donderdag 23 september 2010

Declinatie's of OOB Astrologie

DECLINATIE’S
Het begrip OOB is direct gerelateerd aan het begrip“declinaties”, de vergeten en verborgen dimensie in de astrologie. Declinatie komt van het latijn “declinatio” en betekent “afwijking” en verwijst naar de schuine stand van de aarde. Deze bedraagt 23°26’ (2). Het is de schuine stand van de aarde die maakt dat we de Zon lager zien staan aan de hemel in de winter dan in de zomer. Vandaar dat we spreken van de declinatie van de Zon. Deze loopt van +23°26’ N (als de Zon deze declinatie heeft staat ze in longitude op 0° Kreeft) tot -23°26’ Z (dan staat de Zon in longitude op 0° Steenbok).De maan en alle andere planeten hebben eveneens een bepaalde declinatie ten opzichte van de aarde (3). Als deze nu een declinatie hebben die hoger ligt dan de maximumdeclinatie van de Zon (in dat jaar), dan zeggen we dat deze Out of Bounds staan.Nog wat astronomische achtergrond: de meeste astrologen houden enkel rekening met de longitudes (de posities van de Zon en de planeten in de tekens Ram tot Vissen). De longitudes zijn de horizontale coördinaten vanuit het eclipticavlak (het vlak door de aarde en de Zon). De longitudes zijn zowat de moedertaal van de astrologie. De declinaties daarentegen geven de hoogte weer van de Zonen de planeten boven het equatorvlak, dat is het vlak doorheen de evenaar. Zoals reeds vermeld zijn het de declinaties die zeggen of b.v. de Zon zich hoog of laag aan de hemel bevindt, dat is dus een verticale coördinaat. Dankzij de declinaties kennen wij seizoenen en dus ook een levenscyclus. Zonder declinaties zou de Westerse astrologie samenvallen met de Siderische astrologie.Zonder declinaties zouden de kardinale punten en de solstitia wegvallen, zouden dagen en nachten aan elkaar gelijk zijn.Vandaar dat declinaties de basis zijn van onze Westerse astrologie. Het is dan ook eigenaardig dat declinaties een zowaar vergeten of verborgen dimensie zijn voor de meeste astrologen. Het is duidelijk dat zowel longitudes als declinaties nodig zijn om te bepalen waar een hemellichaam zich bevindt (3).Ik ben er dan ook van overtuigd dat het rekening houden met zowel longitudes, declinaties (en ook latitude) een betere theoretische en praktische basis biedt voor de astrologie.

In een goed efemeridenboek vind je zowel de longitudes als de declinaties terug. Ook de meeste astrologiesoftware geven die waarden op. Om goed te kunnen volgen stel ik voor dat je een efemeridenboek ter hand neemt met declinaties (als je dat niet hebt, maak je met je astrologiesoftwareprogramma een horoscoop op basis van de gegevens die ik opgeef). We nemen als voorbeeld 11 september 2002 (iedereen weet wel waar ik het over heb).Voor de gemakkelijkheid nemen we 0u0 ’s nachts, ook de plaats doet er nu niet toe. 11 september had te maken met agressie, met terreur. We gaan dus op zoek naar de positie van Mars, de planeet van de oorlog. Op 11/09/02 had Mars als declinatie 26°49’ Z. Mars stond dus OOB, want de maximum declinatie van de Zon in die periode was 23°26’ (zie op 21/06/01). En per definitie staat een planeet met een hogere declinatie dan de maximum declinatie van de Zon OOB!

Tip: kijk ook eens voor je eigen horoscoop na of je OOB planeten hebt in je geboortehoroscoop. Out of Bounds komt van Out of Boundary (= grens) en betekent “buiten de grenzen”. Dat betekent “buiten
normale condities of verwachtingen”. De conditie van een OOB planeet is een afwijking van de normale energie van de planeet in de zin dat het in een bepaalde vorm of manifestatie “overdreven” is. Dus de betekenis van OOB is “buiten de regelmaat” = “afwijkend”, = “overdreven”, maar daarom nog niet “goed” of “slecht”. Omdat de planeet buiten de ecliptica ligt én boven de maximum declinatie van de Zon, is de energie van deze OOB planeet “losgelaten”, “zonder teugels”, “wordt deze niet beperkt door de normale controle”. Deze conditie van de OOB planeet moet je toepassen binnen de context van de horoscoop met referentie naar de traditionele betekenis van de planeet. We passen dit even toe op ons voorbeeld van 11/09/02. Mars staat OOB, en vrij veel (4). Mars staat traditioneel voor “agressie, oorlog, woede, geweld, energie, …”’. Door de OOB conditie worden de betekenissen van Mars versterkt, “overdreven”, vergroot tot “buitengewone proporties”, “abnormaal”. En dat kan in “goede” of “slechte” richting. Als je dus de horoscoop analyseert van de terreuraanslag in New York op 11/09/01 is deze OOB conditie een interessante astrologische invalshoek! Het lijkt me wel duidelijk dat Mars op dat moment (en trouwens al een ganse periode daarvoor) “buiten zijn normale doen” was. Je kan hier spreken van een “buitengewone agressie”, letterlijk en figuurlijk een “Out of Bounds” Mars!!!

