vrijdag 24 september 2010

Het Verhaal Van Lillith Astrologie

HET VERHAAL VAN LILITH
Vele duizenden jaren geleden, zo gaat het verhaal, schiep God de eerste mens naar zijn androgyne beeld en gelijkenis. "Man en vrouw schiep hij hen" zoals de Bijbel vertelt. Pas later scheidde God de twee helften in een aparte mannelijke en vrouwelijke vorm. De man werd Adam, de vrouw Lilith genoemd.Omdat ze samen uit hetzelfde slijk der aarde waren gemaakt, vond Lilith het niet meer dan normaal dat ze dezelfde status als Adam kreeg toebedeeld. Maar wat zij van haar kant zag als nodig en rechtvaardig, deed Adam steigeren. Hij werd verontwaardigd en zag de eis van Lilith als een belediging. Hij nam het ook niet dat ze 'niet steeds onder wou liggen'.


"Maar we zijn toch gelijk!" riep Lilith verontwaardigd uit. "We zijn toch allebei uit dezelfde aarde gemaakt!"

En toen Adam duidelijk zijn superioriteit wilde doen gelden en probeerde zijn wil aan haar op te leggen in een poging haar te overweldigen, aanriep Lilith in haar wanhoop de onuitsprekelijke naam van God. De Eeuwige beantwoordde haar schreeuw door haar vleugels te geven, waarmee ze wegvloog uit het Paradijs. Weg. Ver weg. Zo ver als ze vliegen kon. Ver weg van Adam, ver weg van zoveel onrechtvaardigheid. Ze kon zelfs niet bevatten dat Adam haar meerdere wilde zijn. Met welk recht trouwens? Ze waren toch evenwaardig? Twee delen van één geheel? Gemaakt om in alles elkaar aan te vullen? Om als twee zelfstandige mensen met elkaar samen te leven, evenwaardig op elk gebied? Ze voelde zich opstandig en verraden, miskend en vernederd.

Adam, die ondertussen eenzaam achterbleef, smeekte zijn Schepper om Lilith weer bij hem terug te brengen. Maar liefst drie aartsengelen werden uitgestuurd als bemiddelaars: Gabriël, Michaël en Rafaël. Maar Lilith weigerde om een compromis te sluiten. Nog liever onderging ze de straf van haar Schepper en liet ze zich verbannen naar een onherbergzame streek ergens aan de Rode Zee.

Maar Lilith was mooi en verleidelijk en haar natuur hartstochtelijker en vuriger dan welke vrouw ook die na haar geboren zou worden... En samen met Samaël, de aartsengel van de dood en meester van de gevallen engelen, vierde ze haar losbandigheid en gaf ze dag na dag geboorte aan talloze demonische wezens.

Als straf voor haar ongehoorzaamheid en haar ongehoorde uitspattingen besliste God dat ze elke dag honderd kinderen zou verliezen van het talrijke kroost dat ze baarde. En ook dat vond Lilith onrechtvaardig. Haar vlucht ver weg van Adam was voor haar de enig mogelijke uitweg geweest. Want, zoals gezegd: Lilith wilde geen compromissen sluiten.

Maar ook Adam in zijn Aards Paradijs bleef ontevreden. Hij miste een vrouw. Op een dag, toen Adam in slaap gevallen was, nam God een rib uit zijn lichaam en schiep daaruit een nieuwe gezellin: Eva.

Eva was alles wat Lilith weigerde te zijn. Ze was dienstbaar en onderdanig, lief en zacht en zeer verbonden met haar man. Eva was het archetype van de moederlijke, koesterende energie die gewoon geschapen is om kinderen te baren.

Het vervolg van het verhaal kennen we allemaal...

Adam en Eva leefden samen gelukkig en tevreden temidden van de bloemen en de vruchten en de dieren die hen allemaal mochten toebehoren. Alleen van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad moesten ze zich ver weg houden. En zeker nooit zijn vruchten eten, anders zou er iets verschrikkelijks gebeuren! En ze hielden zich aan die regel. Tot op een dag...

Op een dag wandelde Eva alleen door het Paradijs. Een slang kronkelde rond de Boom der Kennis. Een gevaarlijke, verleidelijke slang.

"Eva, ssst, Eva, lief kind" siste ze "heb je geen zin in een heerlijke appel?"


"Neen, de vruchten van deze boom zijn voor ons verboden" antwoordde Eva een beetje angstig.


"Verboden? Verboden, zeg je?" veinsde ze verontwaardigd "En wie heeft je dat verboden?"


"Onze Schepper" zei Eva eerbiedig.


"Jullie Schepper?! Maar natuurlijk, jullie Schepper! En weet je ook waarom hij jullie dat verboden heeft?"


En, omdat Eva niet meteen antwoord gaf, ging de slang verder: "Jullie Schepper is uiteraard bang dat jullie even verstandig en machtig zouden worden als hijzelf. Daarom mogen jullie niet van de vruchten van de Boom der Kennis eten! Proef toch maar, lief kind!..."


Na veel aarzelen liet Eva zich verleiden door het gemene, geniepige serpent en ze plukte de vrucht en at ervan. Daarna verleidde ze op haar beurt Adam. Eva, de voortreffelijke Eva, de dienstbare Eva, de voorbeeldige vrouw van de eerste man Adam, werd door haar naïviteit, haar domheid en haar vrouwelijke nieuwsgierigheid de oorzaak van de grote zondeval.


Gods toorn was verschrikkelijk. Onmiddellijk werden ze uit het Aards Paradijs verdreven. Vanaf dat moment werden ze zich bewust van hun kwetsbaarheid, hun naaktheid en hun sterfelijkheid. Voortaan zouden ze 'in het zweet des aanschijns hun brood eten', zoals het oude verhaal gaat. En omdat de vrouw de grootste schuld trof, zouden haar barensweeën voortaan beschouwd dienen te worden als goddelijke vergelding. Van vrouwen werd van dan af expliciet verwacht dat ze sexueel trouw en onderdanig waren aan hun echtgenoot. En Eva?...


Eva schaamde zich dood om alle ellende die ze over de mensheid had gebracht, terwijl Lilith, vervloekt en provocerend als ze was, zich koesterde in haar triomf.

Het was immers zij, die vermomd als slang haar concurrente en haar vroegere minnaar in de val had gelokt

Sinds de Zwarte Maan ontdekt is in de astrologie betekent dit voor vele astrologen dat het mogelijk is een nog betere en diepere, maar vooral een juister inzicht te verkrijgen in de individuele menselijke structuur. Inzicht in het hoe en waarom van die crisissituaties waarin een mens onbewust verzeild kan geraken.

De Zwarte Maan geeft dan ook meer inzicht over de meest duistere, de meest gevaarlijke, de meest controversiële en de meest perverse kant van de menselijke geest. Ook is gebleken dat de Zwarte Maan op een extreme manier verwant is met het vrouwelijke. In psychologisch georienteerde astrologie staat het Zwarte Maan-punt voor het verdrongen vrouwelijke pincipe.

De Zon vertegenwoordigt in de geboortehoroscoop je bewuste zijn. De Maan staat voor je onbewuste zijn, je vrouwelijke zijde. Ook is de Maan symbool voor evolutie en verandering, dit is af te zien aan het voortdurend veranderen van gestalte (nieuwe maan, wassende maan, volle maan en afnemende maan), maar dit is slechts schijn (het is namelijk de Zon die zorgt voor deze verandering en niet de Maan zelf) De Zwarte Maan symboliseert dan ook het ware gezicht van de Maan, dus zoals deze werkelijk is. Ze toont je het verborgen gezicht van de Maan. In je geboortehoroscoop symboliseert ze dan ook dat deel van jezelf dat je zo diep mogelijk, in het donker, verborgen wilt houden voor jezelf én voor anderen.

Mannen zowel als vrouwen hebben hun sterkste wortels in hun diepste onbewuste waar niemand graag vrijwillig naar afdaalt. Toch is het precies in die diepte dat je je paradoxen vindt en dat je kunt leren je dualiteiten als geest/ lichaam, sexualiteit/ spiritualiteit, leven/ dood en mannelijk/ vrouwelijk in harmonie te brengen met elkaar en heelheid te bereiken.

Lilith is niet alleen schenkster van leven, maar zij brengt ook de dood, de pijn en het onheil. Reeds in de Babylonische en Assyrische astrologie speelde zij een belangrijke rol, die opnieuw ontdekt werd toen de vrouwen in de zestiger en zeventiger jaren emancipeerden en voor hun rechten opkwamen, die seksuele zelfbestemming, anticonceptie, abortus en gelijke behandeling inhielden. Het is daarom niet te verwonderen dat juist vrouwen zich door het thema Lilith bijzonder aangetrokken voelen en dat de literatuur over de interpretatie van Lilith hoofdzakelijk van vrouwen afkomstig is.

In het licht van de moderen psychologie geïnterpreteerd geeft de positie van Lilith informatie over onvervulde wensen, verdrongen schaduwzijden van de persoonlijkheid, ervaringen met pijn, ontberingen en duisternis. Vergelijkbaar met het karakter van Pluto zouden de daardoor losgemaakte processen tot zelfinzicht en acceptatie van de donkere kanten in ons moeten leiden. Er moet niet meer worden onderscheiden in goed en kwaad, maar in het mens zijn moet het gehele bestaan met zijn vele facetten worden begrepen.

In de horoscoop van een man zou Lilith kunnen aanduiden welke typen vrouwen hem angst inboezemenen en hem ook daadwerkelijk aan het twijfelen kunnen brengen.

Het punt waarop de Zwarte Maan in iemands horoscoop terechtkomt aangeeft waar het hoogste vermogen verborgen ligt. at daar een ontwikkelingsproces aan vooraf gaat dat veel overeenkomst vertoont met de reis door de onderwereld zal niemand verbazen. Ook zal het niet als een verrassing komen dat hier een incubatieperiode aan vooraf moet gaan die door afzondering wordt gekenschetst. Dit is de diepere reden waarom, in 1ste instantie, bij de Zwarte Maan de afwijzing van de normale norm moet plaatsvinden. Degene wiens horoscoop door de Zwarte Maan is aangeraakt zal een lange periode van zijn leven heen en weer geslingerd worden tussen de problematiek op het ene punt en steeds terugkerende periodes van ontspanning aan de andere kant. Daar waar de leerprocessen een stuk makkelijker gaan. Toch is alles dat betrekking heeft op het verschijnsel van de Zwarte Maan beslist niet geen pretje en daarom is het maar goed dat dit punt lang niet altijd wordt geactiveerd in een horoscoop.

Zodra je te maken hebt met astrologie kom je niet uit onder mythologie omdat deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zodoende is het dan ook belangrijk je te verdiepen in het archetype waar de Zwarte Maan toebehoort. Deze mythe draagt de naam: Lilith. Lilith had vele zusters, in veel verschillende landen en culturen. Bekend onder de namen Kali, Hecate, Inanna of Baba Jaga.

De nu volgende mythe van Lilith stamt uit een belangrijk joods-kabbalistisch geschrift uit de 12e eeuw, het Boek der Schittering (Sepher Zohar), het geeft heel duidelijk de patriarchale cultuur van die tijd aan. Het boek is geschreven door mannen voor mannen, om deze te waarschuwen voor de gevaarlijke donker krachten van de vrouw. In joods-kabbalistische en ook in christelijke, maar ook in islamitische geschriften vindt je waarschuwingen voor de verleiding , de sluwheid en de slechheid van de vrouw. Het dualistische denken in deze monotheïstische religies, het denken in termen van lichaam versus geest, licht versus donker, goed versus kwaad bracht uiteraard het goede in verband met het mannelijke aspect en het slechte in verband met het vrouwelijke aspect, het donkere, de chaos, het lichaam. Vrouwen werden dus ook uitgesloten van het priesterambt, ze waren het niet waardig. Door de eeuwen heen ging dit vrouw-onvriendelijke denken ook invloed uitoefenen op alle niet-kerkelijke wetten en denkpatronen. Denkpatronen waarmee we tot de dag van vandaag nog opgescheept zitten, het dualistisch denken zit er nog stevig ingebakken.

Vrouwen die zich volgzaam opstellen, zichzelf wegcijferen,, te veel in een relatie tolereren, en niet voor zichzelf op durven komen zijn de "Eva" vrouwen.

Maar, alle geleverde inspanningen en toegevingen ten spijt, loopt ineens alles mis. Hun man heeft een jongere, mooiere en nog volgzamere Eva ontmoet. Hun kinderen slaan met veel misbaar voorgoed de deur van het ouderlijk huis achter zich dicht, hun eigen moeder sterft en ze beginnen zich ontredderd af te vragen waartoe een vrouwenleven eigenlijk dient, omdat ze zich herkennen in datzelfde leefpatroon dat ze onbewust van hun moeder hebben overgenomen.

Alles, hun hele leven loopt ineens uit op ontreddering en volkomen chaos; er is een soort crisissituatie ontstaan waarin een hoop vuiligheid naar boven komt. Lieve Eva-vrouwen veranderen in woeste hellevegen, ze gillen en tieren en gaan tekeer als ordinaire viswijven. Wraakzuchtig binden ze de strijd aan of ze trekken zich jankend terug, de confrontatie is keihard.

Maar, ze zijn slechts op het punt gekomen waar waar iedere Eva vrouw vroeg of laat wel moet komen, wil ze ooit een echt levende vrouw worden. Eva heeft eindelijk een glimp opgevangen van het dierbaarste wat ze onbewust diep in zich draagt: haar donkere Lilith energie.

De kans is groot dat Lilith een hele poos de boventoon gaat voeren; vrouwen die zich loswrikken, hun eigen weg willen gaan, een eigen carriere willen opbouwen, zich artistiek willen gaan ontplooien, een eigen plek willen zoeken in hun relatie of met hun relatie willen kappen, doen dat in verreweg de meeste gevallen op een bruuske, koppige en egoïstische manier. Anders zou het immers niet lukken! Je kunt niet 'een beetje scheiden' of 'een beetje creatief zijn' of 'een beetje jezelf worden'.

Het is een kwestie van alles of niets.

En bij zo'n proces is Lilith de ideale bondgenote, elegantie of franje kent ze niet. De geschenken die ze geeft zijn niet mooi versierd, soms zelfs giftig.

Maar wel waardevol, onvoorstelbaar waardevol voor iedere vrouw die hongert naar rechtvaardigheid en heelheid; het gaat om de integratie van de Lilith-energie in het vrouwelijke bewustzijn.

Niet alleen bestaat deze mythe van Lilith; er blijken in alle culturen, in alle beschavingen dezelfde verhalen te bestaan over de diepste vrouwelijke kracht. De Indische mythe van Kali en Devi, de mythe van Inanna en Ereshkigal uit het oude Soemerië, in de Griekse mythologie de mythe van Demeter, Persephoné en Hekate, in Rusland het sprookje van Baba Jaga, sommige verhalen al vier- tot vijfduizend jaar oud. Het thema heeft altijd al gespeeld! En niet alleen vrouwen, ook mannen hebben een dergelijk verhaal, zoals blijkt uit het sprookje van de gebroeders Grimm over de IJzeren Hans, naverteld door Robert Bly in zijn boek De Wildeman, een mannelijk inwijdingssprookje.

Alle genoemde mythes zijn erin opgenomen en een heel duidelijke astrologische uitleg van de consequenties van de zwarte maan in een teken en in een huis. Zowel de liefhebber van verhalen, als astrologen komen aan hun trekken, maar ook de tarotist die zich geconfronteerd ziet met de uitwerking van de Eva of de Lilith-energie bij zijn of haar cliënt.

Lilith de verdrongen vrouwelijkheid.

Lilith is geen planeet, maar een berekend zogenaamd "sensitief' punt.

Om de positie daarvan in een horoscoop te bepalen wordt allereerst van de ellipsvormige baan van de Maan rond de aarde uitgegaan. In deze ellips beschouwt men dan de as, die de verbindingslijn vormt tussen de beide punten die het verst van de aarde vandaan liggen. Lilith bevindt zich nu op deze as, tegenover de aarde, met dezelfde afstand tot het middelpunt van de ellips.

Voor een omloop heeft Lilith 3232 dagen nodig, dus ca. 8,9 jaar.

Om de positie van Lilith in de horoscoop te kunnen interpreteren, moet men allereerst de geschiedenis van deze figuur kennen.

Zij was de eerste vrouw van Adam en vluchtte uit het paradijs omdat zij zich niet op grond van haar geslacht wilde laten onderwerpen. Daarna leefde zij met demonen samen, die zij ontelbare kinderen baarde, aan de Rode Zee. Door God gezonden engelen vonden haar uiteindelijk en vroegen haar naar Adam terug te keren; Lilith weigerde echter. Als straf werden daarop dagelijks honderd van haar kinderen omgebracht. Door de rouw waanzinnig geworden, ging Lilith nu zelf aan het moorden. Haar slachtoffers waren kraamvrouwen, kleine kinderen en mannen die zij eerst verleidde en daarna doodde. Bovendien zou zij in de gestalte van een slang in het paradijs zijn verschenen en 'de' appel van De Boom der Kennis hebben aangereikt, wat uitmondde in de verdrijving uit het paradijs.

Ook een andere naam Lilith geeft uitsluitsel over de betekenis in de horoscoop.

Zij wordt de Zwarte Maan genoemd (zo wordt deze bovendien afgebeeld) en men symboliseert daarmee de andere, onzichtbare kant van de vrouwelijkheid.

Zij is niet alleen schenkster van leven, maar zij brengt ook de dood, de pijn en het onheil. Reeds in de Babylonische en Assyrische astrologie speelde zij een belangrijke rol, die opnieuw ontdekt werd toen de vrouwen in de zestiger en zeventiger jaren emancipeerden en voor hun rechten opkwamen, die seksuele zelfbestemming, anticonceptie, abortus en gelijke behandeling inhielden.

Het is daarom niet te verwonderen dat juist vrouwen zich door het thema Lilith bijzonder aangetrokken voelen en dat de literatuur over de interpretatie van Lilith hoofdzakelijk van vrouwen afkomstig is.

In het licht van de moderen psychologie geïnterpreteerd geeft de positie van Lilith informatie over onvervulde wensen, verdrongen schaduwzijden van de persoonlijkheid, ervaringen met pijn, ontberingen en duisternis. Vergelijkbaar met het karakter van Pluto zouden de daardoor losgemaakte processen tot zelfinzicht en acceptatie van de donkere kanten in ons moeten leiden.

Er moet niet meer worden onderscheiden in goed en kwaad, maar in het mens zijn moet het gehele bestaan met zijn vele facetten worden begrepen.

In de horoscoop van een man zou Lilith kunnen aanduiden welke typen vrouwen hem angst inboezemen en hem ook daadwerkelijk aan het twijfelen kunnen brengen.

Lillith en Priapus Astrologie
LILITH                                                                         PRIAPUS( Gecorrigeerde Lilith en Priapus)

(Gemiddelde Lilith en Priapus)Lilith is ook een as die 2 tekens en 2 huizen met elkaar

verbindt. Het is een heel belangrijk punt, dat bij de


interpretatie te vaak genegeerd wordt. Wanneer Lilith een


horoscoop beïnvloedt moet men leren nee te zeggen,


niet de door andere mensen uitgestippelde weg te


volgen, maar men moet leren zelf te beslissen en zaken


bewust te weigeren.


Lilith geeft vaak aan wat een individu poogt te


transgresseren (overschrijden). Men doet onbewust iets


wat sociaal en collectief gesproken verboden is. Negatief


gezien, is Lilith de enige toeschouwer van haar eigen


voorstelling, ze weigert zonder te weten waarom. Positief


gezien, is Lilith de weigering, de overtuiging, zaken


weten en beslissen. Zij laat vaak haar monsterachtige


kant zien zolang het individu niets begrepen heeft.


Bepaalde tekeningen stellen haar voor met een vagina vol


tanden in het midden van haar voorhoofd. Om deze reden


wordt zij geassocieerd met seksualiteit, castratie, gevaar


of weigering van seksualiteit.


Lilith is tevens de behoefte aan een daadwerkelijke

dialoog. Het is zinloos om te vragen, anders vervalt men

in het oorspronkelijke zondige leven, zoals in de mythe.

In de Zohar (de Joodse bijbel), was Lilith de eerste vrouw


die bestond lang vóór de komst van Eva. Omdat Adam


haar niet meer voldoende kon bevredigen, zowel op


intellectueel als seksueel gebied, is zij met Samaël,


aartsengel door Satan afgewezen, weggegaan. Adam

vroeg aan God om Lilith te laten terugkomen. God vroeg

de eerste vrouw om terug te komen en zij weigerde. Hij

ging haar zelfs bedreigen: indien zij niet terugkwam

zouden 100 kinderen per dag sterven. Lilith weigerde:

misschien waren het niet haar kinderen, maar die van

Adam? Adam vroeg dan aan God of hij een andere vrouw

mocht krijgen. Hij drong zoveel aan dat God uiteindelijk

Eva uit één van zijn ribben maakte.


Het aandringen zonder zijn/haar eigen gebrek aan


communicatie te begrijpen (Adam en Lilith


communiceerden niet) is typerend voor een negatieve


Lilith. Men maakt zich dan schuldig aan de hoofdzonde.

Gemiddelde Lilith is de basis, de reden van de


noodzaak om Lilith te overschrijden.

Gecorrigeerde Lilith is het resultaat van de


overschrijding.Tegenover Lilith, op 180° van Lilith, vinden wij Priapus.


PRIAPUS


( Gemiddelde Priapus)(Gecorrigeerde Priapus)Net als Lilith, is Priapus een as, de plaats waar de Maan

maximale snelheid bereikt in zijn transitcyclus om de

Aarde.

Priapus symboliseert vervormingen. Dit is een breed begrip,


maar wel altijd van toepassing. Afhankelijk van het teken en


het huis verandert de actie van Priapus. Priapus in Leeuw


veroorzaakt een vervorming met betrekking tot een sociale


erkenning. In Maagd hebben de vervormingen betrekking op


het werk, in Schorpioen op seksualiteit. In Huis I gaat het


om het zijn, het lichaam, het zelfbegrip dat vervormd kan


zijn. In Huis IV het huis van de gevoelens, kunnen


laatstgenoemde vervormd raken.In de mythologie was Priapus de ongelofelijkste God van


allemaal. Zijn testikels hingen bijna op de grond, en hij werd


daarom door bijna iedereen op de Olympus bespot. Hij


probeerde om Afrodite te verleiden in haar slaap, maar zij,


die toch niet bekend staat om haar woestheid en zelden


nee zei, had gegild en Priapus vervloekt toen ze wakker


werd. Hierdoor werd Priapus nog ongelukkiger dan hij al


was.


Men moet sterk in zijn schoenen staan en eerlijk zijn tegen


zich zelf om de vervormingen die door Priapus ontstaan, te


corrigeren.


Gemiddelde Priapus duidt op de basis, de oorzaak van

deze vervormingen. Gecorrigeerde Priapus duidt op het

resultaat hiervan.

donderdag 23 september 2010

Familie Betrekkingen in de Huizen Astrologie

FAMILIE_BETREKKINGEN IN DE HUIZEN


BESCHOUWT MEN EERST HET KRUIS IN DE CIRKEL, DUS DE VIER HOEKHUIZEN:


1. HET IK


7. DE PARTNER


4. DE MOEDER


10.DE VADERDAN VOLGEN DAARUIT DE ANDERE BETREKKINGEN, DOOR OPTELLING, WAARBIJ MEN DE PERSOON ZELF NIET MEEREKENT, DUS 1 AFTREKT.

GROOTMOEDER IS B.V MOEDER VAN DE MOEDER: 4 + 4 – 1 = 7

OF 1 ALS MOEDER VAN DE VADER.

GROOTVADER WORDT: 10 + 4 – 1 = 1

OF 10 + 10 – 1 = 7

KIND : = 5

BROER OF ZUSTER : = 3

KLEINKIND: = 9

STIEFBROER OF _ZUSTER: = 9

STIEFKIND: = 11

ZWAGER OF SCHOONZUSTER: = 9


OOM EN TANTE: = 6


SCHOONOUDERS: = 4 OF 10


NEEFJE OF NICHTJE: = 7


RECHTE NEEF OF NICHT: = 10

Declinatie's of OOB Astrologie

DECLINATIE’S
Het begrip OOB is direct gerelateerd aan het begrip“declinaties”, de vergeten en verborgen dimensie in de astrologie. Declinatie komt van het latijn “declinatio” en betekent “afwijking” en verwijst naar de schuine stand van de aarde. Deze bedraagt 23°26’ (2). Het is de schuine stand van de aarde die maakt dat we de Zon lager zien staan aan de hemel in de winter dan in de zomer. Vandaar dat we spreken van de declinatie van de Zon. Deze loopt van +23°26’ N (als de Zon deze declinatie heeft staat ze in longitude op 0° Kreeft) tot -23°26’ Z (dan staat de Zon in longitude op 0° Steenbok).De maan en alle andere planeten hebben eveneens een bepaalde declinatie ten opzichte van de aarde (3). Als deze nu een declinatie hebben die hoger ligt dan de maximumdeclinatie van de Zon (in dat jaar), dan zeggen we dat deze Out of Bounds staan.Nog wat astronomische achtergrond: de meeste astrologen houden enkel rekening met de longitudes (de posities van de Zon en de planeten in de tekens Ram tot Vissen). De longitudes zijn de horizontale coördinaten vanuit het eclipticavlak (het vlak door de aarde en de Zon). De longitudes zijn zowat de moedertaal van de astrologie. De declinaties daarentegen geven de hoogte weer van de Zonen de planeten boven het equatorvlak, dat is het vlak doorheen de evenaar. Zoals reeds vermeld zijn het de declinaties die zeggen of b.v. de Zon zich hoog of laag aan de hemel bevindt, dat is dus een verticale coördinaat. Dankzij de declinaties kennen wij seizoenen en dus ook een levenscyclus. Zonder declinaties zou de Westerse astrologie samenvallen met de Siderische astrologie.Zonder declinaties zouden de kardinale punten en de solstitia wegvallen, zouden dagen en nachten aan elkaar gelijk zijn.Vandaar dat declinaties de basis zijn van onze Westerse astrologie. Het is dan ook eigenaardig dat declinaties een zowaar vergeten of verborgen dimensie zijn voor de meeste astrologen. Het is duidelijk dat zowel longitudes als declinaties nodig zijn om te bepalen waar een hemellichaam zich bevindt (3).Ik ben er dan ook van overtuigd dat het rekening houden met zowel longitudes, declinaties (en ook latitude) een betere theoretische en praktische basis biedt voor de astrologie.

In een goed efemeridenboek vind je zowel de longitudes als de declinaties terug. Ook de meeste astrologiesoftware geven die waarden op. Om goed te kunnen volgen stel ik voor dat je een efemeridenboek ter hand neemt met declinaties (als je dat niet hebt, maak je met je astrologiesoftwareprogramma een horoscoop op basis van de gegevens die ik opgeef). We nemen als voorbeeld 11 september 2002 (iedereen weet wel waar ik het over heb).Voor de gemakkelijkheid nemen we 0u0 ’s nachts, ook de plaats doet er nu niet toe. 11 september had te maken met agressie, met terreur. We gaan dus op zoek naar de positie van Mars, de planeet van de oorlog. Op 11/09/02 had Mars als declinatie 26°49’ Z. Mars stond dus OOB, want de maximum declinatie van de Zon in die periode was 23°26’ (zie op 21/06/01). En per definitie staat een planeet met een hogere declinatie dan de maximum declinatie van de Zon OOB!

Tip: kijk ook eens voor je eigen horoscoop na of je OOB planeten hebt in je geboortehoroscoop. Out of Bounds komt van Out of Boundary (= grens) en betekent “buiten de grenzen”. Dat betekent “buiten
normale condities of verwachtingen”. De conditie van een OOB planeet is een afwijking van de normale energie van de planeet in de zin dat het in een bepaalde vorm of manifestatie “overdreven” is. Dus de betekenis van OOB is “buiten de regelmaat” = “afwijkend”, = “overdreven”, maar daarom nog niet “goed” of “slecht”. Omdat de planeet buiten de ecliptica ligt én boven de maximum declinatie van de Zon, is de energie van deze OOB planeet “losgelaten”, “zonder teugels”, “wordt deze niet beperkt door de normale controle”. Deze conditie van de OOB planeet moet je toepassen binnen de context van de horoscoop met referentie naar de traditionele betekenis van de planeet. We passen dit even toe op ons voorbeeld van 11/09/02. Mars staat OOB, en vrij veel (4). Mars staat traditioneel voor “agressie, oorlog, woede, geweld, energie, …”’. Door de OOB conditie worden de betekenissen van Mars versterkt, “overdreven”, vergroot tot “buitengewone proporties”, “abnormaal”. En dat kan in “goede” of “slechte” richting. Als je dus de horoscoop analyseert van de terreuraanslag in New York op 11/09/01 is deze OOB conditie een interessante astrologische invalshoek! Het lijkt me wel duidelijk dat Mars op dat moment (en trouwens al een ganse periode daarvoor) “buiten zijn normale doen” was. Je kan hier spreken van een “buitengewone agressie”, letterlijk en figuurlijk een “Out of Bounds” Mars!!!

De Maan is (samen met de Zon en de aarde) zowat het belangrijkste hemellichaam voor ons. De Maan is een soort radar die maandelijks de ganse horoscoop scant. Meestal bestuderen astrologen de beweging van de Maan enkel in longitude. Spijtig genoeg gaat daardoor veel belangrijke informatie verloren. Als je ook de Maan in zijn declinatie bestudeert, dan sta je verwonderd over deze koningin van de nacht. De Maan is in haar gedragingen veel complexer dan de Zon, en het is dan ook niet meer als normaal, dat ze heerst over ons onbewuste, over de nacht, over onze dromen, … De Maan kan OOB gaan van 23 N/Z 26-28 (de grenslijn) tot 28 N/Z 30 (het maximum). Je kan zien op de tekening dat de Maan een 5 tal graden boven de ecliptica (de schijnbare baan van de Zon) kan komen zowel in het Noorden als in het Zuiden.

De Maan is wat betreft invloed het meest diepgaand voor ons. Ze beweegt de zee, eb en vloed. Wijzelf, mensen bestaan voor ruim 90% uit water. Het ligt dan ook voor de hand dat deze Maan wel degelijk een “invloed” heeft. Als de Maan OOB stond bij je geboorte dan zal deze Maan ook een “buitengewone” betekenis hebben. Normaal associëren we met de Maan begrippen zoals “basiszekerheid, veiligheid, verzorgen, grootbrengen, moeder, roots, verleden, … ”. Gangbaar in de astrologie zijn ecliptische coördinaten: vanuit 0º Ram, het lentepunt meten we de afstand langs de ecliptica totdat we de planeet bereiken. Dat is de lengte van de planeet, in de astrologie uitgedrukt als de stand in teken. Omdat de planeten slechts bij uitzonderingexact op de ecliptica staan met en we daarnaast de afstand van de planeet tot de ecliptica, de breedte van de planeet. Lengte (longitude) lentepunt Ecliptische coordinaten Equatoriale coordinaten declinatie rechte klimming breedte (latitude) Coordinatensystemen De declinatie maakt deel uit van het systeem van equatoriale coordinaten. Astronomen gebruiken dit bij het observeren van de hemel met behulp van telescopen. Weer vanuit het lentepunt meten we, nu langs de hemelequator, tot aan de
Meridiaan die door de planeet loopt. Dit is de rechte klimming van de planeet. Daarnaast meten we de afstand vanaf de hemelequator tot de planeet. Dit is de declinatie.

De GHFOLQDWLH maakt deel uit van een ander coordinatenstelsel dan de lengte die we gewoonlijk in de astrologie gebruiken. Lengte , uitgedrukt als stand in teken. Combinatie van twee coordinaten systemen

Declinatie Met een OOB Maan kunnen we stellen dat de basiszekerheid van de persoon op elk niveau onder druk wordt gezet (bedreigd wordt): emotioneel, fysiek, materieel, spiritueel en mentaal. Mensen met een OOB maan lijden onder de druk van het turbulente van de Maan, en er is dikwijls een gevoel van verlies of van onzekere voorwaarden, vooral dan op, familievlak en i.v.m. lotsbestemmingen. Kt Boehrer (1) noemde kinderen met een OOB Maan dikwijls de stief(wees)kinderen van de Zodiak . Kinderen die “in de steek werden gelaten” door de ouder wegens ziekte, dood, verwaarlozing, enz. Dergelijke kinderen zijn dikwijls vervreemd van de moeder, zijn het slachtoffer van kindermisbruik (mentaal, emotioneel, fysiek). Ze missen dus “ moederliefde” of “ familieleven”. Deze verwerping en het gebrek aan een goede moeder – kind relatie creëert een emotionele basisonzekerheid, waar deze personen proberen overheen te komen door hun waarde aan de wereld te bewijzen, via succes, erkenning en weelde; er zijn er genoeg bij wie dat lukt, zodat je deze de miljonairs van de Zodiak zou kunnen noemen. Dat is de negatieve kant van de medaille!

Maar de definitie van de OOB conditie zegt duidelijk: het kan in de “ slechte” maar ook in de “goede” richting. Niet alle mensen met een OOB Maan zijn “vervreemd van de moeder”, of hadden een tekort aan moederliefde. Laat dat hier duidelijk zijn !!! Kenmerken bij deze mensen met een OOB Maan in de “goede” richting zijn als volgt: “uniek, “ “onafhankelijk”, “toegewijd”, “vrijheidslievend”, “met een
behoefte aan afzondering en eenzaamheid”. Ze willen zich niet beperkt voelen door eender wat!

Conclusie wat de OOB Maan betreft: bij duiding van een OOB Maan moet je altijd voor ogen houden dat de relatie met de “ moeder” steeds moet worden gezien vanuit het oogpunt van de betrokkene (gecreëerd door de perceptie van het kind eerder dan door feitelijke zaken). Als een ander hemellichaam tegelijk OOB is, verandert eveneens de duiding. De OOB Maan wijst op een andere invulling van het normale verzorgen, van veiligheid en van het zekerheidsprincipe. En dat kan zowel in “goede” als in “slechte” richting.


Ook de andere planeten kunnen OOB gaan. Het aantal keer dat ze dat doen en de duur van de OOB’s periode verschilt van planeet tot planeet. We moeten hier dus rekening houden met een vrij grote differentiatie wat het praktisch toepassen ervan betreft en wat deze OOB conditie des te interessanter maakt. Hoe zwaarder en trager een planeet hoe minder de OOB conditie voorkomt, maar des te langer de periode van de OOB conditie duurt. Jupiter en Uranus gaan zelden OOB. Ook Uranus – alhoewel we daar abnormaal gedrag van zouden verwachten – blijft binnen het normale in declinatie, en is zelden OOB. Saturnus gaat nooit OOB en blijft zoals verwacht mooi binnen de grenzen. Ook Neptunus gaat nooit OOB, en dat is astrologisch gezien misschien maar goed ook.

De grootste non-conformisten onder de planeten zijn Pluto, zoals te verwachten was, maar daarnaast, en dat is merkwaardig, ook Venus en Mars. Als de planeten OOB gaan, dan staan ze in longitude normaal gezien in de tekens die grenzen aan de Solsticepunten. Dit zijn de punten waar de Zon de maximum declinatie bereikt: in de zomer is dat op 0° Kreeft en in de winter op 0° Steenbok; de Zon staat dan in declinatie stil vandaar het woord Solstitium (solstice) punt (van het Latijn Sol = de Zon en stice = stilstaan): de Zon staat stil!

Deze aangrenzende tekens zijn Steenbok, Boogschutter, Kreeft en Tweelingen: dus hoofd en beweeglijke tekens. Deze tekens zijn het meest geschikt om het “abnormale” gedrag van de OOB conditie aan te kunnen. Hoofdtekens lossen problemen op door initiatief te nemen, beweeglijke tekens door zich aan te passen of een stap opzij te zetten. Echt non-conformistisch gedrag van de OOB planeet doet zich voor als de planeten tijdens hun OOB uitstap in longitude in de vaste tekens reizen. Dergelijk non-conformisch gedrag vinden we terug bij Pluto, en zoals gezegd ook bij Venus, Mars en natuurlijk ook de Maan. De OOB conditie wordt dan nog versterkt. Immers de planeet gaat steeds verder OOB, en de energie gaat meer en meer vrij, een factor die dramatisch tegengesteld is aan de inertia die geassocieerd wordt met vaste tekens. De openstelling aan kwetsbaarheid en het gebrek aan beheersing van de OOB conditie heeft een afkeer van de vaste stabiele zijnswijze. Hier is de energie betwistbaar, totaal niet gericht op natuurlijke
veranderingen, oncomfortabel daarmee, gezien de behoefte om vast te houden en te bewaren. De twee coordinatensystemen zijn nodig vanwege de schuine stand van de aardas t.o.v. de ecliptica,


de hoek tussen de hemelequator en de ecliptica is op dit moment 23°26’, maar varieert-door de eeuwen heen langzaam tussen 23°26 en 23°28. Dit is tevens de maximale declinatie die de Zon kan bereiken.

Tijdens de solstitia, als de Zon zijn maximale afstand van de equator bereikt, heeft hij een declinatie van 23°26, Planeten kunnen een grotere declinatie bereiken. Ze staan gewoonlijk niet exact op de declinatie omdat hun banen niet precies in het eclipticavlak liggen maar daar een hoek mee maken. Ze liggen in een band van 8,5° aan weerszijden. De meeste hebben een maximale declinatie van ca. 32°, maar dat verschilt van planeet tot planeet. De declinatie van Pluto kan veel groter worden omdat diens baan een veel grotere hoek maakt met de ecliptica (17.37°). Wanneer een planeet een grotere declinatie heeft dan de maximale declinatie die de zon kan bereiken, dan heet het dat die planeet “Out-of-Bounds” is. Dit kan alleen plaatsvinden in de tekens rond om het teken waarin de Zon zijn maximale declinatie heeft.
Wanneer is een planeet ’out-of-bounds’?

"out-of-bounds"gebieden maximale declinatie van de Zon.Voorbeelden (neem er een efemerideboek met declinaties bij, dan wordt het gemakkelijk duidelijk):1. In het voorbeeld van 11 september 2002: Mars stond reeds langer OOB, en bereikte zijn maximum declinatie 27Z02 op 25/08/02 met als longitude 23°11’ Boogschutter, dus nog steeds in een aangrenzend teken van de solstitiumpunten namelijk in Boogschutter.

2. In de geboortehoroscoop van Clint Eastwood (31/05/1930, 5u35 PST, San Francisco) stond de Maan
OOB in Leeuw, in een vast teken dus, parallel met een OOB Venus in Kreeft. Clint Eastwood was een ruwe individualist zowel in zijn privé leven als in films. Een man van weinig woorden, die macho rollen speelde in succesvolle en bekende films. Zijn filmcarrière was een geschikte uitlaat voor een veeleisend ego. [zie Leigh Westin p.102 (5)].

3. Susan Sarandon (4/10/1946, 2u25 pm EST, New York) had een OOB Venus in Schorpioen, in een vast teken dus. Ze was een politieke activiste en actrice. [zie Leigh Westin p.114 (5)].
                                             Positief                                                                         negatief

Mercurius
Sterke verbeelding, grote nieuwsgierigheid, talent voor kennisverwerving.           Erg nerveus                        verlegen,spraakproblemen

Venus

Creativiteit, erg romantisch, volledige toewijding             Te toegeeflijk, teveel beminnen (onwijs gedrag )

Mars

Vechter, zonodig risico nemen, energiek, carrière          met element van gevaar                                                                                                                         agressie, hysterie
Jupiter

Geluk, schoonheid                                                          bedorven

Uranus

Inventief, innovatief, excentriek                                         onpersoonlijk,rusteloos

Pluto

Soms generatiegegevenDe OOB conditie kan in gelijk welke astrologische remisse voorkomen: geboorte, transit, progressie,

uurhoek, midpunten, zonneboog, …

In secundaire progressies, kunnen OOB – lichamen “niet – normale” situaties aan de oppervlakte brengen, dus als opportuniteit!! Zoals esoterisch wordt gezegd, elke situatie die het leven aanbrengt positief of negatief, is een opportuniteit.

De OOB conditie doet een lamp branden, wat licht brengt in vele vragen. Vandaar dat het begrijpen van de OOB hemellichamen één van de belangrijkste bijdragen is dat de studie van de declanatie’s kan brengen en dit met hoge consistente.Astrologische-interpretatie,vooral-in-relatie-tot-psychologische factoren en het potentieel om iets te-bereiken-en karakteristieken die normaal met de betrokken planeet-worden geassocieerd; en denk dan hoe het zich zou-kunnen gedragen wanneer het zich op een extreme manier-zou kunnen gedragen.a. Mars OOB: diens natuurlijke assertiviteit en fysieke

energie kan ofwel gewelddadig agressief worden ofwel

een uitzonderlijke moed of fysieke vaardigheden

meebrengen, b.v. iemand die als het er op aankomt risico’s

neemt in erg moeilijke omstandigheden.b. Venus OOB: de aanlokkelijke charme en esthetische

schoonheid kan extreme vergeefse toegeeflijkheid of

uitzonderlijk artistiek talent meebrengen.

meer specifieke info over de uitdrukking van de planeet.

. persoonlijkheid en soms op je lichaam, maar belangrijker

is, ze blijken een paradigma, patroon of levensarchetype te

weerspiegelen.

"

1. Kt Boeher: Declination, The Other Dimension,

Fortunata Press, 1998.

2. De schuine stand van de aarde bedraagt 23°26-28’ en zit

in een dalende fase. Declinatie gebaseerd op de rotatie as:

de hoek evolueert van 21,5° tot 24,5° over een cyclus van

41.000 jaar. Hoe groter de inclinatie, hoe warmer de

zomers, en hoe kouder de winters.

3. De Maan en de andere planeten hebben naast declinatie

ook nog een bepaalde latitude tegenover de aarde. De

latitude van de Zon zelf is per definitie 0; de Zon en de

aarde liggen immers in hetzelfde vlak : de ecliptica; en

latitude meet de hoogte van een hemellichaam boven of

onder de ecliptica.

De Horizon en de Lichten Astrologie

Dane Rudhyar, bewerkt door janny 
DE HORIZON EN DE LICHTEN

De noden van de Aarde en al zijn bewoners is de basisfactor die een zin en een doel brengt aan de cyclus van de wisselwerking van de Zon en de Maan. Van de Solaar en Lunaar machten. (Zon en Maan krachten). De Maan is de dienaar van de Aarde omdat ze de Aardbewoners organische structuren verschaft ( biologische en psychologische) die ze nodig hebben om het licht van de Zon op te nemen. En de Zon zelf, als gezien in relatie tot de Zodiak (Dierenriem), ( d.w.z.: Dit is het verloop van de Aarde rond de Zon ) heeft dus een betekenis in termen van de macht dat hij loslaat omwille van de Aarde. De Aarde is aldus de basis voor de Solaar, Lunaar activiteit; en in de geboortekaart van het individue, verschijnt deze basis als de horizonlijn, en zo de Ascendant (Oost) en de Decendant (West) tezamen brengend. De posities van de Zon en de Maan, in relatie met de horizon, zijn één van de belangrijkste betekenissen in een horoscoop. Vooral in alle zaken die te maken hebben met het leven en met de mens zijn fundamentele vermogen om te ervaren en zich te voelen als een organische entiteit. Dit vermogen manifesteert zich als de mogelijkheid door een individueel menselijk wezen om te stralen, wat we vandaag noemen persoonlijkheid en ook om geluk en vreugde te beleven. Vier essentiële combinaties van de horizon, Zon en Maan zijn mogelijk.

1 DE ZON BOVEN EN DE MAAN ONDER DE HORIZON:

De horizon is de as van het bewustzijn “ die de onzichtbare wereld van de zichtbare wereld van het sociale en het collectieve bestaan ( de hemel boven ons) scheidt”. Daarom in deze eerste Solaar, Lunaar combinatie wordt het leven van de mens geleefd. Oorspronkelijk door innerlijke en individualiserende structuren ( de Maan) die een collectief ras, of sociaal doel ( de Zon) openbaren. Doorheen zijn leven en vooral ten tijde van crises neigt de persoon om een individuele vorm te geven aan een raciaal, sociaal doel of een collectief ideaal. Voorbeelden zijn; Napoleon de Eerste, Nietzsche, Walt Whitman, Einstein, en Henry Ford.

2 DE ZON BENEDEN EN DE MAAN BOVEN DE HORIZON

Het leven in deze stand wordt vooral geleefd om een collectieve, sociale expressie te geven aan een individueel doel of wil. In deze, zoals in het eerste geval, is er een dualiteit van bewustzijn te zien. Het kan een gebalanceerd leven geven, waarin de innerlijke en uiterlijke rijk van het zijn, op een ritmische wijze tezamen werken; maar het kan ook aantonen dat in wezen een conflict bestaat tussen de Zon- en de Maankrachten, tussen spiritueel doel en het persoonlijk verlangen. Voorbeelden: F. D. Roosevelt, Georges Bernard Shaw,

3 DE ZON EN DE MAAN BOVEN DE HORIZON

De mensen met deze stand zullen hun vooral focussen op het leven in de buitenwereld, zowel het essentiële doel en de karakteristieke biopsychologische tendensen van het individue worden aangetrokken door raciale, culturele, sociale idealen of collectieve spirituele waarden. Voorbeelden zijn; Washington, Ghandi, Mussolini, Karl Marx, Tzaar Nicolas de Tweede, en Richard Wagner.

4 DE ZON EN DE MAAN ONDER DE HORIZON

Het leven wordt in dit geval geleefd, vanuit het innerlijke subjectieve centrum om vooral de wil en het doel te vervullen van zichzelf, en door middel van overheersende individualistische gedragsstructuren, gedachten en gevoelens. Dit kan echter leiden door in zichzelf gekeerd te zijn en egoïsme, of creatieve originaliteit. Voorbeelden: Cromwell, Robespierre, Chopin, Listz, Pope Pius de Twaalfde, Lenin, Stalin.


Een andere manier om een interpretatie te bekomen van de positie’s van de Zon en de Maan, met een verwijzing naar de horizon, is de studie van het gelukspunt, als een aanwijzing tot de individuele capaciteit, voor geluk en gemak in relatie’s, en als resultaat voor sociaal succes. De positie van het gelukspunt in de radix hangt af van de fase van de Maan, dus op de manier waarop de hoeken in relatie staan tussen de Zon en de Maan. Het is onder de horizon, gedurende de wassende periode van de Lunatie; en boven de horizon als het Maanlicht afneemt.

De Progressieve Horoscoop Astrologie


DE PROGRESSIEVE HOROSCOOP
De progressieve horoscoop laat de groei, de ontwikkeling en mogelijkheden zien van het verleden, het heden en de toekomst. Er bestaan verschillende technieken om een progressieve horoscoop te maken, bijvoorbeeld de solaarhoroscoop (zonnehoroscoop). Dit is een horoscoop die wordt berekent op het exacte moment wanneer de Zon op zijn eigen plaats in de horoscoop is teruggekeerd. Hij geeft de tendens aan voor het komende jaar tot aan de nieuwe verjaardag waarvoor dan weer een nieuwe solaarhoroscoop wordt berekent.

Dan zijn er nog de zonneboogdirecties. In dit systeem worden alle planeten en punten van de horoscoop vooruitgeschoven met de snelheid die de Zon tot dat moment heeft afgelegd. Ook wordt er gewerkt met de zogenaamde secundaire directies. Dit zijn symbolische directies waarvan de planeetstanden van de 1ste dag na de geboorte corresponderen met het 1ste levensjaar. Met andere woorden, de planeetstanden uit de efemeriden van 1 dag na de geboorte worden voor een mens van kracht als hij 1 jaar oud is. De standen op b.v. de 10de dag na de geboorte gelden voor het 10de levensjaar enz. Zo worden alle secundaire directies voor bijvoorbeeld 60 levensjaren in 60 dagen gevormd. De progressies laten een cyclisch patroon zien dat wij allemaal in ons leven vertonen. Het energieveld dat wij bij onze geboorte hebben meegekregen ondergaat regelmatig periodieke ritmische veranderingen van binnenuit. Deze veranderingen worden door de progressies aangegeven. Alle progressiesytemen laten de ontwikkeling en ontplooiing zien van de vermogens die in de geboortehoroscoop staan aangegeven. De uitwerking van een progressie is afhankelijk van de aangeboren neigingen.

Ook geven de secundaire directies ons de gelegenheid om meer greep op onszelf te krijgen en zelfbewuster te worden. Een goed begrip van de progressies geeft ons de sleutel tot ons rijpingsproces. Dit rijpingsproces wordt o.a. weerspiegelt in de cyclus van de progressieve Maan. De Maan volgt haar progressieve cyclus van nieuwe Maan tot nieuwe Maan in een periode van ongeveer 28 jaar door de horoscoop. Wanneer we deze maanfasen bewust volgen kunnen we de juiste tijdstippen in het leven kiezen.De progressieve Nieuwe Maan


De progressieve Maancyclus is een van de belangrijkste cycli die de mens beïnvloeden. Ze is een gids voor onze psychologische en spirituele ontwikkeling. Het is progressieve Nieuwe Maan wanneer de progressieve Maan een conjunctie maakt met de Zon in de horoscoop. Dit is een periode van vitaliteit en groei waarin we vaak beginnen aan iets nieuws. De progressieve Nieuwe Maan geeft een nieuw en vaak onbewust begin aan. Een tijd waarin de planeten zaadjes zijn die met het verstrijken van de volgende 14 jaren tot wasdom komen.Ongeveer 7 jaar na Nieuw Maan staan de Zon en Maan in een gespannen verhouding tot elkaar. De drang tot handelen zet makkelijk aan tot het nemen van beslissingen die vaak ondoordacht zijn. In positieve zin zijn we in staat om onze energieën doelgericht aan te wenden.Ongeveer 9 jaar na Nieuwe Maan staan de Zon en Maan in een harmonische verhouding tot elkaar. Dit is een periode van harmonie waarin we onze plannen en doelstellingen met speels gemak kunnen doorzetten. In deze periode is vooral de emotionele beleving van groot belang. We hebben meer inzicht in onszelf en meer begrip voor de handelingen van anderen.De progressieve Volle Maan


De progressieve Volle Maan vormt een bloeiperiode waarin de daden en keuzes die we de afgelopen 14 jaar gemaakt hebben tot uiting komen. Dit is een periode van vervulling of verwerkelijking. De Zon en Maan staan nu recht tegenover elkaar. De resultaten van onze handelingen van de afgelopen 14 jaar worden nu zichtbaar. We schieten in deze emotionele periode makkelijk ons doel voorbij of we letten niet op onze grenzen, noch op die van anderen. In positieve zin staan we open voor uitzonderlijke activiteiten. Het avontuurlijke trekt aan en we zijn geneigd dingen te doen waaraan we later misschien met verbazing zullen terugdenken.Ongeveer 7 jaar na Volle Maan staan de Zon en Maan weer in een gespannen verhouding met elkaar. In deze periode ontstaat vaak een bewustzijnscrisis omdat we makkelijk aan onszelf twijfelen. We zijn overgevoelig voor kritiek en we stellen hoge eisen aan onszelf en aan anderen. In positieve zin kan ons dit aansporen tot het verrichten van prestaties.De aspecten van de progressieve Maan


