vrijdag 24 september 2010

Het Verhaal Van Lillith Astrologie

HET VERHAAL VAN LILITH
Vele duizenden jaren geleden, zo gaat het verhaal, schiep God de eerste mens naar zijn androgyne beeld en gelijkenis. "Man en vrouw schiep hij hen" zoals de Bijbel vertelt. Pas later scheidde God de twee helften in een aparte mannelijke en vrouwelijke vorm. De man werd Adam, de vrouw Lilith genoemd.Omdat ze samen uit hetzelfde slijk der aarde waren gemaakt, vond Lilith het niet meer dan normaal dat ze dezelfde status als Adam kreeg toebedeeld. Maar wat zij van haar kant zag als nodig en rechtvaardig, deed Adam steigeren. Hij werd verontwaardigd en zag de eis van Lilith als een belediging. Hij nam het ook niet dat ze 'niet steeds onder wou liggen'.


"Maar we zijn toch gelijk!" riep Lilith verontwaardigd uit. "We zijn toch allebei uit dezelfde aarde gemaakt!"

En toen Adam duidelijk zijn superioriteit wilde doen gelden en probeerde zijn wil aan haar op te leggen in een poging haar te overweldigen, aanriep Lilith in haar wanhoop de onuitsprekelijke naam van God. De Eeuwige beantwoordde haar schreeuw door haar vleugels te geven, waarmee ze wegvloog uit het Paradijs. Weg. Ver weg. Zo ver als ze vliegen kon. Ver weg van Adam, ver weg van zoveel onrechtvaardigheid. Ze kon zelfs niet bevatten dat Adam haar meerdere wilde zijn. Met welk recht trouwens? Ze waren toch evenwaardig? Twee delen van één geheel? Gemaakt om in alles elkaar aan te vullen? Om als twee zelfstandige mensen met elkaar samen te leven, evenwaardig op elk gebied? Ze voelde zich opstandig en verraden, miskend en vernederd.

Adam, die ondertussen eenzaam achterbleef, smeekte zijn Schepper om Lilith weer bij hem terug te brengen. Maar liefst drie aartsengelen werden uitgestuurd als bemiddelaars: Gabriël, Michaël en Rafaël. Maar Lilith weigerde om een compromis te sluiten. Nog liever onderging ze de straf van haar Schepper en liet ze zich verbannen naar een onherbergzame streek ergens aan de Rode Zee.

Maar Lilith was mooi en verleidelijk en haar natuur hartstochtelijker en vuriger dan welke vrouw ook die na haar geboren zou worden... En samen met Samaël, de aartsengel van de dood en meester van de gevallen engelen, vierde ze haar losbandigheid en gaf ze dag na dag geboorte aan talloze demonische wezens.

Als straf voor haar ongehoorzaamheid en haar ongehoorde uitspattingen besliste God dat ze elke dag honderd kinderen zou verliezen van het talrijke kroost dat ze baarde. En ook dat vond Lilith onrechtvaardig. Haar vlucht ver weg van Adam was voor haar de enig mogelijke uitweg geweest. Want, zoals gezegd: Lilith wilde geen compromissen sluiten.

Maar ook Adam in zijn Aards Paradijs bleef ontevreden. Hij miste een vrouw. Op een dag, toen Adam in slaap gevallen was, nam God een rib uit zijn lichaam en schiep daaruit een nieuwe gezellin: Eva.

Eva was alles wat Lilith weigerde te zijn. Ze was dienstbaar en onderdanig, lief en zacht en zeer verbonden met haar man. Eva was het archetype van de moederlijke, koesterende energie die gewoon geschapen is om kinderen te baren.

Het vervolg van het verhaal kennen we allemaal...

Adam en Eva leefden samen gelukkig en tevreden temidden van de bloemen en de vruchten en de dieren die hen allemaal mochten toebehoren. Alleen van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad moesten ze zich ver weg houden. En zeker nooit zijn vruchten eten, anders zou er iets verschrikkelijks gebeuren! En ze hielden zich aan die regel. Tot op een dag...

Op een dag wandelde Eva alleen door het Paradijs. Een slang kronkelde rond de Boom der Kennis. Een gevaarlijke, verleidelijke slang.

"Eva, ssst, Eva, lief kind" siste ze "heb je geen zin in een heerlijke appel?"


"Neen, de vruchten van deze boom zijn voor ons verboden" antwoordde Eva een beetje angstig.


"Verboden? Verboden, zeg je?" veinsde ze verontwaardigd "En wie heeft je dat verboden?"


"Onze Schepper" zei Eva eerbiedig.


"Jullie Schepper?! Maar natuurlijk, jullie Schepper! En weet je ook waarom hij jullie dat verboden heeft?"


En, omdat Eva niet meteen antwoord gaf, ging de slang verder: "Jullie Schepper is uiteraard bang dat jullie even verstandig en machtig zouden worden als hijzelf. Daarom mogen jullie niet van de vruchten van de Boom der Kennis eten! Proef toch maar, lief kind!..."


Na veel aarzelen liet Eva zich verleiden door het gemene, geniepige serpent en ze plukte de vrucht en at ervan. Daarna verleidde ze op haar beurt Adam. Eva, de voortreffelijke Eva, de dienstbare Eva, de voorbeeldige vrouw van de eerste man Adam, werd door haar naïviteit, haar domheid en haar vrouwelijke nieuwsgierigheid de oorzaak van de grote zondeval.


Gods toorn was verschrikkelijk. Onmiddellijk werden ze uit het Aards Paradijs verdreven. Vanaf dat moment werden ze zich bewust van hun kwetsbaarheid, hun naaktheid en hun sterfelijkheid. Voortaan zouden ze 'in het zweet des aanschijns hun brood eten', zoals het oude verhaal gaat. En omdat de vrouw de grootste schuld trof, zouden haar barensweeën voortaan beschouwd dienen te worden als goddelijke vergelding. Van vrouwen werd van dan af expliciet verwacht dat ze sexueel trouw en onderdanig waren aan hun echtgenoot. En Eva?...


Eva schaamde zich dood om alle ellende die ze over de mensheid had gebracht, terwijl Lilith, vervloekt en provocerend als ze was, zich koesterde in haar triomf.

Het was immers zij, die vermomd als slang haar concurrente en haar vroegere minnaar in de val had gelokt

Sinds de Zwarte Maan ontdekt is in de astrologie betekent dit voor vele astrologen dat het mogelijk is een nog betere en diepere, maar vooral een juister inzicht te verkrijgen in de individuele menselijke structuur. Inzicht in het hoe en waarom van die crisissituaties waarin een mens onbewust verzeild kan geraken.

De Zwarte Maan geeft dan ook meer inzicht over de meest duistere, de meest gevaarlijke, de meest controversiële en de meest perverse kant van de menselijke geest. Ook is gebleken dat de Zwarte Maan op een extreme manier verwant is met het vrouwelijke. In psychologisch georienteerde astrologie staat het Zwarte Maan-punt voor het verdrongen vrouwelijke pincipe.

De Zon vertegenwoordigt in de geboortehoroscoop je bewuste zijn. De Maan staat voor je onbewuste zijn, je vrouwelijke zijde. Ook is de Maan symbool voor evolutie en verandering, dit is af te zien aan het voortdurend veranderen van gestalte (nieuwe maan, wassende maan, volle maan en afnemende maan), maar dit is slechts schijn (het is namelijk de Zon die zorgt voor deze verandering en niet de Maan zelf) De Zwarte Maan symboliseert dan ook het ware gezicht van de Maan, dus zoals deze werkelijk is. Ze toont je het verborgen gezicht van de Maan. In je geboortehoroscoop symboliseert ze dan ook dat deel van jezelf dat je zo diep mogelijk, in het donker, verborgen wilt houden voor jezelf én voor anderen.

Mannen zowel als vrouwen hebben hun sterkste wortels in hun diepste onbewuste waar niemand graag vrijwillig naar afdaalt. Toch is het precies in die diepte dat je je paradoxen vindt en dat je kunt leren je dualiteiten als geest/ lichaam, sexualiteit/ spiritualiteit, leven/ dood en mannelijk/ vrouwelijk in harmonie te brengen met elkaar en heelheid te bereiken.

Lilith is niet alleen schenkster van leven, maar zij brengt ook de dood, de pijn en het onheil. Reeds in de Babylonische en Assyrische astrologie speelde zij een belangrijke rol, die opnieuw ontdekt werd toen de vrouwen in de zestiger en zeventiger jaren emancipeerden en voor hun rechten opkwamen, die seksuele zelfbestemming, anticonceptie, abortus en gelijke behandeling inhielden. Het is daarom niet te verwonderen dat juist vrouwen zich door het thema Lilith bijzonder aangetrokken voelen en dat de literatuur over de interpretatie van Lilith hoofdzakelijk van vrouwen afkomstig is.

In het licht van de moderen psychologie geïnterpreteerd geeft de positie van Lilith informatie over onvervulde wensen, verdrongen schaduwzijden van de persoonlijkheid, ervaringen met pijn, ontberingen en duisternis. Vergelijkbaar met het karakter van Pluto zouden de daardoor losgemaakte processen tot zelfinzicht en acceptatie van de donkere kanten in ons moeten leiden. Er moet niet meer worden onderscheiden in goed en kwaad, maar in het mens zijn moet het gehele bestaan met zijn vele facetten worden begrepen.

In de horoscoop van een man zou Lilith kunnen aanduiden welke typen vrouwen hem angst inboezemenen en hem ook daadwerkelijk aan het twijfelen kunnen brengen.

Het punt waarop de Zwarte Maan in iemands horoscoop terechtkomt aangeeft waar het hoogste vermogen verborgen ligt. at daar een ontwikkelingsproces aan vooraf gaat dat veel overeenkomst vertoont met de reis door de onderwereld zal niemand verbazen. Ook zal het niet als een verrassing komen dat hier een incubatieperiode aan vooraf moet gaan die door afzondering wordt gekenschetst. Dit is de diepere reden waarom, in 1ste instantie, bij de Zwarte Maan de afwijzing van de normale norm moet plaatsvinden. Degene wiens horoscoop door de Zwarte Maan is aangeraakt zal een lange periode van zijn leven heen en weer geslingerd worden tussen de problematiek op het ene punt en steeds terugkerende periodes van ontspanning aan de andere kant. Daar waar de leerprocessen een stuk makkelijker gaan. Toch is alles dat betrekking heeft op het verschijnsel van de Zwarte Maan beslist niet geen pretje en daarom is het maar goed dat dit punt lang niet altijd wordt geactiveerd in een horoscoop.

Zodra je te maken hebt met astrologie kom je niet uit onder mythologie omdat deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zodoende is het dan ook belangrijk je te verdiepen in het archetype waar de Zwarte Maan toebehoort. Deze mythe draagt de naam: Lilith. Lilith had vele zusters, in veel verschillende landen en culturen. Bekend onder de namen Kali, Hecate, Inanna of Baba Jaga.

De nu volgende mythe van Lilith stamt uit een belangrijk joods-kabbalistisch geschrift uit de 12e eeuw, het Boek der Schittering (Sepher Zohar), het geeft heel duidelijk de patriarchale cultuur van die tijd aan. Het boek is geschreven door mannen voor mannen, om deze te waarschuwen voor de gevaarlijke donker krachten van de vrouw. In joods-kabbalistische en ook in christelijke, maar ook in islamitische geschriften vindt je waarschuwingen voor de verleiding , de sluwheid en de slechheid van de vrouw. Het dualistische denken in deze monotheïstische religies, het denken in termen van lichaam versus geest, licht versus donker, goed versus kwaad bracht uiteraard het goede in verband met het mannelijke aspect en het slechte in verband met het vrouwelijke aspect, het donkere, de chaos, het lichaam. Vrouwen werden dus ook uitgesloten van het priesterambt, ze waren het niet waardig. Door de eeuwen heen ging dit vrouw-onvriendelijke denken ook invloed uitoefenen op alle niet-kerkelijke wetten en denkpatronen. Denkpatronen waarmee we tot de dag van vandaag nog opgescheept zitten, het dualistisch denken zit er nog stevig ingebakken.

Vrouwen die zich volgzaam opstellen, zichzelf wegcijferen,, te veel in een relatie tolereren, en niet voor zichzelf op durven komen zijn de "Eva" vrouwen.

Maar, alle geleverde inspanningen en toegevingen ten spijt, loopt ineens alles mis. Hun man heeft een jongere, mooiere en nog volgzamere Eva ontmoet. Hun kinderen slaan met veel misbaar voorgoed de deur van het ouderlijk huis achter zich dicht, hun eigen moeder sterft en ze beginnen zich ontredderd af te vragen waartoe een vrouwenleven eigenlijk dient, omdat ze zich herkennen in datzelfde leefpatroon dat ze onbewust van hun moeder hebben overgenomen.

Alles, hun hele leven loopt ineens uit op ontreddering en volkomen chaos; er is een soort crisissituatie ontstaan waarin een hoop vuiligheid naar boven komt. Lieve Eva-vrouwen veranderen in woeste hellevegen, ze gillen en tieren en gaan tekeer als ordinaire viswijven. Wraakzuchtig binden ze de strijd aan of ze trekken zich jankend terug, de confrontatie is keihard.

Maar, ze zijn slechts op het punt gekomen waar waar iedere Eva vrouw vroeg of laat wel moet komen, wil ze ooit een echt levende vrouw worden. Eva heeft eindelijk een glimp opgevangen van het dierbaarste wat ze onbewust diep in zich draagt: haar donkere Lilith energie.

De kans is groot dat Lilith een hele poos de boventoon gaat voeren; vrouwen die zich loswrikken, hun eigen weg willen gaan, een eigen carriere willen opbouwen, zich artistiek willen gaan ontplooien, een eigen plek willen zoeken in hun relatie of met hun relatie willen kappen, doen dat in verreweg de meeste gevallen op een bruuske, koppige en egoïstische manier. Anders zou het immers niet lukken! Je kunt niet 'een beetje scheiden' of 'een beetje creatief zijn' of 'een beetje jezelf worden'.

Het is een kwestie van alles of niets.

En bij zo'n proces is Lilith de ideale bondgenote, elegantie of franje kent ze niet. De geschenken die ze geeft zijn niet mooi versierd, soms zelfs giftig.

Maar wel waardevol, onvoorstelbaar waardevol voor iedere vrouw die hongert naar rechtvaardigheid en heelheid; het gaat om de integratie van de Lilith-energie in het vrouwelijke bewustzijn.

Niet alleen bestaat deze mythe van Lilith; er blijken in alle culturen, in alle beschavingen dezelfde verhalen te bestaan over de diepste vrouwelijke kracht. De Indische mythe van Kali en Devi, de mythe van Inanna en Ereshkigal uit het oude Soemerië, in de Griekse mythologie de mythe van Demeter, Persephoné en Hekate, in Rusland het sprookje van Baba Jaga, sommige verhalen al vier- tot vijfduizend jaar oud. Het thema heeft altijd al gespeeld! En niet alleen vrouwen, ook mannen hebben een dergelijk verhaal, zoals blijkt uit het sprookje van de gebroeders Grimm over de IJzeren Hans, naverteld door Robert Bly in zijn boek De Wildeman, een mannelijk inwijdingssprookje.

Alle genoemde mythes zijn erin opgenomen en een heel duidelijke astrologische uitleg van de consequenties van de zwarte maan in een teken en in een huis. Zowel de liefhebber van verhalen, als astrologen komen aan hun trekken, maar ook de tarotist die zich geconfronteerd ziet met de uitwerking van de Eva of de Lilith-energie bij zijn of haar cliënt.

Lilith de verdrongen vrouwelijkheid.

Lilith is geen planeet, maar een berekend zogenaamd "sensitief' punt.

Om de positie daarvan in een horoscoop te bepalen wordt allereerst van de ellipsvormige baan van de Maan rond de aarde uitgegaan. In deze ellips beschouwt men dan de as, die de verbindingslijn vormt tussen de beide punten die het verst van de aarde vandaan liggen. Lilith bevindt zich nu op deze as, tegenover de aarde, met dezelfde afstand tot het middelpunt van de ellips.

Voor een omloop heeft Lilith 3232 dagen nodig, dus ca. 8,9 jaar.

Om de positie van Lilith in de horoscoop te kunnen interpreteren, moet men allereerst de geschiedenis van deze figuur kennen.

Zij was de eerste vrouw van Adam en vluchtte uit het paradijs omdat zij zich niet op grond van haar geslacht wilde laten onderwerpen. Daarna leefde zij met demonen samen, die zij ontelbare kinderen baarde, aan de Rode Zee. Door God gezonden engelen vonden haar uiteindelijk en vroegen haar naar Adam terug te keren; Lilith weigerde echter. Als straf werden daarop dagelijks honderd van haar kinderen omgebracht. Door de rouw waanzinnig geworden, ging Lilith nu zelf aan het moorden. Haar slachtoffers waren kraamvrouwen, kleine kinderen en mannen die zij eerst verleidde en daarna doodde. Bovendien zou zij in de gestalte van een slang in het paradijs zijn verschenen en 'de' appel van De Boom der Kennis hebben aangereikt, wat uitmondde in de verdrijving uit het paradijs.

Ook een andere naam Lilith geeft uitsluitsel over de betekenis in de horoscoop.

Zij wordt de Zwarte Maan genoemd (zo wordt deze bovendien afgebeeld) en men symboliseert daarmee de andere, onzichtbare kant van de vrouwelijkheid.

Zij is niet alleen schenkster van leven, maar zij brengt ook de dood, de pijn en het onheil. Reeds in de Babylonische en Assyrische astrologie speelde zij een belangrijke rol, die opnieuw ontdekt werd toen de vrouwen in de zestiger en zeventiger jaren emancipeerden en voor hun rechten opkwamen, die seksuele zelfbestemming, anticonceptie, abortus en gelijke behandeling inhielden.

Het is daarom niet te verwonderen dat juist vrouwen zich door het thema Lilith bijzonder aangetrokken voelen en dat de literatuur over de interpretatie van Lilith hoofdzakelijk van vrouwen afkomstig is.

In het licht van de moderen psychologie geïnterpreteerd geeft de positie van Lilith informatie over onvervulde wensen, verdrongen schaduwzijden van de persoonlijkheid, ervaringen met pijn, ontberingen en duisternis. Vergelijkbaar met het karakter van Pluto zouden de daardoor losgemaakte processen tot zelfinzicht en acceptatie van de donkere kanten in ons moeten leiden.

Er moet niet meer worden onderscheiden in goed en kwaad, maar in het mens zijn moet het gehele bestaan met zijn vele facetten worden begrepen.

In de horoscoop van een man zou Lilith kunnen aanduiden welke typen vrouwen hem angst inboezemen en hem ook daadwerkelijk aan het twijfelen kunnen brengen.
Een reactie posten