De Maan is (samen met de Zon en de aarde) zowat het belangrijkste hemellichaam voor ons. De Maan is een soort radar die maandelijks de ganse horoscoop scant. Meestal bestuderen astrologen de beweging van de Maan enkel in longitude. Spijtig genoeg gaat daardoor veel belangrijke informatie verloren. Als je ook de Maan in zijn declinatie bestudeert, dan sta je verwonderd over deze koningin van de nacht. De Maan is in haar gedragingen veel complexer dan de Zon, en het is dan ook niet meer als normaal, dat ze heerst over ons onbewuste, over de nacht, over onze dromen, … De Maan kan OOB gaan van 23 N/Z 26-28 (de grenslijn) tot 28 N/Z 30 (het maximum). Je kan zien op de tekening dat de Maan een 5 tal graden boven de ecliptica (de schijnbare baan van de Zon) kan komen zowel in het Noorden als in het Zuiden.

De Maan is wat betreft invloed het meest diepgaand voor ons. Ze beweegt de zee, eb en vloed. Wijzelf, mensen bestaan voor ruim 90% uit water. Het ligt dan ook voor de hand dat deze Maan wel degelijk een “invloed” heeft. Als de Maan OOB stond bij je geboorte dan zal deze Maan ook een “buitengewone” betekenis hebben. Normaal associëren we met de Maan begrippen zoals “basiszekerheid, veiligheid, verzorgen, grootbrengen, moeder, roots, verleden, … ”. Gangbaar in de astrologie zijn ecliptische coördinaten: vanuit 0º Ram, het lentepunt meten we de afstand langs de ecliptica totdat we de planeet bereiken. Dat is de lengte van de planeet, in de astrologie uitgedrukt als de stand in teken. Omdat de planeten slechts bij uitzonderingexact op de ecliptica staan met en we daarnaast de afstand van de planeet tot de ecliptica, de breedte van de planeet. Lengte (longitude) lentepunt Ecliptische coordinaten Equatoriale coordinaten declinatie rechte klimming breedte (latitude) Coordinatensystemen De declinatie maakt deel uit van het systeem van equatoriale coordinaten. Astronomen gebruiken dit bij het observeren van de hemel met behulp van telescopen. Weer vanuit het lentepunt meten we, nu langs de hemelequator, tot aan de
Meridiaan die door de planeet loopt. Dit is de rechte klimming van de planeet. Daarnaast meten we de afstand vanaf de hemelequator tot de planeet. Dit is de declinatie.

De GHFOLQDWLH maakt deel uit van een ander coordinatenstelsel dan de lengte die we gewoonlijk in de astrologie gebruiken. Lengte , uitgedrukt als stand in teken. Combinatie van twee coordinaten systemen

Declinatie Met een OOB Maan kunnen we stellen dat de basiszekerheid van de persoon op elk niveau onder druk wordt gezet (bedreigd wordt): emotioneel, fysiek, materieel, spiritueel en mentaal. Mensen met een OOB maan lijden onder de druk van het turbulente van de Maan, en er is dikwijls een gevoel van verlies of van onzekere voorwaarden, vooral dan op, familievlak en i.v.m. lotsbestemmingen. Kt Boehrer (1) noemde kinderen met een OOB Maan dikwijls de stief(wees)kinderen van de Zodiak . Kinderen die “in de steek werden gelaten” door de ouder wegens ziekte, dood, verwaarlozing, enz. Dergelijke kinderen zijn dikwijls vervreemd van de moeder, zijn het slachtoffer van kindermisbruik (mentaal, emotioneel, fysiek). Ze missen dus “ moederliefde” of “ familieleven”. Deze verwerping en het gebrek aan een goede moeder – kind relatie creëert een emotionele basisonzekerheid, waar deze personen proberen overheen te komen door hun waarde aan de wereld te bewijzen, via succes, erkenning en weelde; er zijn er genoeg bij wie dat lukt, zodat je deze de miljonairs van de Zodiak zou kunnen noemen. Dat is de negatieve kant van de medaille!

