vrijdag 15 mei 2009

Quintielreeks Astrologie


Ouintiel reeksen


Quintielreeks
72° - 144° ( Biquintiel)- 216° - 288° - 360°
Addey brengt het hele Kwintiel gebeuren in verband met het gebruik en misbruik van gezag. Hij heeft ook een samenhang gevonden tussen de aspecten van deze reeks en een uitgesproken tendens tot eenzijdige belangstelling en een sterke gedrevenheid tot specialisatie. In één van zijn onderzoeken bleek de destructieve kant van de kwintielserie sterk naar voren te komen in de horoscoop van mensen die crimineel gedrag vertoonden, slachtoffers van geweld, revolutionaire figuren, (Robbespierre, Danton) en dictators (Hitler). De constructieve kant van de kwintielen serie kwam positief tot uiting in de horoscoop van schrijvers, kunstenaars, (Mozart), en wetenschappers, (Einstein). De kwintiel zou een weerspiegeling zijn gezien van de vereiste overeenstemming tussen de ziel van de aspirant en de Kosmische Wil, wat zou aangeven dat aan Kwintielen occulte en transcendente (het feit van boven en buiten de wereld te zijn) ondertonen moeten worden toegeschreven. De Kwintiel valt samen met de 5DE Harmonische, en dan mag het duidelijk zijn dat aan de wil van de ontzagwekkende, ondoorgrondelijke Kosmos niet gemakkelijk gehoor wordt gegeven door het gewoonlijk fragmentarische bewustzijn (uit brokstukken bestaand, niet samenhangend) van de gemiddelde mens, gebonden als hij is aan de enge grenzen van zijn egocentrische wil. Kwintielen lijken vermogens aan te geven die gewoonlijk als uitzonderlijk of als zekere begaafdheden worden beschouwd, alsmede vermogens die niet tot ontwikkeling zijn gekomen onder invloed van onze ervaringen in de buitenwereld, maar die een oorsprong vinden in een verborgen bron in onszelf.Om de belofte van een Kwintiel te kunnen waarmaken, moeten we misschien eerst leren begrijpen en accepteren dat geest en stof in wezen één en dezelfde zijn. Kwintielen hebben niet uitsluitend te maken met onze allereerste scheppingsdrang; ze kunnen ook onze verstandelijke waarneming of onze kennis verbeteren van de creatieve elementen in een abstract idee of concreet object. Maar misschien is het nodig dat we onze technieken en vaardigheden verfijnen voordat we van onze kwintielen de vruchten kunnen plukken. We moeten ons bij het analyseren van het kwintiel derhalve wat behoudend opstellen, omdat hun brandpunt wel eens meer kosmisch dan aards zouden kunnen zijn. Het zou niet verrassend zijn als bleek dat kwintielen voor de meeste van ons alleen werkzaam zijn in dromen, momenten van diepe meditatie of andere toestanden van veranderd bewustzijn. Met bettekking tot het algemene thema van de kwintielen, d.w.z. verruimde waarneming, merkt Addey op dat de kwintielserie mogelijk sterk is verbonden "met de geest en met gnostische vermogens". Anders gezegd, ze houden verband met het vermogen tot weten en met de manier waarop we kennis en informatie ontvangen en doorgeven. Addey is van mening dat sterke verbindingen met Saturnus en Uranus in de 5DE harmonische een aanwijzing vormen voor de "geboren astroloog". Addey heeft de 5DE harmonische ook in verband gebracht met een belemmering van de krachten en vermogens die betrekking hebben op de overdracht van kennis, mogelijk resulterend in hersenbeschadiging, zenuwstoornissen en aandoeningen van de zintuigen (b.v. blindheid) en de spraakorganen.
-
Septielen
-
51°42´85 – 102°85´70 – 154°28´´55 – 205°71´40 – 257°14´25 – 308°57´10 – 359°99´95
-
Het Septielaspect correspondeert met het getal 7 en dus met de 7e harmonische. Door de eeuwen heen is het getal 7 in verband gebracht met gewijde en heilige zaken. De numerologie geeft aan het getal 7 een sterk occulte betekenis. Het heeft te maken met zelfkennis, de analyse van het innerlijke, het zoeken naar de ultieme wijsheid en zin, en met studie’s waarbij introspectie (innerlijke zelfwaarneming) of ander "speurwerk" een belangrijke rol speelt. Vervolgens hebben aspecten uit de Septielreeks in de horoscoop "een natuurlijke predispositie (aanleg), voor het occulte, paranormale of het mystieke. Ze schijnen gepreoccupeerd (ddor bepaalde gedachten voortdurend in beslag genomen), met het idee van een intellectueel of onverbiddelijke goddelijk vertrouwen. Tot slot ziet men het Septiel als een weerspiegeling van de "onvoorstelbare, irrationele elementen van ervaring, die het vermogen symboliseren om aan de roep van onze bestemming gehoor te geven, en ongeschikt of overgebleven.... materiaal te gebruiken voor de vervulling van een welbepaald doel met een karmische aard.