De cyclus van de Maan beperkt zich niet alleen tot de Zon. Tijdens haar 28 jarige rondgang door de horoscoop maakt zij ook aspecten met de andere planeten en punten. Iedere planeet waar de Maan tijdens haar cyclus aspecten mee maakt wordt door haar geactiveerd en staat in de schijnwerpers. Hij wordt als het ware emotioneel geladen, vooral door de conjunctie. De uitwerking van deze aspecten is afhankelijk van de geboortehoroscoop, van het karakter van de horoscoopeigenaar en van de verhoudingen van de planeten onderling.Betekenis van de aspecten in het kort:


De conjunctie betekent dat de planeten op dezelfde plaats staan, een samengaan van twee invloeden.


De oppositie betekent dat de planeten recht tegenover elkaar staan, bewustwording door confrontatie, het zoeken naar evenwicht.


Een vierkant betekent uitdagingen, spanningen, ontwikkelingen, behoefte aan verandering.


Een driehoek betekent harmonie, vertrouwen en geluk.


Een sextiel betekent nieuwe visie en duidelijkheid.


Betekenis van de aspecten met de planeten in het kort


Aspecten van de Maan met de Maan brengen gevoelszaken naar de oppervlakte en verhogen de emoties. De aandacht ligt bij de eigen vertrouwde omgeving / het verleden / gevoelens / emoties / thuis / familie.


Aspecten van de Maan met Mercurius hangen samen met communicatie, dagelijkse contacten en bedrijvigheid. We zitten vol ideeën en zijn bereid om te leren.


Aspecten van de Maan met Venus hangen samen met liefde, geld, schoonheid en behoefte aan zekerheid


Aspecten van de Maan met Mars kunnen conflicten brengen, maar ook actie en ondernemingslust. We worden snel gemotiveerd tot handelen.


Aspecten van de Maan met Jupiter hangen samen met grote geldzaken, rechtspraak en spiritualiteit. Deze aspecten brengen succes en meewerking.


Aspecten van de Maan met Saturnus brengen verantwoordelijkheid, onzekerheid of vertraging. Deze aspecten geven behoefte aan structuur en orde.


Aspecten van de Maan met Uranus hangen samen met ongebruikelijke zaken of plotselinge veranderingen. Deze aspecten verhogen de intuïtie.


Aspecten van de Maan met Neptunus vertroebelen het zuivere inzicht en hangen vaak samen met misleiding. Maar ook met spiritualiteit en genezing.


Aspecten van de Maan met Pluto maken dwingend en zetten aan tot zelfonderzoek.


Aspecten van de Maan met de Ascendant brengen afwisseling, plaatsverandering en reizen.


Aspecten van de Maan met het MC richten de schijnwerpers op de plaats in de maatschappij en het werk.De Asteroïde Godinnen Astrologie

De asteroïde Godinnen


De Mandala van de asteroïden godinnenBron: Asteroid Goddesses by Demetra George and Douglas Bloch, The Astrolabe Report System, 1999 (bewerkt door janny) 

Ceres, Pallas, Juno en Vesta vertegenwoordigen de 4 basis vrouwelijke archetypes. Deze vergroten en verbijzonderen de meer algemene energieën van de Maan en Venus. Hun relatie tot de gebruikelijke planeten en tot elkaar wordt duidelijk in deze Mandala.

De grote cirkel vertegenwoordigt de Maan, het fundamentele vrouwelijke principe dat alle potentiële expressies van de vrouwelijke natuur inhoudt. Naast de Maan heb je de Zon, de belichaming van het fundamentele mannelijke principe. De eenheid van het mannelijke en het vrouwelijke, van de Zonnegod en de Maangodin, geeft aanleiding tot wat mystici hebben beschreven als Eenheid (Oneness).

In het centrum van de Mandala staat Venus. Als de essentie van de vrouwelijke natuur in haar geactiveerde vorm, belichaamt Venus de vrouwelijke creatieve, magnetische, seksuele, reproductieve, vitale levenskracht. Venus wordt omring door Ceres, Pallas, Juno en Vesta. Elk van de 4 gebruikt op een unieke manier de creatieve seksuele energie van Venus om de verschillende functies en activiteiten van het vrouwelijke principe uit te drukken zoals het tot uiting komt in zowel vrouwen als mannen.

Deze 4 asteroïden zijn geplaatst op de 4 hoekpunten van de Mandala. Deze corresponderen met de 4 hoeken van de horoscoop: de ASC en DESC (links en rechts van de horizon) en het MC en IC op de top en beneden op de vertikale meridiaanlijn. De basissymboliek van deze 4 grote godinnen is als volgt.

Ceres is de archetypische moeder en de godin van de landbouw baart de wereld in zijn fysieke vorm, draagt kinderen en zorgt voor voeding om te overleven. Als het moederarchetype, staat ze voor het principe van onvoorwaardelijke liefde en zorgende ondersteuning in zowel mannen als vrouwen. In de Mandala staat ze op het IC, de basis van de horoscoop, wat in de astrologie wordt gerelateerd aan de basis, de roots, de familie.

Pallas Athena is de dochter van Zeus, ze is de godin van de wijsheid, ze genereert mentale en artistieke creaties vanuit haar geest. Ontsproten uit het hoofd van haar vader, vertegenwoordigt ze het principe van de creatieve intelligentie. Haar plaats in de Mandala is op het MC, het "hoofd" van de horoscoop, het hoogste punt, welk iemands ambitie symboliseert alsook zichtbare, sociaal nuttige verwezenlijkingen.

Juno of Hera is de echtgenote van Zeus, de godin van het huwelijk die de vereniging met de partners aanmoedigt en ondersteunt. Meer in't algemeen, symboliseert zij het principe van gerelateerd zijn en engagement naar iemand anders doorheen de tijd. In de Mandala staat Juno op de Descendant, in de horoscoop is dat het punt dat betekent: zich uitstrekkend van het zelf naar de andere om op die manier zichzelf te vervolledigen in een één tot één relatie.

Vesta of Hestia, was de oudere zuster van Zeus, die nooit huwde. In de mythologie werd ze de beschermster van de haard (de familie) en de heilige altaarvlam. De archetypische tempelpriesteres is de maagd in de originele zin van het woord, dat betekent geheel en volledig zichzelf. In het systeem van goddelijke symbolen, vertegenwoordigt ze het principe van spirituele aandacht en van de toewijding om iemands roep te volgen. In de Mandala staat Vesta op de ASC, en correspondeert ze met het zelf.

Deze asteroïden vertegenwoordigen de basisrelatie van het leven van een vrouw: dat van moeder, dochter, echtgenote en zuster. De vruchtbare seksuele energie van Venus wordt door Ceres gebruikt om kinderen te baren uit haar lichaam, door Pallas om kinderen te baren uit haar geest, door Juno om relaties met anderen uit te bouwen, en door Vesta om de relatie te verdiepen met het zelf of met het Goddelijke.