Maar de definitie van de OOB conditie zegt duidelijk: het kan in de “ slechte” maar ook in de “goede” richting. Niet alle mensen met een OOB Maan zijn “vervreemd van de moeder”, of hadden een tekort aan moederliefde. Laat dat hier duidelijk zijn !!! Kenmerken bij deze mensen met een OOB Maan in de “goede” richting zijn als volgt: “uniek, “ “onafhankelijk”, “toegewijd”, “vrijheidslievend”, “met een
behoefte aan afzondering en eenzaamheid”. Ze willen zich niet beperkt voelen door eender wat!

Conclusie wat de OOB Maan betreft: bij duiding van een OOB Maan moet je altijd voor ogen houden dat de relatie met de “ moeder” steeds moet worden gezien vanuit het oogpunt van de betrokkene (gecreëerd door de perceptie van het kind eerder dan door feitelijke zaken). Als een ander hemellichaam tegelijk OOB is, verandert eveneens de duiding. De OOB Maan wijst op een andere invulling van het normale verzorgen, van veiligheid en van het zekerheidsprincipe. En dat kan zowel in “goede” als in “slechte” richting.


Ook de andere planeten kunnen OOB gaan. Het aantal keer dat ze dat doen en de duur van de OOB’s periode verschilt van planeet tot planeet. We moeten hier dus rekening houden met een vrij grote differentiatie wat het praktisch toepassen ervan betreft en wat deze OOB conditie des te interessanter maakt. Hoe zwaarder en trager een planeet hoe minder de OOB conditie voorkomt, maar des te langer de periode van de OOB conditie duurt. Jupiter en Uranus gaan zelden OOB. Ook Uranus – alhoewel we daar abnormaal gedrag van zouden verwachten – blijft binnen het normale in declinatie, en is zelden OOB. Saturnus gaat nooit OOB en blijft zoals verwacht mooi binnen de grenzen. Ook Neptunus gaat nooit OOB, en dat is astrologisch gezien misschien maar goed ook.

De grootste non-conformisten onder de planeten zijn Pluto, zoals te verwachten was, maar daarnaast, en dat is merkwaardig, ook Venus en Mars. Als de planeten OOB gaan, dan staan ze in longitude normaal gezien in de tekens die grenzen aan de Solsticepunten. Dit zijn de punten waar de Zon de maximum declinatie bereikt: in de zomer is dat op 0° Kreeft en in de winter op 0° Steenbok; de Zon staat dan in declinatie stil vandaar het woord Solstitium (solstice) punt (van het Latijn Sol = de Zon en stice = stilstaan): de Zon staat stil!

Deze aangrenzende tekens zijn Steenbok, Boogschutter, Kreeft en Tweelingen: dus hoofd en beweeglijke tekens. Deze tekens zijn het meest geschikt om het “abnormale” gedrag van de OOB conditie aan te kunnen. Hoofdtekens lossen problemen op door initiatief te nemen, beweeglijke tekens door zich aan te passen of een stap opzij te zetten. Echt non-conformistisch gedrag van de OOB planeet doet zich voor als de planeten tijdens hun OOB uitstap in longitude in de vaste tekens reizen. Dergelijk non-conformisch gedrag vinden we terug bij Pluto, en zoals gezegd ook bij Venus, Mars en natuurlijk ook de Maan. De OOB conditie wordt dan nog versterkt. Immers de planeet gaat steeds verder OOB, en de energie gaat meer en meer vrij, een factor die dramatisch tegengesteld is aan de inertia die geassocieerd wordt met vaste tekens. De openstelling aan kwetsbaarheid en het gebrek aan beheersing van de OOB conditie heeft een afkeer van de vaste stabiele zijnswijze. Hier is de energie betwistbaar, totaal niet gericht op natuurlijke
veranderingen, oncomfortabel daarmee, gezien de behoefte om vast te houden en te bewaren. De twee coordinatensystemen zijn nodig vanwege de schuine stand van de aardas t.o.v. de ecliptica,


de hoek tussen de hemelequator en de ecliptica is op dit moment 23°26’, maar varieert-door de eeuwen heen langzaam tussen 23°26 en 23°28. Dit is tevens de maximale declinatie die de Zon kan bereiken.

Tijdens de solstitia, als de Zon zijn maximale afstand van de equator bereikt, heeft hij een declinatie van 23°26, Planeten kunnen een grotere declinatie bereiken. Ze staan gewoonlijk niet exact op de declinatie omdat hun banen niet precies in het eclipticavlak liggen maar daar een hoek mee maken. Ze liggen in een band van 8,5° aan weerszijden. De meeste hebben een maximale declinatie van ca. 32°, maar dat verschilt van planeet tot planeet. De declinatie van Pluto kan veel groter worden omdat diens baan een veel grotere hoek maakt met de ecliptica (17.37°). Wanneer een planeet een grotere declinatie heeft dan de maximale declinatie die de zon kan bereiken, dan heet het dat die planeet “Out-of-Bounds” is. Dit kan alleen plaatsvinden in de tekens rond om het teken waarin de Zon zijn maximale declinatie heeft.
Wanneer is een planeet ’out-of-bounds’?

"out-of-bounds"gebieden maximale declinatie van de Zon.Voorbeelden (neem er een efemerideboek met declinaties bij, dan wordt het gemakkelijk duidelijk):1. In het voorbeeld van 11 september 2002: Mars stond reeds langer OOB, en bereikte zijn maximum declinatie 27Z02 op 25/08/02 met als longitude 23°11’ Boogschutter, dus nog steeds in een aangrenzend teken van de solstitiumpunten namelijk in Boogschutter.

2. In de geboortehoroscoop van Clint Eastwood (31/05/1930, 5u35 PST, San Francisco) stond de Maan
OOB in Leeuw, in een vast teken dus, parallel met een OOB Venus in Kreeft. Clint Eastwood was een ruwe individualist zowel in zijn privé leven als in films. Een man van weinig woorden, die macho rollen speelde in succesvolle en bekende films. Zijn filmcarrière was een geschikte uitlaat voor een veeleisend ego. [zie Leigh Westin p.102 (5)].

3. Susan Sarandon (4/10/1946, 2u25 pm EST, New York) had een OOB Venus in Schorpioen, in een vast teken dus. Ze was een politieke activiste en actrice. [zie Leigh Westin p.114 (5)].
                                             Positief                                                                         negatief

Mercurius
Sterke verbeelding, grote nieuwsgierigheid, talent voor kennisverwerving.           Erg nerveus                        verlegen,spraakproblemen

Venus

Creativiteit, erg romantisch, volledige toewijding             Te toegeeflijk, teveel beminnen (onwijs gedrag )

Mars

Vechter, zonodig risico nemen, energiek, carrière          met element van gevaar                                                                                                                         agressie, hysterie
Jupiter

Geluk, schoonheid                                                          bedorven

Uranus

Inventief, innovatief, excentriek                                         onpersoonlijk,rusteloos

Pluto

Soms generatiegegevenDe OOB conditie kan in gelijk welke astrologische remisse voorkomen: geboorte, transit, progressie,

uurhoek, midpunten, zonneboog, …

In secundaire progressies, kunnen OOB – lichamen “niet – normale” situaties aan de oppervlakte brengen, dus als opportuniteit!! Zoals esoterisch wordt gezegd, elke situatie die het leven aanbrengt positief of negatief, is een opportuniteit.

De OOB conditie doet een lamp branden, wat licht brengt in vele vragen. Vandaar dat het begrijpen van de OOB hemellichamen één van de belangrijkste bijdragen is dat de studie van de declanatie’s kan brengen en dit met hoge consistente.Astrologische-interpretatie,vooral-in-relatie-tot-psychologische factoren en het potentieel om iets te-bereiken-en karakteristieken die normaal met de betrokken planeet-worden geassocieerd; en denk dan hoe het zich zou-kunnen gedragen wanneer het zich op een extreme manier-zou kunnen gedragen.a. Mars OOB: diens natuurlijke assertiviteit en fysieke

energie kan ofwel gewelddadig agressief worden ofwel

een uitzonderlijke moed of fysieke vaardigheden

meebrengen, b.v. iemand die als het er op aankomt risico’s

neemt in erg moeilijke omstandigheden.b. Venus OOB: de aanlokkelijke charme en esthetische

schoonheid kan extreme vergeefse toegeeflijkheid of

uitzonderlijk artistiek talent meebrengen.

meer specifieke info over de uitdrukking van de planeet.

. persoonlijkheid en soms op je lichaam, maar belangrijker

is, ze blijken een paradigma, patroon of levensarchetype te

weerspiegelen.

"

1. Kt Boeher: Declination, The Other Dimension,

Fortunata Press, 1998.

2. De schuine stand van de aarde bedraagt 23°26-28’ en zit

in een dalende fase. Declinatie gebaseerd op de rotatie as:

de hoek evolueert van 21,5° tot 24,5° over een cyclus van

41.000 jaar. Hoe groter de inclinatie, hoe warmer de

zomers, en hoe kouder de winters.

3. De Maan en de andere planeten hebben naast declinatie

ook nog een bepaalde latitude tegenover de aarde. De

latitude van de Zon zelf is per definitie 0; de Zon en de

aarde liggen immers in hetzelfde vlak : de ecliptica; en

latitude meet de hoogte van een hemellichaam boven of

onder de ecliptica.

Geen opmerkingen: