maandag 7 juni 2010

Alle planeten zijn belangrijk Astrologie

Alle planeten uit ons zonnestelsel hebben een speciale betekenis voor ons.

De Zon:


De zon staat voor identiteit, de zon is het centrum van het zonnestelsel, en onze identiteit is wat centraal staat voor ons. We streven ons hele leven ernaar om de door de zon in onze horoscoop vertegenwoordigende eigenschappen te verwerkelijken in ons individuatieproces. Dit is ons hoogste doel. De zon verandert elke maand van teken (zie de tekens van de dierenriem), dus elke maand geeft de zon aan in welke richting we onszelf moeten verwerkelijken. Je moet dan de kwaliteiten die horen bij dat teken zien na te leven. Het huis waarin de Zon staat (zie de huizen van de horoscoop) , vertelt op welk specifiek gebied in de materiële wereld we onze identiteit manifesteren. We zullen ons sterk identificeren met de praktische aangelegenheden die onder het huis vallen. We verwerkelijken onszelf door middel van de thema's die bij dit huis horen.


De Maan:


De maan staat voor emoties en behoefte aan zekerheid. Daarnaast is de Maan een indicatie van de mate van gevoeligheid voor onze omgeving, waarin we zowel zelf emotioneel zijn als ontvankelijk voor andermans emoties. De Maan laat zien hoe we instinctief reageren om onszelf en anderen te beschermen. Het teken van de Maan geeft weer op welke specifieke wijze we reageren en welke emotionele behoeften we hebben. De Maan loopt elke maand door alle twaalf tekens heen. De invloed van het teken van de Maan is minstens even sterk als die van het Zonneteken, en symboliseert specifieke behoeften ten opzichte van gedrag en omgeving, evenals onze ingesleten reactiepatronen. Het huis waarin de Maan staat wijst op het specifieke gebied van het leven waaraan we sterk gehecht zijn, omdat we daar ons gevoel van zekerheid kunnen vergroten. Het is het gebied waarop we het kwetsbaarst en defensiefst zijn. Anderzijds is het ook het levensgebied waarop we de grootste groei ervaren en het meest begaan zijn met anderen.


Mercurius:


Mercurius symboliseert onze communicatieve vermogens en ons verlangen naar kennis. De planeet heerst over onze contacten met eventuele broers en zussen, vrienden en mensen op school. In de horoscoop representeert hij daarnaast onze gedachten en de constante activiteit die zich in ons hoofd afspeelt. Lichamelijk correspondeert Mercurius met het zenuwstelsel en de lichaamscoördinatie. Het teken van Mercurius geeft weer hoe we communiceren en op welke psychologische terreinen onze mentale talenten liggen. Het huis van Mercurius geeft aan op welk specifiek gebied we onze mentale talenten en capaciteiten praktisch toepassen. Op dit terrein ontplooien we onze drang naar het leggen van contacten en leren.


Venus:


Venus representeert onze en onze behoefte aan en capaciteit voor liefde. In de horoscoop vertelt de planeet meer over onze esthetische voorkeuren en tot wat voor soort mensen en dingen we ons van nature aangetrokken voelen. Venus vertegenwoordigt onze behoefte aan innerlijke en uiterlijke harmonie en evenwicht. Ze is nauw verbonden met de innerlijke gevoelens die we hebben wanneer we vergelijkingen maken en zaken beoordelen. Het teken waarin Venus staat geeft aan hoe onze waarden gekleurd zijn en welke specifieke esthetische stijl we waarderen. De keuze van partners wordt eveneens sterk beïnvloed door deze planeet. Het huis van Venus geeft weer op welk specifiek levensgebied we naar liefde, gezelschap en naar onze partner zoeken en waar we de sterkste en bevredigendste emotionele contacten hebben. Het huis specificeert nader wat we waarderen en in welk opzicht we ons zowel emotioneel als financieel of materieel kunnen verrijken.


Mars:


Mars representeert de driften en mannelijkheid, evenals thema's rond seksualiteit en macht. Deze planeet geeft ook weer wat voor soort werk we kiezen en hoe we het aanpakken. Mars is nauw verbonden met onze beleving van eventuele broers, onze vader en mannen in het algemeen. Mars zorgt altijd voor tumult en problemen, maar geeft tevens het vechtersinstinct om verder te komen in het leven. Hij vertegenwoordigt uitdagingen even zo goed als het vermogen om deze moedig aan te gaan. Het teken van Mars vertelt op welk specifiek psychologisch terrein we onze energie tot uitdrukking brengen. In de horoscoop van een vrouw representeert het teken waarin Mars staat meestal het type man waartoe ze zich aangetrokken voelt, in de horoscoop van een man zijn eigen houding tegenover mannen, wedijver en mannelijkheid. Het huis van Mars specificeert het levensgebied waarop we het liefst onze energie zouden willen uitleven. Dit huis vertelt ook op welk terrein we het meest dynamisch zijn, mannen ontmoeten en met machtskwesties worden geconfronteerd. Op dit terrein leveren we strijd.


Jupiter:


Jupiter staat voor wijsheid. Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel en heeft een eigen stelsel van manen. In de horoscoop symboliseert deze planeet de drang naar inzicht op een intellectueel, filosofisch en religieus of spiritueel niveau. Jupiter geldt als een gelukbrenger en oefent een expansie-bewerkstelligende invloed uit op alles waarmee hij in contact komt. Jupiter is ook nauw verbonden met de wet en moreel gezag, en onze houding inzake deze thema's. Hij wekt een sterk verlangen naar inzicht, en op de door deze planeet geactiveerde terreinen hebben we meestal uitgesproken meningen en overtuigingen. Aangezien Jupiter er twaalf jaar over doet om rond de Zon te lopen, verblijft hij telkens één jaar in elk teken. Zijn invloed in de horoscoop voor wat het teken betreft is zodoende eerder collectief dan persoonlijk getint. Jupiters teken representeert culturele invloeden en een maatschappelijk streving naar expansie en verbetering. Het huis waarin Jupiter staat, geeft aan waar we in ons persoonlijk leven fortuinlijk zijn en expansie of groei ervaren. Zijn huispositie specificeert het levensgebied waarop we inzicht kunnen verwerven en ons begrip vergroten. Op dit terrein zullen we meestal heel fortuinlijk zijn.


Saturnus:


Saturnus staat voor leerprocessen. Saturnus is de verste planeet in ons zonnestelsel die nog met het blote oog waarneembaar is. Als zodanig representeert hij limieten. In de horoscoop geeft Saturnus aan waar we onze grootste beproevingen vinden en onze hardste lessen krijgen te leren. De planeet laat dus zien waar starre systemen onze groei beperken. Saturnus geeft ons kracht door zelfbeperking, discipline en planning. Zijn tekenpositie symboliseert daarom culturele en autoritaire invloeden en trends in de samenleving. Het teken geeft weer hoe de maatschappij het individu beïnvloedt en op welk maatschappelijk terrein de grootste inspanningen worden geleverd voor het opbouwen van blijvende structuren. De huispositie van Saturnus specificeert waar we persoonlijk onze grootste beproevingen en limieten ervaren. Dit terrein zal veel van onze tijd opeisen. Hoezeer we ook de kwesties die bij dat huis horen proberen te ontlopen, we zullen er door de omstandigheden steeds opnieuw toe gedwongen worden onze angsten op het desbetreffende levensgebied te overwinnen.


Uranus:


Uranus staat voor oorspronkelijkheid Uranus is pas ontdekt in het jaar 1781, en wordt dikwijls met revoluties geassocieerd. In de horoscoop symboliseert Uranus de drang om uniek te zijn en om te choqueren en te verrassen. Deze planeet zorgt voor plotselinge en onvoorspelbare gebeurtenissen, en zijn elektriserende en bliksemsnelle invloed is gericht op het vergroten van het persoonlijk bewustzijn. Zijn tekenpositie geeft weer op welk psychologisch terrein van de mensheid zich revolutionaire veranderingen zullen voltrekken. Het huis van Uranus beschrijft op welk specifiek gebied van ons persoonlijke leven revolutionaire veranderingen zullen plaatsvinden. Het vertelt in welk opzicht we het oorspronkelijkst zijn en plotselinge veranderingen ons bewustzijn zullen vergroten.


Neptunus:


Neptunus staat voor transcendentie De planeet Neptunus, ontdekt in 1846, vertegenwoordigt niet-materiële invloeden, zoals bijvoorbeeld dromen en illusies. Neptunus bewerkstelligt een ontbinding van structuren en representeert onze idealistische drijfveren - zowel op een sociaal als op spiritueel niveau. Neptunus opent de deur naar het goddelijke en geeft ons een vaag, ongrijpbaar gevoel van ontevredenheid met ons aardse bestaan. Zijn tekenpositie beschrijft de collectieve behoefte om het dagelijks leven te transcenderen door middel van bijvoorbeeld de media, films en visionaire idealen. De huispositie van Neptunus specificeert in welk opzicht we een persoonlijk verlangen naar transcendentie voelen. Op het bij dit huis horende levensgebied bouwen we dromen en worden we gedesillusioneerd. Het is tevens het levensgebied waarop we spiritueel inzicht verwerven door aanvaarding van de vergankelijkheid van alles wat er is.


Pluto:


Pluto staat voor transformatie. De in 1930 ontdekte planeet Pluto doet er ongeveer 248 jaar over om rond de Zon te lopen. Zijn invloed is disproportioneel groot in verhouding tot zijn kleine omvang. Pluto zorgt voor totale transformatie. Doordat hij diepe psychologische kwesties uit het onbewuste opdelft, heeft hij een zuiverende functie. Onder zijn invloedssfeer vallen o.a. thema's als macht en machtsmisbruik, en gevoelens van vervreemding. Zijn teken specificeert op welk terrein van de samenleving zich een totale transformatie voltrekt - dikwijls met tamelijk catastrofale gevolgen. Pluto roeit fundamentele evenwichtsverstoringen met wortel en al uit en vervangt verval en corruptie door iets totaal nieuws. Hij bewerkstelligt een proces van dood en wedergeboorte. De huispositie van Pluto beschrijft op welk specifiek gebied van ons persoonlijke leven we te intens gefocust zijn en een fanatieke drang naar macht of beheersing tentoonspreiden. Op dit gebied hebben we vaak traumatische ervaringen opgedaan en zal op een bepaald moment in ons leven een totale transformatie plaatsvinden. Via het levensgebied van het huis waarin Pluto staat krijgen we toegang tot ons onbewuste.
Een reactie posten