus een zeer produktieve periode inluiden of het kan een periode van stagnatie en beperkingen zijn. Saturnus beloont hard werken en discipline.
Aspecten naar Saturnus: kregels en wetten / orde / structuur / autoriteiten / fundering / tegenwerking

-
De transpersoonlijke planeten

-
De planeten Uranus, Neptunus en Pluto zijn onpersoonlijke inhouden waar we als het ware geen controle op uit kunnen oefenen. We beleven deze inhouden door middel van de gebeurtenissen die ons "vormen". De inhouden van deze planeten manifesteren zich niet direct aan het bewustzijn, ze werken meer onbewust. Deze drie planeten lopen maar heel langzaam door de dierenriem en hoe trager een planeet beweegt, des te groter is de psychologische verandering of de duur van de gebeurtenis waar deze planetaire inhoud voor staat.
-
De transits van Uranus

-
De planeet Uranus staat voor verandering, onafhankelijkheid, creativiteit en originaliteit. Alle transiterende planeten kunnen met bepaalde veranderingen in ons leven in verband worden gebracht, maar Uranus heeft het meest te maken met plotselingen en abrupte veranderingen. De periodes waarin Uranus domineert kunnen stimuleren maar zijn tevens onstabiel. Uranus maakt ons rusteloos en we hunkeren naar opwinding. Als Uranus aspecten met planeten in de geboortehoroscoop maakt dan zal de behoefte aan opwinding, vrijheid en verandering duidelijk blijken. We ervaren dingen die volkomen buiten de normale dagelijkse routine vallen. Wat er gebeurt is meestal ongewoon, plotseling en onverwacht.
Aspecten naar Uranus: inzicht / uitvinding / doorbraak / het ongewone en onverwachte / nieuwe technieken

-
De transits van Neptunus

-
Neptunus is over het algemeen een van de moeilijkste planeten om mee te leven. Hij verwart en vertroebelt en onder zijn invloed geloven we vaak in iets wat niet echt of waar is. Deze planeet stimuleert ons om ons tot een hoger niveau te ontwikkelen, hij oefent zijn werking uit op de vlakken die ons overstijgen. Omdat alles wat met Neptunus te maken heeft mystiek en vaag is, zullen tijdens een transit van Neptunus situaties die zeker, veilig en helder leken, plotseling nevelig worden. Het rationele denken kan tijdens de transits van Neptunus geblokkeerd lijken, maar de intuïtie stroomt ongehinderd. Daarom is deze periode heel geschikt om ons te geven aan onze spirituele ontwikkeling.
Aspecten naar Neptunus: romantiek / spiritualiteit / genezing / illusies / bedrog / verslaving

-
De transits van Pluto

-
Transits van Pluto geven vaak het gevoel dat er grote veranderingen staan te gebeuren. Het kan een periode zijn die gepaard gaat met het einde van oude toestanden en een nieuw begin, vaak lijken deze veranderingen onomkeerbaar. Pluto begint meestal met iets af te breken waarna iets nieuws wordt opgebouwd. Pluto staat voor transformatie en wedergeboorte en dit gaat vergezeld van een enorme kracht. Tijdens een transit van Pluto komt er vaak iemand in ons leven die dit, ten goede of ten kwade, volledig omgooit. Pluto beheerst ook krachten die in onszelf werkzaam zijn die veranderingen veroorzaken. Oude facetten verdwijnen uit ons leven en worden vervangen door nieuwe. Tijdens de transits van Pluto kan ook het machtsprincipe op de voorgrond treden. We zijn er in ieder geval ontvankelijker voor.
Aspecten naar Pluto: transformatie / vernieuwing / verbouwing / seksualiteit / psychologie

Astroïden Astrologie

CHIRON : staat voor onze zoektocht waarbij men dikwijls iets pijnlijks onder ogen moeten zien; of verplicht worden iets te moeten ervaren dat we langere tijd proberen te vermijden, om er later toch beter van te worden. In het huis waar Chiron staat wordt je gekwetst, heel zwaar aan het lichaam, dit is een zeer gevoelige plaats. Kijken naar heer 9 en/of Mars er door loopt, stel het dan uit. De kwetsende genezer.
-
VESTA : in de tekens, wat we als plicht moeten opofferen en wat we aan de kant moeten zetten, de huizen duiden de gebieden aan. Heerser van Maagd. Totale toewijding. Vesta op Zon kan over lijken gaan, beslissingen nemen zijn zeer hard. De kleine Saturnus, maar minder sterk.

-
PERSEPHONE : vrouw van de onderwereld 5 als men Pluto op Zon of de ASC heeft staan dan is men heel zijn leven een weerloos slachtoffer. Persephone conj. Met Mars ; pleegt men geweld op weerloze slachtoffers. Heerser van Stier. Profetie, materialisme en precipatie hebben van een visie, het vermogen van suggestie en brengen van scheppende kunst.

-
SAPPHO : tot welk type man of vrouw we ons aangetrokken voelen. Kijk naar de positie’s van de planeten Mars en Venus. Ook de passie en de sexualiteit ( in de horoscoop te duiden ) waarop we die willen beleven. SAPPHO dicht bij de ZON wordt verondersteld dat betrokkene bijzonder geboeid wordt door het onderzoek naar zijn eigen sexualiteit, en niet zelden komen in die gevallen hetero en zelfs homosexuele experimenten tot uiting. Een zeer aanzienlijke sexuele activiteit. Venus opposiet Uranus kan een homfiele relatie zijn. 150° = ziekelijk.
Grote noodzaak tot romantische en artistieke sensiviteit en sensibiliteit.

-
LILLITH : vertegenwoordigt het principe van vruchtbaarheid, maar alleen voor zover het gaat om psychische of mentale scheppingen, geeft miskramen en vergiftigingen, sexuele aberatie’s ( pervers ) , lichamelijke en emotionele abnormaliteiten, vatbaar voor vreemdsoortige invloeden en obsessies. Lillith in de hoekhuizen : 1,4,7,en 10, voornamelijk nadeel of gebrek of ziekte. In opvolgende huizen 2,5,8,en 11 geeft materiële schade of verlies. In wegvallende huizen 3,6,9,en 12 verstoort de functie en werkzaamheid. Capaciteit om woede en agressie te uiten, maar kan ook conflicten oplossen.

-
Pandora : bemiddelaarster tussen Mercurius en Uranus, is een tussen persoon die nieuwigheden tot stand brengt. Ze nodigt het onverwachte uit en opent nieuwe mogelijkheden, dit kan een proces van diepe zuivering zijn, purificatie en genezing betekenen. Op ASC. Nieuwschierig, rusteloos en rebellerende natur. Pandora conj. Uranus is altijd open staan voor nieuwe dingen. Capaciteit tot nieuwschierigheid die ons tot veranderingen aanzet.

-
URANIA : degene die de kunst naar buiten bracht, wijsheid en inzicht. Heeft de opdracht van de heilige inspiratie te dienen voor hun respectievelijke, wetenschappelijke sferen.
Urania conj. Venus : geinspireerde liefde
Urania conj. Neptunus : geïnspireerde muziek en devotie.
Urania conj. Uranus : genie met revolutionaire ideeën.
Capaciteit van geïnspireerde en intuïtieve kennis; bron van inspiratie.

-
JUNO : totale overgave op sexueel gebied, binden op alle vlakken, sex is de basis, absolute verbintenis tussen twee mensen in. De moderne samenleving, behoefte aan relatie en communicatie. De wettelijke partner. Slecht aspect : Juno vierkant Mars.

Elementen Astrologie


De elementen : vuur, aarde, lucht en water
-
Onderstaande begrippen vormen de basis van de astrologie. Ze zijn het cement om één van de peilers te kennen en te begrijpen waarop astrologie steunt, namelijk de kennis en de astrologische betekenis van de tekens van de dierenriem. De tweede peiler waarop astrologie steunt is de kennis en de astrologische betekenis van de planeten. We kennen vier elementen : vuur, aarde, lucht en water. In de astrologie kent men deze elementen als bewustzijnstoestanden. Denk hierbij dus niet aan de fysische verschijningsvormen zoals we het vuur, de aarde, de lucht en het water kennen.
-
HET ELEMENT VUUR
Algemene kenmerken :
Is de begeesterende, vitaliserende kern in ons die tot leven wil wekken.
Geeft moed, lef.
Laat zich gelden, is ondernemingsgericht.
Wil stralen en schijnen, wil gezien worden.
Vuur is opwarmend, opwekkend en stimulerend.
Men krijgt er warm van.
Is het lef en de moed om iets tot leven te wekken, iets van zichzelf uit te dragen.
Maakt soms arrogant : ik ben de mooiste, de beste, de liefste, de grootste.
Is echt het levensvertrouwen, zitten wel eens in zak en as maar herpakken zich.
Kan kwetsen.
Is genereus, gaan anderen opwekken.
Kan ook schroeien.
Vuurtekens willen het centrum zijn en iedereen moet het zien.
Nadeel is :
zijn egocentrisch en egoïstisch.
-
De kenmerken van de vuurtekens :
1. Ram : is een vuur en hoofdteken.
Stort zijn vuur en leven op een ongecontroleerde wijze uit.
Wil zich bewijzen.
Is heel ongeduldig om zich te tonen.
Met vuur en vlam slaan ze zich door het leven.
Het vuur komt uit zichzelf.
Is vaak egocentrisch.
Is heel vaak competitief.
Verslijten zich met de jaren.
2. Leeuw : is een vuur en vast teken.
Houdt zijn vuur en leven vast en zal trots opzwellen als de bezitter van het levengevend vuur.
Gaat ook schijnen.
Gaat zich het levenscentrum van het heelal wanen en alle huisgenoten als slaven rondom zich scharen.
Geven soms wat van hun vuur weg aan hun slaven en onderdanen.
Hebben de warmte van het hart. Zal zijn omgeving heel erg beschermen en liefde geven.
Is de baas. Men moet zich onderdanig opstellen tegenover de Leeuw.
Zeer egocentrisch.
3. Boogschutter : is een vuur en beweeglijk teken.
Wordt gekenmerkt door wisselend vuur en drukt zich uit als het leven dat opgenomen en terug afgestaan wordt.
Is de verspreider van het vuur, van de ideeën.
Overal stookt hij zijn vuur. Loopt met het vuur in zijn broek rond. Overal geeft hij zijn vuur weg.
Is de propagandist, de predikant die met overtuiging zijn ideeën (zijn vuur) naar buiten brengt.
De ideaal zoeker.
Zoekt om opgekikkerd te worden.
-
HET ELEMENT AARDE :
Algemene kenmerken :
Oog voor de materiële waarden en de stoffelijke wereld.
Schoonheid, gewicht, wet en dogma zijn van uiterste waarde.
Is nuchter, realistisch, praktisch, zakelijk, voorzichtig, terughoudend, pessimistisch.
Kijkt naar zijn rendement, hoeveel brengt het op, hoeveel verdien ik eraan. Voortdurend wordt ernaar gestreefd het bereikte te verbeteren in rendement, bezit, kennis en materiële referentiepunten.
Kan goed omgaan met zijn praktische werkelijkheid, is heel vaak materiebewust.
Kijkt een beetje wantrouwend naar de wereld.
Zal zo maar niet iets geloven of aannemen; is een teken dat de vinger in de wonde moet steken om het te geloven; moet de concrete bewijzen hebben.
Zijn vaak trouw, realistisch, maar vooral bang. Men neemt geen risico's.
Nadeel van te veel aarde : men is te bang.
Voordeel van veel aarde : men kan omgaan met de werkelijkheid.
Lopen wat voorovergebogen, vooral Maagd en Steenbok.
-
De kenmerken van de aardetekens :
1. Stier : is een aarde en vast teken.
Houdt van zijn aarde, van zijn geboortegrond die hij nu en dan betast en vasthoudt.
Houdt van zijn woning en zijn buren.
Eet graag.
Moet voelen, heeft een sterk ontwikkelde tastzin.
Is een sensueel teken, betast zijn partner graag.
Mist lef, ziet de nadelen te sterk, houdt rekening met de materie.
Veel planeten in Stier duidt op continuïteit.
2. Maagd : is een aarde en beweeglijk teken.
Aarde die wisselend is of aarde die aan onderzoek onderworpen wordt.
Is voorzichtig, een piekeraar.
Houdt niet van tasten, is wat preuts.
Is heel erg bezig met de werkelijkheid.
Is het werkende teken, men wil de aarde opkuisen.
Is het teken van kuisheid, hygiëne, gezondheid, wetenschap.
3. Steenbok : is een aarde en hoofdteken
Aarde die naar buiten stroomt, of vormen en wetten die aan anderen opgelegd worden.
Houdt vaak rekening met de concrete werkelijkheid.
Is heel nuchter, zakelijk en respecteert hetgeen vast ligt.
Gaat vaak vormen maken, wat vast is : regels, wetten.
Is orde en tucht, is een maatschappelijk teken.
Is het teken van de wetmatigheden van de samenleving.
Laat de aardse normen respecteren.
-
HET ELEMENT LUCHT : Algemene kenmerken :
Met het element lucht bereiken we het hogere van ons zijn.
Is het cement van de samenleving, dat de communicatie brengt, het verspreidt, het toetst. Hecht tegelijkertijd een overdreven belang aan ideeën en intellectualisme.
Lucht maakt vaak de mens met de ideeën aan wie de moed (=het vuur) of de zin voor de realiteit (=de aarde) ontbreekt om iets te realiseren in het leven.
Maakt licht en luchtig.
Is een denkend wezen, maakt veel plannen, heeft veel ideeën, informeert zich, heeft interesse en is steeds op zoek naar informatie en communicatie, praat soms heel graag.
Nadeel : soms teveel communicatie; teveel bij praten blijven; teveel bij het denken blijven; teveel bij plannen blijven, niet tot de actie overgaan.
-
De kenmerken van de luchttekens :
1. Tweelingen : is een lucht en beweeglijk teken.
De wisselende lucht, of het opnemen en het doorgeven van de lucht, de informatie.
Loopt alle straten af voor nieuws en een babbel. Is nieuwsgierig.
Is heel handig in communicatie.
Veel praten, graag praten. Is een doorgeefluik voor informatie.
Wat wel ontbreekt is de duurzaamheid.
2. Weegschaal : is een lucht en hoofdteken.
Naar buiten stromende lucht, neiging de anderen iets mee te delen uit zichzelf. Moet kunnen praten over zichzelf.
Houdt van praten, van communicatie.
Is het typisch relatieteken, "ik wil iemand vinden die mij begrijpt".
Moet zich betrokken voelen met anderen.
3. Waterman : is een lucht en vast teken.
Het vasthouden van de lucht, neiging een vaste wereldbeschou-wing te verwerven.
Heeft zijn ideeën over alles, rare, bizarre gedachten, zijn aparte denkers.
Sterk plannend naar zijn toekomst en heeft veel ideeën, maar blijft bij zijn ideeën steken.
Zijn de denkers, zijn specialistisch bezig met hun ideeën.
Alles is goed onderbouwd, maar men begrijpt ze meestal niet.
-
HET ELEMENT WATER :
Algemene kenmerken :
Is het karmisch element.
Veel planeten in water duidt op een incarnatie waarbij veel karma moet ingelost worden. Vaak spoelen de tranen van de emotie het opgestapelde gif (=karma) weg. Is zuiverend.
Vreet de sterkste rotsen aan, maar maakt ook alles zacht en vruchtbaar.
De omstandigheden waaraan u niets kan doen, waarop u geen impact hebt; het begint rond uw hoofd te druipen en u zit dan in de regen.
Is het onbewuste element, een gevoelsrelatie; u ervaart iets en u bent machteloos.
Is het fatale element, het valt op je hoofd, laat alles wegvloeien, verlost.
Is emotie, emotionele betrokkenheid met anderen.
Is sterk associatief, men vervloeit met anderen.
Is spiegelend en fantasierijk.
Het reflecteert de noden van de mens (de noden = het onbewuste), hetgeen zich noodwendig aanbiedt (vaak op een originele wijze).
Veel keuzen worden noodwendig gemaakt, waarom de nood om "dat" te doen.
Is heel sociaal, aanvoelend, psychisch.
Zijn mediamiek, voelen mensen aan, voelen de sfeer.
-
De kenmerken van de watertekens :
1. Kreeft : is een water en hoofdteken.
Water dat naar buiten stroomt en zijn vruchtbaarheid aanbiedt.
Een huisje gaan bouwen, zorgend, verzorgend. Beschermen het kleine nest. Gaat graag in een nest gaan zitten bij anderen, inkapselend.
Heeft zijn buien, buiig teken. Is aan stemmingen onderhevig.
Is het verleden. Is bezig met herinneringen uit het verleden, uit dit leven, maar wordt ook vaak onbewust geconfronteerd met herinneringen uit vorige levens. Dit geeft hen vaak angstgevoelens.
Is heel gevoelig, gaat zich inkapselen, binnenin zacht, buiten hard.
Is associatief met een aantal mensen, de rest zit buiten.
Fantasierijk.
Emotioneel betrokken, sociaal; gaat vaak in sociale sectoren werken.
Bezorgd, is het zorgend teken.
Is zeer mediamiek.
2. Schorpioen : is een water en vast teken.
Is emotie die vastgehouden wordt. Willen ook anderen vasthouden. De drijfveren zijn altijd passioneel, gefrustreerd.
Water dat vastgehouden wordt en een dode poel wordt of reikt tot in de oorsprong.
Is de passie, het water, de emotionele gedrevenheid. Is passioneel.
Is een diep teken. Heeft diepe emoties.
Zijn pro of contra, heel sterk gedetermineerd teken.
Soms zijn ze gevaarlijk.
Is een sterk teken. Is het teken van dood en wedergeboorte.
Heeft bepaalde geheimen.
Is het meest strategische teken. Is een aanvoelend teken.
Wil afdalen in het diepere van de mens, en van het leven.
3. Vissen : is een water en beweeglijk teken.
Water dat beweegt en alles oplost en wegspoelt. Emoties die alles oplossen.
Meelevend met de emoties van anderen.
Is het oplossen van alle grenzen, ook op mystiek niveau, de totale verbondenheid. Is het mystieke teken bij uitstek.
Zal zich vaak opofferen. Is heel onrealistisch.
Heeft grote emotionele betrokkenheid, en laat als het ware alles over zijn rug lopen.
Is een typisch handelsteken, zal er zich in alle mogelijke situaties doorslaan.
Kunnen meestromen met een situatie, nemen de kleur van de omgeving
aan.

Kruizen in de Horoscoop Astrologie
De hele dierenriem is 360 graden.
Elk teken van de zodiac neemt 30 graden in beslag.
Tekens die op 90 en 180 graden van elkaar staan vormen een kruis.
Er zijn drie kruizen : Het hoofdkruis : kardinaal;Het vaste kruis : fixerend;Het beweeglijke kruis : flexibel.
Elk kruis beschrijft een geladen ontmoeting tussen de vier elementen. De kruizen beschrijven de energiestroom tussen de binnenwereld en de buitenwereld. Bij het hoofdkruis is de energie naar buiten ( extravert) gericht, bij de vaste tekens is de focus naar binnen gericht ( introvert), terwijl bij beweeglijke tekens de aandacht wisselend naar buiten en naar binnen gaat, om verbindingen te leggen en de circulatie te regelen.
-
Het hoofdkruis.
-
Het hoofdkruis vinden we terug in die tekens van de dierenriem, waarin de seizoenen beginnen t.w. Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok.Zij symboliseren de start van iets nieuws.Het hoofdkruis geeft geldingsdrang, kracht,dadendrang. Het is gericht op de buitenwereld en zoekt weerstand om een zelfbewustzijn, slagvaardigheid en zelfstandigheid op te bouwen. Om in het handelen effectief te zijn, zal het kardinale teken zich aan de omstandigheden moeten aanpassen. -
Het vaste kruis
-
De vaste tekens horen bij het midden van het seizoen. Je zou kunnen zeggen dat Stier en Leeuw het hoogtepunt van lente en zomer aangeven, terwijl herfst en winter hun dieptepunt vinden in Schorpioen en Waterman. Mensen met veel planeten in deze tekens zijn gericht op stabiliteit. Zij ordenen hun innerlijke ervaringen en willen handelen vanuit hun diepste overtuiging.De energiestroom gaat naar binnen toe: ervaringen moeten volledig verwerkt worden om een eigen plek te vinden binnen het reeds gevormde waardensysteem.De vaste tekens geven een drang tot zelfkennis en standvastigheid. Zij gaan weloverwogen te werk. Als zij zich iets voorgenomen hebben, zullen zij daar niet snel van af stappen.
-
Het beweeglijke kruis.
-
De beweeglijke tekens (Tweeling, Maagd, Boogschutter en Vissen)dragen uit wat door de hoofdtekens begonnen en door de vaste tekens gevormd is. Ook verbinden zij het voorgaande vaste met het komende hoofdteken. Zij willen begrijpen, want zij kunnen alleen doorgeven wat ze zelf hebben opgepakt. Ze willen uit ervaringen leren.De beweeglijke tekens leveren een strijd om inzicht te vinden en te brengen Met inzicht in de essentie kan de door het voorafgaande vaste teken structuur benut worden Beweeglijke tekens zoeken dan ook vervulling in dienende functies.

Aspecten Ascendant en MC Astrologie

Aspecten met de Ascendant en MCAspecten met de ascendant
-
De aspecten worden in drie groepen verdeeld,
&= conjunctie, neutraal
h = harmonische aspecten (, , : halfsextiel, sextiel, driehoek)
n = niet-harmonische aspecten (, , , : halfvierkant, vierkant, inconjunctie, oppositie)

-


Zon:
&: Gunstig. Welbewust dominerend. Sterke machtswil en organisatorische bekwaamheden die tot harmonische ontwikkeling komen. Betrokkene is zoals hij zich voordoet. Je wilt opvallen en dat lukt ook.

In vuurtekens: iets teveel zelfvertrouwen. Open en opgewekt. Met veel slechte aspecten: egocentrisch.

h: Goede gezondheid, komt aardig over op anderen. Filosofische kijk op het leven. Als de asc ook nog vierkanten ontvangt om je wat aan te sporen, is dit een mooie stand.

n: Zelfoverschatting, verschillend mens in verschillende milieus. Wil zich altijd handhaven. Enorme drive, maar succes by trial and error. Conflict met een man - vaak de vader - en misschien huwelijksmoeilijkheden, vooral in horoscopen van vrouwen. Moet leren samenwerken, omdat je anderen wel nodig hebt.

-


Maan:
&:Gezellig, veel aanpassingsvermogen en gemeenschapszin. Je hebt een vredige huiselijke omgeving nodig. Je houdt ervan voor anderen te zorgen, maar bent ook een uitstekend verkoper. Als kind was je moeder belangrijk voor je. Mensen zijn vaak verbaasd over je veranderlijke stemmingen. Toont emoties openlijk, alleen niet als de Maan in 12 staat.

h: Toont gemakkelijk gevoelens. Moeder is belangrijk in je leven, en je onderhoudt een uitstekende relatie met haar. Je houdt van samenwerken en muziek. Waarschijnlijk heb je een aardige zangstem. Je houdt van leuke dingen voor de mensen.

n: Gezellig, maar humeurig. Plotselinge onverschilligheid. Overgevoelig en bij vlagen melancholisch. Lichtgeraakt. In jeugd nogal driftig en een scherpe tong, maar meestal is dat met de volwassenheid verdwenen. Je gevoelens beïnvloeden al je relaties en daarom ben je niet zo makkelijk in de omgang. Omdat je zo kwetsbaar bent, heb je veel steun van anderen nodig. De relatie met je moeder is niet echt harmonisch, en om bemoederd te worden zoek je je steun liever bij anderen.

-


Mercurius:
&:Praktische, technische instelling. Intelligent, zakelijk. Je wilt je letterlijk en openlijk uitdrukken. Je zit nooit verlegen om een woord. Als deze conjunctie moeilijke aspecten ontvangt, kunnen dat echter wel de verkeerde woorden zijn! Intellectueel impulsief, geestig, dominant in conversaties. Mentaal rusteloos, kan een dwangmatige werker zijn. Vooral met Merc in 12 ben je een enorme lezer.

h: Literair uitdrukkingsvermogen. Zelfexpressie gaat je makkelijk af, je hebt grote interesse in iedereen en alles om je heen. Je houdt van hersengymnastiek e.d. en je moet voortdurend bezig zijn, anders verveel je je. Vriendelijk en sociaal, type eeuwige student.

n: Eigenwijs, soms overspannen. Schijngeleerde. Communicatie is belangrijk voor je, maar je bent nogal egocentrisch in je praten, en anderen balen daar nogal van. Vaak ben je een non-stop prater, maar luisteren, ho maar! Je bent handig en schrijft waarschijnlijk goed. Hebt de neiging mee te doen met roddelpraat, al bedoel je het niet slecht.

-


Venus:
&:Geliefd en verliefd. Dol op pretjes. Zachtaardig en artistiek. Charme, aantrekkelijk uiterlijk. Maar als er moeilijke aspecten zijn, dan heb je niet veel zelfbeheersing en dat geeft problemen met de gezondheid. Humoristisch en leuk, en daardoor in staat mensen te beïnvloeden. Vaak hou je van zoetigheid. Goede smaak voor kleding. Met Venus in 12 kun je een beetje verlegen zijn.

h: Creatief. Vrienden en broers en zusters zijn belangrijk voor je. Goede gastheer/-vrouw. Speelt liever dan dat je werkt. Maakt graag een goede indruk. Kan een beetje lui zijn - geldt overigens voor alle goede Venus-aspecten.

n. Moeilijkheden op liefdesgebied. Slap, liefjes, luxueus. Valse gevoelens, houdt van kitsch.Beweegt makkelijk, dus goed in sport. Misschien een toegeeflijke ouder, als er een vierkant uit 4 of 10 komt. Een opp of een icj vanuit 6 kon weleens excessieve dikte veroorzaken - en in ieder geval problemen met de gezondheid (nieren). Weet een goede indruk op mensen te maken, en dus goed in samenwerken. Je trekt mensen aan die je willen helpen - magnetisch.

-


Mars:
&:Doorzettingsvermogen, moedig, avontuurlijk. Durfal, avontuurlijk, neemt iedere uitdaging aan. Niets is te gek, behalve als Mars in Kreeft of Vissen staat. Grote mond, hoogst ad rem. Niet goed in samenwerken: te snel geïrriteerd. Met Mars in 12 blijven deze eigenschappen wat verborgen, maar ze zijn er wel.

h: Sterke wil, zeer onafhankelijk en assertief. Niet bang om je gedachten en gevoelens te uiten. Neemt iedere uitdaging aan. Vanuit 3/9: veel reizen, vanuit 5: sport. Macho, ook als vrouw. Je hebt niet graag dat anderen iets van je vragen, maar je geeft wel veel uit jezelf.

n: Roekeloos met kans op ongelukken. Vooral het vierkant wijst op drift waarbij doodslag niet is uitgesloten. Een van de meest ‘driving’ aspecten die er zijn, maar je moet die drive wel kanaliseren. Met Mars in 4/6: gezondheidsproblemen, met Mars in 3/10 een driftig temperament. Je kunt enorm veel presteren, leveren, zowel geestelijk als lichamelijk. Vaak voel je je aangetrokken tot mensen die het je moeilijk maken, maar dat zijn ook de enige mensen die je respecteert. Leren geven en nemen, dan kan er nog iets moois uit groeien.

-

Jupiter:
&:Aanleg om via ideaal vooruit te komen. In ieder geval op het eerste gezicht vriendelijk en aardig. Religie en/of filosofie is belangrijk voor je. Maar als JUP slechte aspecten ontvangt, ben je bevooroordeeld en bekrompen. Meestal echter sportief en tolerant, reislustig en dol op buiten. Als JUP in 12 staat, iets minder extravert, met JUP in 1 kunnen er problemen zijn met je gewicht.

h: Mensen zijn belangrijk voor je en ze vinden je aardig. Humoristisch en gezellig. Maar je hebt meer potentieel dan deze oppervlakkige lol; blijf daar dus niet in steken.

n: Fantastische plannen, eeuwige dromer. Soms verkwistend. Geneigd alles te dramatiseren en overdrijven. Handig als je wilt schrijven, maar verder wat irritant. Ook weer: leren geven en nemen. Je ouders waren erg belangrijk bij het vormen van je normen en waarden. Fysiek en mentaal rusteloos.

-


Saturnus:
&:Ernstig, doelbewust, weinig humor. Praktisch maar gesloten. Ernstig accent, beetje somber en lacht niet gauw. Stabiel. SAT heeft een beperkende invloed en bij de asc verkleint hij je misschien (letterlijk!). Als er verder moeilijke aspecten zijn, heb je een moeilijke en misschien zelfs gevaarlijke jeugd. Maar als de eerste zeven jaar eenmaal voorbij zijn, loopt het allemaal wel weer.

h: Toegewijd, harde werker. Verantwoordelijk en loyaal, een goede leider; mensen weten dat je dingen voor elkaar krijgt. Je houdt van nuttige zaken, bent goed met cijfers, maar ook dol op muziek. Vrienden zijn belangrijk, zeker met SAT in 3/11, maar je hebt er liever niet te veel.

n: Hard, koud, achterdochtig, gierig, somber. Je relaxt niet makkelijk, kunt niet genieten en contact maken. Je lijkt teruggetrokken en koel. Werk is nummer 1 voor je en voor de rest verberg je je gevoelens. Je voelt je het meest op je gemak met oudere mensen.

-


Uranus:
&:Grote intuïtie. Liefde voor veranderingen. Intelligent, soms geniaal. Opvallende persoonlijkheid.Je voelt je altijd anders dan anderen en bent ook wat vooruit in de tijd. Avant-gardistisch. Wil altijd bezig zijn met nieuwe dingen.

h: Je bent in staat met kop en schouders boven anderen uit te steken. Als je jezelf kunt zijn, ben je zeer succesvol. Je bent niet bepaald tactisch, maar niemand blijft lang kwaad op je vanwege je enthousiasme. Wilt voortdurend veranderen.

n: Vreemde invallen en voorkeuren, weinig maatschappelijk, onrustig. Tegendraads, je vertrouwt erop dat je desondanks door iedereen wordt geaccepteerd. Als URA of asc gunstige aspecten ontvangen klopt dat ook wel, maar anders niet. Je vindt het door je excentriciteit niet makkelijk om met mensen om te gaan. Het vierkant brengt problemen met de ouders, de opp met partners (huwelijk, zaken). Het icj brengt grote spanning, die gezondheidsproblemen kan opleveren.

-


Neptunus:
&:Grote fantasie, occulte belangstelling, muzikaal en creatief. Idealistische levensvisie, ziet het beste in iedereen. Je komt zelden tot daden voor je weet hoe anderen erop zullen reageren. Je kunt je hele leven verdoen in dromerij als je niet uitkijkt. Op zijn best ben je intuïtief, op zijn slechtst leugenachtig en onberekenbaar.

h: Je bent goed in het spinnen van verzinsels en dus in schrijven en acteren. Intuïtief, goed gevoel voor wat het publiek wil. Actieve fantasie. Altijd creatief. Sterke intuïtie waarop je hebt geleerd te vertrouwen.

n: Overdreven fantasie, leugenachtig, ‘bedwelmend’, verward en vaak afgesloten voor de realiteit. Als h, maar nu kost het wat meer moeite om de eigenschappen produktief te gebruiken. Hebt de neiging dingen indirect en met veel overdrijving aan te pakken, en daardoor hebben mensen geen zin in je ideeën en hebben ze moeite je te geloven.

-


Pluto:
&:Neiging tot plotselinge veranderingen. Enorm concentratievermogen en grote behoefte macht uit te oefenen over anderen en hun je wil op te leggen. Je pakt alles aan, bent zeer competitief, en daarmee maak je het jezelf behoorlijk moeilijk.

h: Je begint met grote intensiviteit aan al je relaties. Je trekt mensen aan door je positieve instelling. Je bent nieuwsgierig naar de beweegredenen van mensen en je neemt het leven serieus. Anderen kijken naar jou als leider, en je stelt ze gewoonlijk niet teleur.

n: Driftig, rusteloos. Krachtige persoonlijkheid. Je hebt veel te geven, maar je moet de juiste manier vinden om dat te doen. Je hebt de neiging over anderen heen te lopen, en hun je wil op te leggen. Je leven is één aaneenschakeling van crises, vooral met het vierkant. Maar daar zit je niet mee, en op den duur vind je ook dat nog te makkelijk, en zoek je weer een nieuwe uitdaging. Goede manipulator. Als je relaties met anderen niet zo goed zijn, geef je altijd de anderen de schuld, doet niet eens je best om hun standpunt te overwegen.

-
Aspecten met het MC

-
Zon:
&:Carrière is noodzakelijk voor je, innerlijke behoefte om een rol te spelen in de maatschappij, al was het maar als vrijwilliger. Dominant. Als deze conjunctie voldoende vierkanten ontvangt (en eventueel opposities), dan kun je heel wat bereiken. Geen goede ondergeschikte. Beter als leider of als individu.

h: Leiderschap, en dat lukt als er vierkanten en opposities zijn. Succes komt gemakkelijk, weinig conflicten, daardoor misschien een beetje lui.

n: Succes blijft uit of wordt bereikt ten koste van veel strijd. Je wilt per se vooruitkomen in dit leven, maar je moet leren geven en nemen. Autoriteitsconflicten, met name met de ouders. Als je jezelf en je beperkingen leert accepteren, kun je je doel zeker bereiken.

-


Maan:
&:Als je status en prestige bereikt, voel je je ook persoonlijk goed, maar lukt dat niet, dan voel je je ongeaccepteerd en dus geremd. Goed gevoel voor wat het publiek wil, dus geschikt voor PR en verkoop. Moe had veel invloed op de keuze van je carrière en vrouwen i.h.a. hebben invloed in je leven.

h: Een of andere publieke functie is hier aangewezen vanwege het gevoel voor wat 'men' wil. Mensen hebben vertrouwen in je oordeel, en omdat je goed aanvoelt waaraan mensen behoefte hebben, slaag je gemakkelijk. Je bent waarschijnlijk geïnteresseerd in traditionele zaken, maar hebt ook een goed gevoel voor trends. Als Maan in 6 staat, heb je heel wat baantjes voor je kiest voor een bepaald beroep.

n: Zeer lichtgeraakt. Je gevoelens zijn vaak in conflict met de behoeften van anderen, en je luistert niet naar advies. Vooral als de Maan veel vierkanten en opposities ontvangt, zul je niet makkelijk populair worden. Soms word je eerder notoir! (Een beroemde moordenaar bv.!)

-


Mercurius:
&:Een natuurlijk acteur, docent of politicus - tenzij Mercurius veel moeilijke aspecten maakt. Je weet makkelijk gehoor te krijgen. Goed in alles wat met communicatie te maken heeft. Groot gevoel voor humor. Beetje vlinderachtig, behalve als Mercurius in een vast teken staat.

h: Vlotte conversatie. Mensen vragen je vaak advies en volgen het ook op, omdat je schijnt te begrijpen wat anderen beweegt. Je weet al vroeg welk beroep je wilt en vindt het daardoor makkelijk een gepaste opleiding te volgen. Goede relatie met de ouders. Je houdt van leren en intellectuele uitdagingen.

n: Goede mentale capaciteiten, maar vindt het soms moeilijk je gedachten onder woorden te brengen. Je bent zo bezig met je eigen gedachten, dat je vaak vergeet dat anderen ook weleens iets willen zeggen. Over het algemeen ben je vaak wat verlegen voor een groot publiek, maar met de jaren gaat dat vanzelf over. Soms zeg je uit zenuwen dingen die je niet had willen zeggen, vooral tegen mensen die het goed met je menen. Niet echt tactisch.

-


Venus:
&:Je uiterlijk is belangrijk voor je. Als in 10 staat heb je waarschijnlijk een beroep dat te maken heeft met kunst, toneel of schoonheid. Als Venus veel sextielen en driehoeken krijgt, neem je het leven makkelijk op en werk je niet erg hard. Maar omdat je 'iemand' wilt zijn en je van mensen houdt, bereik je vaak toch wel wat.

h: Vriendelijk, sociaal en aantrekkelijk, mensen mogen je graag. Je doet alles om conflicten te vermijden. Je ouders ondersteunen je, en het is alom harmonie. Dit aspect ondersteunt eventuele kunstzinnige capaciteiten, als die uit de rest van de horoscoop blijken.

n: Je doet alles om populair te worden. Erkenning is buitengewoon belangrijk voor je, en dus help je mensen op het gekke af. Warm en vriendelijk. Goede relatie met partner en familie. Smaakvol huis.

-


Mars:
&:Je drive en energie zijn carrière-gericht. Je werkt keihard om erkenning te krijgen. Je bent vastbesloten, weet precies wat je wilt bereiken en handelt dus zeer doelgericht. Je duldt geen bemoeienis en tegenspraak. Je hebt een dominante, krachtige persoonlijkheid en je zou moeten leren vriendelijk op te treden t/o anderen. Maar in dat geval moet Mars wel gunstige aspecten ontvangen. Je wilt autoriteit hebben en de baas zijn.

h: Je bent een uitstekend prater en kan jezelf overal in en uit praten. Veel drive en energie, die ook nog goed gericht zijn, en je kunt ontzettend hard werken. Sterke wil, individualistisch, je gooit je op van alles met veel enthousiasme. Je uit je ideeën zeer positief, en je leiderschap wordt gemakkelijk aanvaard.

n: Sterk en dominant, bereikt doelen ten koste van alles. Niets stopt je, hooguit eventjes. Als Mars in 7 staat, ben je een controversieel figuur, maar dat vind je juist prettig. Je kunt niet tegen autoriteit en 'you come on too strong'. Dat moet je afleren.

-


Jupiter:
&:Je komt over als hoogst moreel en fatsoenlijk. Je openbare imago is erg belangrijk voor je. Je wilt vooruit, maar zult nooit je standing op het spel zetten. Religie is belangrijk voor je, en waarschijnlijk zul je veel reizen en sportief zijn. Met JUP in 9 is onderwijs of recht heel geschikt voor je: je bent ge‹nteresseerd in uitoefening van gezag en orde.

h: Geluksvogel. Vrienden en familieleden steunen je je hele leven lang. Je kan met iedereen opschieten, omdat je zo makkelijk in de omgang lijkt. Als Saturnus niet erg sterk is, ben je wat lui, maar je bent toch redelijk succesvol.

n: Hoogst ambitieus, vooral wat beloning betreft: een dag hard werken is een dag hoog salaris waard, vind je. Je bent geschikt voor alle JUP-achtige beroepen (amusement, sport, religie, recht, politiek). Niet erg tactisch. Je gezin is belangrijk voor je en als JUP in 4 staat, heb je een groot huis met een flink stuk land. Je houdt er niet van beperkt te worden in je bewegingsvrijheid, en bent daardoor voorzichtig met het aanknopen van vaste relaties.

-


Saturnus:
&:Ambitieus. Je neemt al vroeg verantwoordelijkheid op je en daar bloei je van op. Tussen je 28e en 29e jaar komt SAT terug op de geboortepositie. De gebeurtenissen dan en hoe je ermee omgaat, zijn heel belangrijk voor de rest van je leven. Je moet leren omgaan met autoriteit: eerst leren volgen voor je zelf leidt. Vaak ben je een voorbeeld voor anderen, of je nu wilt of niet.

h: Geduldig en precies; je pakt dingen systematisch aan, en je leven verloopt ordelijk en geregeld. Als SAT in 3 of 11 staat, ben je waarschijnlijk een beetje een 'loner', omdat je zo druk bezig bent met je eigen doelen, dat je weinig tijd hebt voor en zin in anderen. Onvermoeibare zoeker. Je hebt liever gelijk dan dat je populair bent. Je respecteert gezag omdat je redelijk bent, en je kunt zelf ook uitgroeien tot gezagsdrager.

n: Je bent geneigd je terug te trekken. Je houdt niet van samenwerken, zeker niet met één ander persoon. Je bent sikkeneurig: niemand houdt van je (vind je) en het leven is moeilijk en niet erg de moeite waard. Deze gevoelens komen van binnenuit, zijn dus geen objectieve waarheid! Misschien heb je een dominante ouder (vierkant) of partner (oppositie). Het is moeilijk voor je om liefde te geven of te krijgen, tenzij SAT goed geaspecteerd is. Je bent depressief, maar krijgt steun van ouderen.

-


Uranus:
&:Je komt op een ongewone manier in contact met publiek. Je trekt je niets aan van druk om je te conformeren aan de eisen van de maatschappij. Je kiest een opvallend beroep, of je oefent een gewoon beroep op opvallende wijze uit. Vaak heb je een excentrieke ouder, die jouw excentriciteit enigszins stimuleert, in ieder geval niet afwijst.

h: Je zoekt een ongewoon beroep, iets in de sfeer van techniek of onderzoek, waarin je je leiderschapscapaciteiten en je inventiviteit kwijt kan. Je houdt van je eigen gezelschap, al kun je goed met anderen overweg. Je bent niet erg gehecht aan persoonlijke bezittingen en bent dol op opwinding en nieuwigheden.

n: Excentriek, individualistisch en erg snel opgewonden. Je vindt het prachtig om mensen uit je omgeving in spanning te houden over wat je nu weer van plan bent. Je bent soms knap bot tegen mensen, je vindt het leuk ze te choqueren. Absoluut geen respect voor conventies. Je doet precies wat je wilt. Een baan houden is niet eenvoudig voor je. Je zult moeten leren je energie te kanaliseren.

-


Neptunus:
&:Je komt charismatisch over, zelfs "glamourous". Je zuigt ervaring op als een spons, en daardoor zou je een goede schrijver kunnen zijn. Probeer niet depressief te raken als dingen niet precies zo lopen als je wilt. Het is even zoeken voor je het voor jou juiste beroep vindt.

h: Passief en vredelievend, idealistische kijk op de wereld. Je houdt je op de een of andere manier bezig met dieren en mensen in nood. Geloof, kleur en ras betekenen niets voor je in je omgang met mensen. Echt een wereldburger. Je neemt de gevoelens op van mensen om je heen, daarom is het handig je met positieve lieden te omringen: blijf je zelf ook opgewekt. Kwetsbaar. Je wordt pas open als je iemand helemaal vertrouwt.

n: Je hebt moeite met vergissingen, omdat je een minderwaardigheidscomplex hebt. In je vroege jeugd had je een slechte relatie met je ouders, of met één van hen. Misschien waren ze zwak of alcoholistisch. Je moet leren van jezelf te houden, anders wordt het niets!

-


Pluto:
&:Je moet een leider zijn, want je moet vooraan staan. Ook als er niemand volgt, ga je gewoon je eigen weg, zonder om te kijken en gewoonlijk zonder compromis. Eén van je ouders heeft veel invloed op je. Als deze conjunctie slechte aspecten krijgt, kan dat een heel vervelende invloed zijn. Plotselinge ommekeer ergens in je leven.

h: Ook hier duidelijk leiderschap, maar het wordt wat makkelijker geaccepteerd. Je bent zeer ambitieus en wilt coûte que coûte slagen. Je doet het goed in beroepen waarin je mensen leiding geeft en adviseert. Je zou goed kunnen zijn in zakenmanagement, omdat je introspectief bent en een handig manipulator. Gek genoeg hebben ook veel musici dit aspect.

n: In je eigen beroep ben je zeer machtig, maar het kost je veel tijd en inspanning om je doelen te bereiken. Als iets niet lukt, dan herrijs je als phoenix uit je as. Je manipuleert om je zin te krijgen. Compromissen zijn niets voor je. Je wilt coûte que coûte de top bereiken, en als je daar dan bent, valt het wat tegen.