-
Noviel
-
40° - 80° - 120° (Driehoek) – 160° - 200° - 240° - 280° - 320° - 360°
Het novielaspect vertegenwoordigt de 9e harmonische. De numerologie brengt het getal 9 in verband met Neptuniaanse principes, het is het getal van onbaatzuchtigheid en komt tot uitdrukking in zaken als mededogen, vergevingsgezindheid, vrijgevigheid, en de bereidheid persoonlijke offers te brengen. Evenals het getal 7 is 9 het getal van spirituele voltooiing en vervulling, het is allesomvattend en houdt verband met onafgemaakte zaken omdat het de laatste fase van de levenscyclus symboliseert. Het noviel zou kunnen duiden op een "spirituele wedergeboorte" of op een inwijding op het terrein wat door de betreffende planeten wordt aangegeven. Het is moeilijk informatie over het noviel te vinden, het lijkt erop dat de novielserie in ieder geval te maken heeft met een subtiele, mystieke invloed.
Een voorlopige conclusie van de werking van het novielaspect zou kunnen zijn dat dit een aspect is dat de diepte van onze vermogens aftast en op een veelal onbewust niveau zijn uitwerking heeft. Het noviel toont ons potentieel om de zin der dingen te ontdekken.
-
Vingtiel
-
18° - 36° - 54° - 72° (Quintiel) – 90° (Vierkant) – 108° (Trediciel) – 126° - 144° (Biquintiel) – 198° – 216° - 234° - 252°

-
Half Octiel
-
22°30 – 44°60 – 66°90 – 89°20 – 111°50 – 133°80 – 156°10 – 178°40 – 200°70 – 223°00 – 245°30 – 267°60 – 289°90 – 312°20 – 334°50 – 356°80
-
II. WAT ZIJN HARMONICS NU PRECIES?
Volgens mijn begrip ervan is het werken met Harmonics niet meer en niet minder dan een heel verfijnde, gedetailleerde vorm van aspect-analyse, waaraan de Pythagorese getallenleer en enkele op de Hindu-leer gebaseerde filosofische concepten aan ten grondslag liggen.
Omdat er met Harmonics een heleboel ‘hulphoroscopen’ gecreëerd kunnen worden, zijn de Harmonics een eigen leven gaan leiden, die in wezen afleiden van waar het werkelijk om gaat: een microscopische blik op de aspecten in de horoscoop.
In Nederland (en ook wel daarbuiten) werd speciaal de ‘Navamsja-horoscoop" gebruikt (geïnitieerd door Wim van Dam), die slechts één van de hulphoroscopen is. De Navamsja-horoscoop, (een begrip uit India), laat specifiek de werking van het noviel-aspect zien van 40º. Dit aspect komt tot stand door de horoscoopcirkel te delen door het getal 9, en de navamsja-horoscoop is dan ook de 9e harmonic van de radixhoroscoop. Deze navamsja-hulphoroscoop is in India een begrip apart, geen enkele zichzelf respecterende Hindu-astroloog stelt het klaarblijkelijk zonder de Navamsjahoroscoop, maar doet dit wel in samenhang met zijn eigen Hindu-systeem van horoscopie bedrijven, een systeem dat geheel anders is dan ons systeem, waar de Westerse tropische zodiak aan ten grondslag ligt, en waar de transsaturnale planeten Uranus, Neptunus en Pluto wel een rol spelen (in tegenstelling tot de astrologie van India).
Andere hulphoroscopen zijn de 4e harmonic, de 5e en de 7e harmonic.
De 4e harmonic geeft een hulphoroscoop aan waar alle aspecten gebaseerd op het getal 4 verfijnd weergegeven kunnen worden, en deze harmonic sluit heel nauw aan bij het systeem van de halfsommen. De Ebertin-school werkt in feite uitsluitend met de 4e harmonic, zo zou het wel gesteld kunnen worden.
De 5e en 7e harmonic belichten aspecten die in de traditionele astrologie nauwelijks gebruikt worden, te weten het quintiel en het septiel.
-
III. BEREKENEN VAN DE HARMONICS
Het berekenen van de Harmonics is heel eenvoudig, maar vergt alleen veel tijd of werk (zoals bijna alles m.b.t. de astrologie, lijkt het wel). Computers rekenen de harmonics in een oogwenk uit, als je met de hand rekent of met een calculator dan is dit de rekenmethode:
Vermenigvuldig alle radixfactoren van de horoscoop met een bepaalde factor. Bijvoorbeeld: met de factor 4 als je de 4e harmonic wilt berekenen.
Met de factor 5 als je de 5e harmonic wilt berekenen.
Met de factor 7 als je de 7e harmonic wilt berekenen.
Trek van de uitkomsten net zo vaak het getal 360 af, tot er een getal ontstaat dat onder de 360 ligt.
Het getal dat dan ontstaat is de ‘zoveelste harmonic’ van de radixplaneet, en is dus de uitkomst.
Een voorbeeld (want hoe ‘vermenigvuldig’ je nu een radixfactor?)
In Krishnamurti’s horoscoop staat de Zon op 20º48’ Stier. 0º Stier is hetzelfde als 30º van de gehele dierenriem. In termen van de dierenriem gesproken staat de Zon van K. dan op 50º48’. Bij het berekenen van de ‘9e harmonic’ kan dit getal (50º48’ dus) dan met 9 vermenigvuldigd worden (hetgeen met een calculator makkelijker is dan zonder natuurlijk), en de uitkomst is dan: -
457º12’. Hier trekken we 360º van af:
360º00
=97º12
In termen van de gehele dierenriem is deze uitkomst hetzelfde als 7º12’ Kreeft, en dit is dan de zg. ‘navamsja-positie’ van de Zon van K. (oftewel : de 9e harmonic).
Nog een voorbeeld: K’s Maan staat op 25º16’ Boogschutter. 0º Boogschutter is hetzelfde als 240º in de gehele dierenriem., en 25º16’ Boogschutter wordt dan 265º16’. Als we dit met 9 vermenigvuldigen is de uitkomst: 2387º24’.
Hier trekken we net zo lang 360ºaf tot we onder de 360º uitkomen:
2387º24’
360º00
2027º24’
360º00
1667º24’
360º00
1307º24’
360º00
947º24’
360º00
587º24’
360º00
227º24’ , hetgeen hetzelfde is als 17º24’ Schorpioen.
En zo kunnen we alle radixfactoren vermenigvuldigen met 9 om de navamsja horoscoopposities te verkrijgen. Of we kunnen de 4e harmonic berekenen, of de 5e, of de 7e.
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden om hiermee te werken, mogelijkheid nr. 1 is dat de nieuwe posities om de radixhoroscoop geplaatst worden, en mogelijkheid nr. 2 is om een nieuwe hulphoroscoop te creëren. Om met dit laatste te beginnen: David Hamblin was een sterk voorstander van het creëren van nieuwe hulphoroscopen. Als hij een krachtige nieuwe aspectstructuur ziet in de nieuwe hulphoroscoop, bijvoorbeeld de 4e of de 5e, dan stelt hij dat de 4e harmonic horoscoop bijzonder krachtig is van een bepaald persoon. De betekenis heeft dan vervolgens te maken met het getal 4. Wat betekent het getal 4 eigenlijk? Zoals we van de halfsommentheorie al weten, heeft het getal 4 met daadkracht, uitdaging en verwerkelijking te maken.
Een ‘krachtige 5e harmonic horoscoop’ betekent dan iets in de trant van een sterk ‘creatieve persoonlijkheid’, omdat dit de betekenis is die met het getal 5 te maken heeft.
Mijn persoonlijke bezwaar tegen deze methode is, dat de hulphoroscoop je makkelijk uit het oog doet verliezen waar het werkelijk om gaat: namelijk om een bepaalde aspectstructuur die je onderzoekt. En het maken van nieuwe hulphoroscopen leidt tot het maken van nieuwe huizen, en nieuwe ascendanten, en dan ontstaan er vierkants-aspecten in de nieuwe 5e harmonic-horoscoop en zo zie je door de bomen het bos niet meer.
Maar laat mijn ‘persoonlijke bezwaar’ niemand ervan weerhouden om hiermee te experimenteren; vooral als je geïnteresseerd bent in de getalsmatige wetten van de kosmos kan deze methode je tot bepaalde inzichten brengen, die volgens mij uiteindelijk neerkomen op een beter inzicht in de ‘vibratie’ die elk aspect met zich meedraagt.
Een conjunctie in een ‘harmonic-hulphoroscoop’ is in feite het aspect dat in de radixhoroscoop al staat, maar dan niet als conjunctie maar als quintiel bijvoorbeeld (72º), als we het over een 5e harmonic hulphoroscoop hebben. Zo staat in Krishnamurti’s 5e harmonic Saturnus conjunct de 5e harmonic Descendant. Als we teruggaan naar de radix zien we dat Saturnus 72º van de Descendant verwijderd is, hetgeen het quintiel aspect is.
Een andere methode om met bijvoorbeeld de ‘navamsja’ posities (9e harmonic) te werken is om deze rondom de radix te plaatsen. Conjuncties schijnen dan zeer bepalend te zijn voor het lot in je leven (9e harmonic). De navamsja heeft iets met ‘vervulling’ te maken, volgens het basisprincipe van het getal 9. Het getal 9 namelijk is opgebouwd uit 3 x 3. Harmonie x Harmonie zou je mogen stellen: leidend tot volledigheid en vervulling. Ook wel eens naar het aardse vlak getrokken en in verband gebracht met het Huwelijk (in India).
-
IV. HET GETAL IN DE ASTROLOGIE
De belangrijkste bijdrage van John Addey, en ook van Charles Harvey en David Hamblin in dit verband met betrekking tot de theorie van de ‘Harmonics’ is m.i. de koppeling tussen een bepaald aspect en de kwaliteit van het getal dat er aan ten grondslag ligt: een fundament dat inderdaad door Pythagoras gelegd was. In deze maatschappij zijn wij de ‘kwaliteit’ van de ‘kwantitatieve factor’ een beetje vergeten. Elk getal draagt een ‘vibratie’ met zich mee die zich sterker en sterker verfijnt. Het getal 1 staat voor heelheid, en eenheid, het getal 2 (de oppositie voor bewustwording van de tegenpool, het getal 3 door "ik, jij en de omgeving", in harmonie met elkaar (vlg. Hamblin), het getal 4 (het ‘vierkant’), is opgebouwd uit 2 x 2, geeft strijd en stoffelijke werkelijkheid of verwerkelijking aan, en het getal 5: het quintiel, is het getal van de Mens. De Mens als middelaar tussen Aarde en Kosmos: het getal 5 staat precies tussen 1 en 10 in. (In dit verband is het uitermate boeiend je te realiseren dat ons muntenstelsel met kwartjes van het materiele getal ‘4’ is veranderd naar het getal ‘5’ , met 20 cents muntstukken nu de Euro in Europa is ingevoerd!) We hebben niet voor niets zo’n moeite met deze munten, de vibratie ervan is totaal anders dan we gewend zijn.
Het getal 6 is 2 x 3: zowel strijd als werkzaamheid in harmonie (het sextiel: de harmonie waaraan gewerkt wordt). Het getal 7, het septiel, is 3 en 4 opgeteld, harmonie en werkzaamheid, het getal 8 is 2 x 2 x 2, hetgeen ook weer te maken heeft met stoffelijke manifestatie, en het getal 9 tenslotte: 3 x 3: de voleinding, de volledigheid.
Nu kunnen we de getallen eindeloos verfijnen en nog met veel hogere harmonics werken: de 40e of de 80e, en sommige astrologen deden hier wel onderzoek mee. Charles Harvey heeft geopperd dat we voor ons 40e levensjaar ook de 40e harmonic kunnen maken, voor ons 41e levensjaar de 41e harmonic, enzovoorts.
In de praktijk blijkt dat niet veel mensen met harmonics blijven werken, en toch ‘zit er wel wat in’. Nu, dat ‘wat er in zit’ heeft volgens mij te maken met de trilling of vibratie van het ‘getal’, een concept dat we ook in de aspectentheorie van de CHTA lessen tegenkwamen, en in werkelijkheid een concept is dat ik van John Addey’s filosofie heb meegekregen, nadat ik met harmonics en halfsommen gewerkt had. M.a.w.: wat mij betreft: de harmonics hebben bijgedragen tot een beter inzicht in hoe aspecten nu precies werken, en alleen al dat is de moeite waard om er eens mee te experimenteren!

Geen opmerkingen: